Bài giảng Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

. Các trường sĩ quan ( đào tạo bậc đại học )

Trường sĩ quan Lục quân I (Đại học Trần Quốc Tuấn )

Trường sĩ quan Lục quân II ( Đại học Nguyễn Huệ )

Trường sĩ quan chính trị

Trường sĩ quan Pháo Binh

Trường sĩ quan Thông Tin

Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp

Trường sĩ quan Công Binh

Trường sĩ quan Đặc Công

Trường sĩ quan Phòng Hóa

Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân Đội

Trường cao đẳng kỹ thuật Vin – Hem – Pích ( Đại học

Trần Đại Nghĩa)

 

ppt12 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhµ tr­êng qu©n ®éi, c«ng an vµ tuyÓn sinh ®µo t¹o. Nguyễn Xuân Bình THPT Ngọc Lâm BAØI 4 BÀI 4 Môc ®Ých, yªu cÇu HiÓu ®­îc hÖ thèng c¸c nhµ tr­êng Qu©n ®éi, C«ng an vµ chÕ ®é tuyÓn sinh vµo c¸c tr­êng qu©n sù, c«ng an. Gióp häc sinh h­íng nghÒ nghiÖp, h¨ng h¸i tham gia ®¨ng ký tuyÓn sinh qu©n ®éi vµ c«ng an. Học sinh chú ý nghe giảng, quan sát thảo luận, ghi chép đầy đủ BAØI 4 NỘI DUNG BÀI HỌC THỜI GIAN TOÀN BÀI 2 TIẾT Tiết 1: Nhà trường quân đội, tuyển sinh quân sự Tiết 2: Nhà trường Công an , tuyển sinh đào tạo BAØI 4 1.HÖ thèng nhµ tr­êng qu©n ®éi I. Nhµ tr­êng qu©n ®éi vµ tuyÓn sinh qu©n sù Hiện nay Quân đội nhân dân Việt Nam có bao nhiêu học viện ? BAØI 4 a . Các học viện Học viện Quốc Phòng, Học viện Lục Quân, Học viện TCQS, học viện hậu cần, Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện quân Y, Học viện KHQS, Học viện Hải quân, Học viện PK – KQ, học viện Biên Phòng Ngoài các học viện còn có bao nhiêu trường sĩ quan đào tạo cán bộ cấp phân đội ? b. Các trường sĩ quan ( đào tạo bậc đại học ) Trường sĩ quan Lục quân I (Đại học Trần Quốc Tuấn ) Trường sĩ quan Lục quân II ( Đại học Nguyễn Huệ ) Trường sĩ quan chính trị Trường sĩ quan Pháo Binh Trường sĩ quan Thông Tin Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp Trường sĩ quan Công Binh Trường sĩ quan Đặc Công Trường sĩ quan Phòng Hóa Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân Đội Trường cao đẳng kỹ thuật Vin – Hem – Pích ( Đại học Trần Đại Nghĩa) 1. HỆ THỐNG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI Ngoài ra còn có các trường nào nữa ? c. Các trường địa quân sự địa phương Ngoài ra còn có các trường quân sự Quân khu, Quân Đoàn, tỉnh, thành phố, các trường trung cấp Chuyên nghiệp, dạy nghề. Những hình ảnh hoạt động của học viện hậu cần 2. Tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường quân đội Em hãy cho biết đối tượng tuyển sinh trong nhà trường quân đội ? a. §èi t­îng: Qu©n nh©n t¹i ngò. C«ng nh©n viªn chøc quèc phßng. Nam thanh niªn ngoµi qu©n ®éi. N÷ thanh niªn ngoµi qu©n ®éi vµ n÷ qu©n nh©n. Tiêu chuẩn tuyển sinh như thế nào ? b. Tiªu chuÈn tuyÓn sinh: Tù nguyÖn ®¨ng ký dù thi. Cã lý lÞch chÝnh trÞ gia ®×nh vµ b¶n th©n râ rµng. Tèt nghiÖp THPT – BTTHPT ®ñ ®iÓm qui ®Þnh vµo tr­êng dù thi. Søc kháe (theo qui ®Þnh) 5 c. Tæ chøc tuyÓn sinh qu©n sù: Em hãy cho biết phương thức tuyển sinh quân sự trong QĐND VN ? * Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh tuyÓn sinh qu©n sù: - Hµng n¨m, c«ng bè trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - TÊt c¶ c¸c thÝ sinh ph¶i qua s¬ tuyÓn Muốn biết được môn thi, hình thức và nội dung thi cần cần nắm thông tin ở đâu ? * Môn thi, nội dung và hình thức thi: - Thông tin trong cuốn “ Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng” Do Bô GD&ĐT ban hành. Tổ chức thi tuyển vào thời gian nào ? * C¸c mèc thêi gian: Theo qui ®Þnh chung cña Nhµ n­íc. Chính sách ưu tiên đối với quân đội như thế nào ? Chính sách ưu tiên. Như qui định của nhà nước Người dân tộc thiểu số, thí sinh ở các tỉnh phía Nam, quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các đảo. c. Tổ chức tuyển sinh quân sự. Dự bị đại học áp dụng cho những đối tượng nào ? Dự bị đại học: Áp dụng đối với các đối tượng như: - Học viên phải nghiêm chỉnh thức hiện mọi điều lệnh, điều lệ của Quân đội và nhà trường. Thi vào các trường quân đội phải theo những qui định nào ? Một số qui định chung: - Bộ quốc phòng cấp tiền ăn, phụ cấp theo chế độ qui định. - Học viên tốt nghiệp được phong quân hàm sĩ quan, và nghiêm chỉnh chấp hành phân công của Bộ quốc phòng Củng cố, dặn dò: Nắm vững hệ thống nhà trường quân đội - Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo Trong quân đội. -Soạn trước phần II Nhà trường Công an nhân dân Và tuyển sinh đào tạo 

File đính kèm:

  • pptquoc phong 10.ppt