Bài giảng Âm nhạc 8 tiết 27: Ôn bài hát: Ngôi nhà của chúng ta - Tập đọc nhạc: TĐN số 7

3.Nhạc sĩ Sô-panh và bản “Nhạc buồn”

“ Toàn bộ con người anh rất hài hoà,

ánh mắt thông minh

 hơn là mơ màng ,

nụ cười hiền lành và tinh khiết không

 bao giờ trở nên cay đắng .

So-Panh có nước

 da trắng mịn ,làn tóc màu hung ,

mũi hơi khoằm

,dáng người cao dong dỏng ,

nhã nhặn như một quý tộc “( Lits)

 

ppt27 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Âm nhạc 8 tiết 27: Ôn bài hát: Ngôi nhà của chúng ta - Tập đọc nhạc: TĐN số 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
- §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giáiTr­êng THcs nga v¨n Bài giảng điện tử Lớp 8GV Thiết kế : Mai Thị LýMMôn: Âm nhạc1TIẾT 29- Ôn bài hát : Ngôi nhà của chúng ta- Tập đọc nhạc :TĐN SỐ 7M- Âm nhạc thường thức Nhạc sỹ So-Panh và bản " Nhạc buồn "21. Ôn bài hát :Ngôi nhà của chúng taM(Hình Phước Liên)34Daáu nhaéc laïi: LÖU YÙ CAÙC CHOà KHOÙ SAU ÑAÂY:Daáu chaám doâiÑaûo phaùchKhung thay ñoåiM562. Tập đọc nhạc số 7Dòng suối chảy về đâu ?- Nhạc : NgaM7M8Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy?Tröôøng ñoä goàm nhöõng hình noát gì? Ñoà, Reâ, Mi, Fa, Sol, La, SiBaøi TÑN coù maáy caâu?Baøi coù 4 caâuCao ñoä goàm nhöõng noát gì?M9M10CAÂU 1:CAÂU 2:CAÂU 3:CAÂU 4:M11M12?..!?.!..Uoán quanh qua bao nuùi ñoàiDoàn veà ñaïi döông meânh moângCon suoái eâm troâi ñi tôùi ñaâu haùt leân say söa bao lôøiNoát nhaïc vui Con suoái trong xanh trong naéng töôi haùt leân say söa muoân lôøiM133.Nhaïc só Soâ-panh vaø baûn “Nhaïc buoàn”“ Toàn bộ con người anh rất hài hoà, ánh mắt thông minh hơn là mơ màng ,nụ cười hiền lành và tinh khiết không bao giờ trở nên cay đắng .So-Panh có nước da trắng mịn ,làn tóc màu hung ,mũi hơi khoằm ,dáng người cao dong dỏng ,nhã nhặn như một quý tộc “( Lits)14a.NHẠC SĨ SOÂ-PANHNhạc sĩ Sô-Panh – Là nhạc sĩ người Balan tên thật Phơ-rê-đê-đích Sô-Panh sinh 22/2/1810 tại ngoại ô thành phố Vácsava (thủ đô Balan).Mất ngày 17/10/1849 tại Pa-ri (thủ đô của Pháp)Ông được tiếp xúc và phát triển năng khiếu âm nhạc từ khi còn rất sớm.Ông để lại đa số bản nhạc viết cho piano và một ít ca khúc. Âm nhạc của ông có gia trị to lớn về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, đã đưa ông trở thành nhạc sĩ nối tiếng15*Âm nhạc của So-Panh giàu tính dân tộc ,mang đậm màu sắc của dân ca dân vũ Ba Lan.Quê hương Ba Lan có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng và sáng tác của ông.“Ảnh hưởng của dân tộc đã hình thành nơi ông một con người đáng trân trọng.Quê hương đã cho ông một tình cảm nghĩa hiệp và nỗi đau đớn về lịch sử .Ta phải thừa nhận ở So-Panh cái thiên tài với tất cái nghĩa của từ đó”( Henzic Hai- Nơ)16*¢m nh¹c gi¶n dÞ ®êi th­êng nh­ chÝnh con ng­êi «ng, nã chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng c¶m xóc ch©n thùc cña «ng trong cuéc sèng ,niÒm vui vµ nçi ®au,sù ªm ¸i vµ d÷ déi ,tÕ nhÞ vµ cay ®¾ng ,t×nh yªu vµ lßng c¨m ghÐt, ë «ng ta thÊy “Mçi nÐt nh¹c lµ mét vÇn ,mçi nhÞp lµ mét ch÷ vµ mçi c©u lµ mét t­ t­ëng” ( LÝts) 17* Ông là nhạc công piano xuất sắc và giàu lòng nhân ái ,từ nhỏ cho đến khi qua đời ông không bỏ lỡ một cuộc biểu diễn nào để giúp đỡ người nghèo hoặc nạn nhân chiến tranh* 1927 cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Sô-panh tổ chức ở Balan 5 năm 1 lần.1980 nghệ sĩ piano ĐẶNG THÁI SƠN đạt giải I cuộc thi âm nhạc Sô-panh lần thứ 10 tại vác-sa-va18b. KHÚC LUYỆN TẬP SỐ 3 (NHẠCBUỒN)Tác phẩm có giai điệu rộng rãi,gợi nỗi buồn man mác,có tình cảm xao động mãnh liệt khi dần lắng xuống như gợi nhớ,luyến tiếc với nỗi buồn day dứt không nguôiCó người cho rằng đây là cảm xúc cuả nhạc sĩ khi ông sống ở nước ngoài nhớ về tổ quốc,nhớ về quê hương yêu dấu1920Naêm sinh vaø naêm maát cuûa nhaïc só Soâ-panh?1812-18491821-18521810-18491811-185021Nhaïc só Soâ-panh maát taïi ?London-AnhPari-PhaùpVacsava-BalanAmsterdam-Haø Lan22Nhaïc só Soâ-panh laø ngöôøi nöôùc naøo?PhaùpÑöùcBa LanAÙo23Ngheä só ñaøn piano cuûa Vieät Nam ñaït giaûi I taïi cuoäc thi aâm nhaïc Soâ-panh laø ?Cao Thaùi SônNguyeãn Thaùi SônÑaëng Thaùi SônChaâu Thaùi Sôn24Tại vac sacvava–Ba lan hiện đang cất giữ một thứ rất quan trọng của So-Panh.Đó là ?Ñoâi maétQuaû thaänBoä naõoTraùi tim25DẶN DÒÔn bài TĐNHọc thuộc hài hát:ngôi nhà của chúng taHọc thuộc nhạc sĩ Sô-panh Bài đọc thêm:Trái tim Sô-panhChuẩn bị bài mới ( Tiết 30)26TAÏM BIEÄT Chúc các em chăm ngoan - học giỏiM27

File đính kèm:

  • ppttiet 12 nhac 8.ppt
Bài giảng liên quan