Bài giảng Âm nhạc 8 tiết 8: Học hát bài: Tuổi hồng - Nhạc và lời: Trương Quang Lục

a. Nhạc sĩ Trương Quang Lục

- Sinh ngày 25 - 2 - 1933 , quê ở xã Tịnh Khê - Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

- Ông là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội nhà báo Việt nam

- Năm 1954 ông học trường Đại học Bách khoa, sau đó là kĩ sư nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao- Phú Thọ.

- Sau khi thống nhất đất nước ông chuyển vào công tác tại Thành phố Hồ Chí minh

* Một số ca khúc tiêu biểu: Vàm Cỏ Đông, Trái đất này là của chúng em, Tuổi mười lăm, Màu mực tím, Xỉa cá mè, Đến chân trời khoa học

 

ppt8 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc 8 tiết 8: Học hát bài: Tuổi hồng - Nhạc và lời: Trương Quang Lục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tr­êng trung häc c¬ së Ngäc Xu©nNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù giê thao gi¶ng t¹i líp 8cNg­êi so¹n: §inh ThÞ Ngäcbµi 3 - tiÕt 8Häc h¸t bµi:Tuæi hångNh¹c vµ lêi: Tr­¬ng Quang Lôc - Sinh ngµy 25 - 2 - 1933 , quª ë x· TÞnh Khª - S¬n TÞnh – Qu¶ng Ng·i ¤ng lµ héi viªn Héi nh¹c sÜ ViÖt Nam, héi viªn Héi nhµ b¸o ViÖt nam N¨m 1954 «ng häc tr­êng §¹i häc B¸ch khoa, sau ®ã lµ kÜ s­ nhµ m¸y Supe phèt ph¸t L©m Thao- Phó Thä.Sau khi thèng nhÊt ®Êt n­íc «ng chuyÓn vµo c«ng t¸c t¹i Thµnh phè Hå ChÝ minh* Mét sè ca khóc tiªu biÓu: Vµm Cá §«ng, Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng em, Tuæi m­êi l¨m, Mµu mùc tÝm, XØa c¸ mÌ, §Õn ch©n trêi khoa häcbµi 3 - tiÕt 8Häc h¸t bµi:Tuæi hångNh¹c vµ lêi: Tr­¬ng Quang Lôc a. Nh¹c sÜ Tr­¬ng Quang Lôc 1. Giíi thiÖu t¸c gi¶ vµ bµi h¸tb. Bµi h¸t “Tuæi hång”bµi 3 - tiÕt 8Häc h¸t bµi:Tuæi hångNh¹c vµ lêi: Tr­¬ng Quang Lôc1.Giíi thiÖu t¸c gi¶ vµ bµi h¸t: a. T¸c gi¶: Nh¹c sÜ Tr­¬ng Quang Lôc b. Bµi h¸t Tuæi hång: - §­îc viÕt ë nhÞp C, giäng Rª tr­ëng * §o¹n 1: Cã 4 c©u C©u 1: Tõ ®Çu ®Õn “ngµy ngµy” C©u 2: TiÕp theo ®Õn “t­¬ng lai” C©u 3: TiÕp theo ®Õn “cµnh l¸” C©u 4: TiÕp theo ®Õn “rùc lªn” * §o¹n 2: Gåm 2 c©u cßn l¹i 2.Häc h¸t* MÉu luyÖn thanh* Häc tõng c©u: 3. Cñng cè? Em h·y nh¾c l¹i néi dung cña bµi h¸t “Tuæi hång? - C¶ líp cïng h¸t l¹i bµi h¸t “Tuæi hång” 

File đính kèm:

  • pptamnhac.ppt
Bài giảng liên quan