Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (tiết 2)

A. Đi lễ nhà thờ

 B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

 C. Đi dâng lễ đền Hùng

 D.Xem bói

 E. Làm phép, cúng bái

 

ppt29 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 27/06/2015 | Lượt xem: 597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNGChào mừng quí thầy, cô giáo về dự giờ thăm lớpKiểm tra bài cũCâu hỏi 1:Theo em c¸c hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn sù tÝn ng­ìng, tôngi¸o? A. Đi lễ nhà thờ B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên C. Đi dâng lễ đền Hùng D.Xem bói E. Làm phép, cúng báiCâu hỏi 2:Tôn giáo và tín ngưỡng giống và khác nhau như thế nào?Giống nhau : Tôn giáo và tín ngưỡng là lòng tin vào cái gì đó thần bí: thần linh, thượng đế,chúa trời.Khác nhau : - Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức,quan niệm giáo lí rõ ràng.- Tín ngưỡng chỉ là tin vào các gì đó thần bíBÀI 16QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO(Tiết 2)BÀI 16: TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)I. THÔNG TIN, SỰ KIỆNII. NỘI DUNG BÀI HỌC1.TÍN NGƯỠNG2.TÔN GIÁO3.MÊ TÍN DỊ ĐOANH1Quan sát ảnhH2H3H4H1Quan sát ảnhH2H3H4? Em hãy cho biết ý nghĩa của những bức ảnh trên xây dựng để làm gì?H1Quan sát ảnhH2H3H4Để làm nơi thờ tự, nơi sinh hoạt và học giáo lý của những người theo tôn giáo.H1H2H3H4Đâu là nhà thờ đâu là chùa ?Nhµ thê lín Hµ NéiNhµ thê SaPaChïa Keo – Th¸i B×nhTòa thánh Tây NinhNhà thờ: Buôn Hồ, Vĩnh Tâm, Hà Lan A...Chùa: Huệ An, Đạt hiếu, Khải Đoan, Ngọc Thạch, Thiện AnEm hãy cho biết ở Đăk lăk nói chung và ở địa phương em nói riêng, có những nhà thờ, chùa lớn nào?BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)Dựa vào những điều đã biết em hãy giải thích vì sao trên đất nước ta lại có nhiều người theo nhiều tôn giáo khác nhau?Vì mỗi người có một quan điểm riêng, một niềm tin riêng, một đạo riêng nên họ theo một tôn giáo riêng. Vì thế dẫn đến nhiều hình thức tôn giáoVì đó là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của công dânBÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)Hiến ph¸p n¨m 1992 - §iÒu 70	C«ng d©n cã quyÒn tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, theo hoÆc kh«ng theo mét t«n gi¸o nµo. C¸c t«n gi¸o ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt. Nh÷ng n¬i thê tù cña c¸c tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ®­îc ph¸p luËt b¶o hé kh«ng ai ®­îc x©m ph¹m tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o hoÆc lîi dông tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ®Ó lµm tr¸i ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc.Nội dung của bản hiến pháp đề cập đến vấn đề gì?BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)- C«ng d©n cã quyÒn theo hoÆc kh«ng theo mét tÝn ng­ìng hay t«n gi¸o nµo; ng­êi ®· theo mét tÝn ng­ìng hay mét t«n gi¸o nµo ®ã cã quyÒn th«i kh«ng theo n÷a hoÆc bá ®Ó theo tÝn ng­ìng, t«n gi¸o kh¸c mµ kh«ng ai ®­îc c­ìng bøc hoÆc c¶n trë.Vậy quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì?4. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáoBÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2) Công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, để bảo đảm quyền này Đảng và nhà nước ta đã có chính sách như thế nào?Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ chương chính sách thích hợp với tôn giáo trong từng thời kỳ. Điều đó được thể hiện trong những văn kiện sau đây: 	Văn kiện hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII đã khẳng định:	- “Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật thực hiện nhất quán chính sách thực hiện đại đoàn kết dân tộc đồng thời tuyên truyền giáo dục khắc phục mê tín dị đoan , chống việc lợi dụng tôn giáo , tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu 	- Chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ đồng bào theo đạo xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ, xây dưng môi trường văn hoá, thực hiện tốt trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc ”	Nội dung của văn kiện nói đến vấn đề gi?Đi bẻ cành lộc đầu xuân ở chùaB. Khắc chữ vẽ bậy lên chùaC. Không vứt rác ở cổng chùaD. Bảo vệ tài sản trong chùaBÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2) Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện thái độ tôn trọng, bảo vệ nơi thờ cúng?5. Mỗi người chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác.BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)5. Mỗi người chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác Để tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chúng ta phải làm gì?T«n träng n¬i thê tù cña c¸c tÝn ng­ìng, t«n gi¸o nh­: §Òn, Chïa, MiÕu thê, Nhµ thê...BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)5. Mỗi người chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác Để tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chúng ta phải làm gì?BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)5. Mỗi người chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác Để tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chúng ta phải làm gì?Trªn ®ường ®i häc vÒ, 3 b¹n nãi chuyÖn víi nhau.Trong c©u chuyÖn, mét b¹n thÓ hiÖn niÒm tin cña m×nh vµo ®øc chóa GiªSu, Mét b¹n l¹i b¸c bá vµ thÓ hiÖn niÒm tin vµo §øc PhËt nªn cã lêi xóc ph¹m qu¸. B¹n thø ba ph©n tÝch ®Ó 2 b¹n kia hiÓu ra vÊn ®Ò.Tình huống?NÕu em lµ b¹n thø ba th× em sÏ khuyªn hai b¹n m×nh nh­ thÕ nµo?- Kh«ng ®­îc bµi xÝch, g©y mÊt ®oµn kÕt, chia rÏ nh÷ng ng­êi cã tÝn ng­ìng, t«n gi¸o vµ nh÷ng ng­êi kh«ng cã tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, gi÷a nh÷ng ng­êi cã tÝn ng­ìng, t«n gi¸o kh¸c nhau.BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)5. Mỗi người chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác Để tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chúng ta phải làm gì?Quan sát ảnhSáng 10/4/2004, khoảng hàng ngàn đồng bào người dân tộc thiểu số gồm người già, thanh niên và trẻ em nam nữ thuộc các thôn của 39 xã của 17 huyện tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông đã dùng hơn 350 máy cày, máy kéo và hàng trăm xe máy, mang theo hung khí, gậy gộc và đá... kéo đến các địa điểm trung tâm của các địa phương để thực hiện cuộc gây rối với quy mô lớn. Nguyên nhân là do một số phần tử quá khích nhận tiền từ bên ngoài, hầu hết những đồng bào dân tộc tham gia đều bị dụ dỗ, lôi kéo. "Họ bảo chúng tôi đi, ra đó sẽ được cấp nhà ở, ai đi sớm sẽ được cấp nhà to ở mặt tiền, ai muốn đi Mỹ thì sẽ có máy bay đưa đi“Qua quan sát ảnh và đọc các thông tin trên em có nhận xét gì về hành động của đồng bào dân tộc tây nguyên và hành vi của Nguyễn Văn Lý?Lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước,vi phạm pháp luật- Nghiªm cÊm viÖc lîi dông tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, lîi dông quyÒn tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ®Ó lµm tr¸i ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc.BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)6. Các hành vi nhà nước nghiêm cấm Nhà nước nghiêm cấm vấn đề gì?- Nghiªm cÊm viÖc lîi dông tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, lîi dông quyÒn tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ®Ó lµm tr¸i ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­ícBÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)6. Các hành vi nhà nước nghiêm cấm 5. Mỗi người chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khácT«n träng n¬i thê tù cña c¸c tÝn ng­ìng, t«n gi¸o nh­: §Òn, Chïa, MiÕu thê, Nhµ thê... Kh«ng ®­îc bµi xÝch, g©y mÊt ®oµn kÕt, chia rÏ nh÷ng ng­êi cã tÝn ng­ìng, t«n gi¸o vµ nh÷ng ng­êi kh«ng cã tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, gi÷a nh÷ng ng­êi cã tÝn ng­ìng, t«n gi¸o kh¸c nhau.4. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo- C«ng d©n cã quyÒn theo hoÆc kh«ng theo mét tÝn ng­ìng hay t«n gi¸o nµo; ng­êi ®· theo mét tÝn ng­ìng hay mét t«n gi¸o nµo ®ã cã quyÒn th«i kh«ng theo n÷a hoÆc bá ®Ó theo tÝn ng­ìng, t«n gi¸o kh¸c mµ kh«ng ai ®­îc c­ìng bøc hoÆc c¶n trë.III.Bài tập Bµi tËp 1:Bài tập 2:Theo em, những hành vi naò sau đây thể hiện sự mê tín?Xem bói	D. Đi lễ chùaLên đồng	E. Đi lễ nhà thờYểm bùa	G. Cúng bái trước khi đi thiBµi tËp 1:Theo em, những người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không? Vì sao?Häc xong bµi nµy em häc tËp ®iÒu g× vÒ sù tÝn ng­ìng vµ t«n gi¸o ?Em h·y chØ ra mét sè ®iÒu cÇn tr¸nh tõ bµi häc ngµy h«m nay?Muèn thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× c«ng d©n häc sinh cÇn ph¶i lµm g×?- Trọng tâm bài học hôm nay các em cần nắm vững nội dung bài học- HiÓu râ thÕ nµo lµ quyÒn tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o cña c«ng d©n- HiÓu nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt- Bµi trõ mª tÝn dÞ ®oan.- Làm các bài tập còn lại trong SGK (trang 53,54)- §äc vµ nghiªn cøu bµi míi tiÕp theo trong SGK Bµi 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (TIẾT 2)BÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ HẾTCHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY,CÔ GIÁO ®· ®Õn dù 

File đính kèm:

  • pptbài 16 qiuyen tu do tin nguong ton giao .ppt
Bài giảng liên quan