Bài giảng Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý - Bài 7: Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

1. Thuyết Kiến tạo mảng:

Được phát hiện bởi:

Afred Wenenger( Thuyết Trôi

 dạt lục địa -> Kiến tạo mảng)

Vỏ Trái Đất bị biến dạng đứt

gãy tạo thành những mảng

cứng (mảng lục địa) bao gồm:

 vỏ lục địa và vỏ đại dương.

Nguyên nhân: Các mảng

nổi, chuyển động trên lớp vật chất quánh dẻo thuộc quyển Manti.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý - Bài 7: Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ	Người soạn: Trần Thị Hồng Phương 	 Trường THPT Quốc Học - HuếCHƯƠNG III
CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNGBài 7I. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT	Em hãy quan sát hình vẽ bên và cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp? Cấu trúc Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất -> Lớp Manti -> Nhân Trái Đất Hãy làm việc theo nhóm và hoàn thành bảng so sánh sau: C.trócT§ §é s©uThÓ tÝch vµ khèi l­îngThµnh phÇn vËt chÊtVá T§Lôc ®Þa...........§¹i d­¬ng..........MantiManti trªn..........Manti d­íi.................Nh©n-Nh©n ngoµi........-Nh©n trong.................Cấu trúc TĐĐộ sâuTh.tích và kh.lượngTh.phần vật chấtVỏ TĐ L.địa: đến 70 km ĐD: -> 5kmChiếm 15% thể tích và 1% khối lượng của TĐĐá trầm tích, granít, badanManti Manti trên: đến 700 km Manti dưới : từ 700 đến 2900 kmChiếm 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất- Manti trên: vật chất quánh dẻo- Manti dưới vật chất rắnNhân- Nhân ngoài:đến 5100km- Nhân trong:đến 6370 kmChiếm 5% thể tích và 31,5% khối lượng của TĐ- Nhân ngoài lỏng- Nhân trong rắnLỚP VỎ TRÁI ĐẤT, TH ẠCH QUYỂNSỰ CHUYỂN ĐỘNG VẬT CHẤT TRONG MANTII. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤTII.THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG	Hãy so sánh vị trí các lục địa hiện nay và cách đây 250 triệu năm. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó?Vị trí các lục địa cách đây 250 triệu nămVị trí các lục địa ngày nayHãy quan sát sơ đồ sau và kể tên các mảng kiÕn t¹o chính trên thế giới?II.THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG1. Thuyết Kiến tạo mảng:Được phát hiện bởi:Afred Wenenger( Thuyết Trôi dạt lục địa -> Kiến tạo mảng)Vỏ Trái Đất bị biến dạng đứtgãy tạo thành những mảng cứng (mảng lục địa) bao gồm: vỏ lục địa và vỏ đại dương.Nguyên nhân: Các mảng nổi, chuyển động trên lớp vật chất quánh dẻo thuộc quyển Manti.1880 - 1930Quan sát hình vẽ 7.4 trong SGK và đoạn video sau cho biết các mảng kiến tạo có những kiểu tiếp xúc nào? Kết quả của những sự tiếp xúc đó?TIẾP XÚC GIỮA CÁC MẢNG KIẾN TẠOPHUN TRÀO NÚI LỬA TRONG ĐẠI DƯƠNGTiếp xúc tách dãn:Các mảng dần tách xa nhau về hai phía.Hình thành các sống núi lửa giữa đại dương. 2. Các dạng tiếp xúc của mảng kiến tạo.TiÕp xóc t¸ch d·n => nói löa phun trµoTiÕp xóc dån Ðp => t¹o nóib. Tiếp xúc dồn ép:- Hai mảng bị dồn ép (xô húc, hút chìm): núi cao, vực sâu2. Các dạng tiếp xúc của mảng kiến tạo.C©u 1: Trong 3 líp cÊu tróc nªn Tr¸i §Êt, líp cã tû träng lín nhÊt lµ:a/ Vá Tr¸i §Êt	b/ Nh©n Tr¸i §Êt	c/ Líp Manti	d/ C¶ 3 líp xÊp xÜ nhauC©u 2: Thµnh phÇn ®¸ chñ yÕu t¹o nªn líp vá lôc ®Þa lµ:a/ §¸ trÇm tÝch	b/ §¸ Badan	c/ §¸ GranÝt	d/ §¸ v«i.C©u 3: Nguyªn nh©n t¹o ra sù chuyÓn dÞch cña c¸c m¶ng kiÕn t¹o cã quan hÖ mËt thiÕt víi líp nµo sau ®©y?a/ Vá Tr¸i §Êt	b/ Nh©n Tr¸i §Êt	c/ Líp Manti	d/ BÒ mÆt M«h«C©u 4: Trªn Tr¸i §Êt cã bao nhiªu m¶ng kiÕn t¹o lín?a/ 4 m¶ng	b/ 5 m¶ng	c/ 6 m¶ng	d/ 7 m¶ng.C©u 5: Sù h×nh thµnh sèng nói ngÇm d­íi ®¸y §¹i T©y D­¬ng lµ kÕt qu¶ cña d¹ng tiÕp xóc. cña 2 m¶ng kiÕn t¹oa/ T¸ch d·n	b/ Dån Ðp	c/ C¶ a vµ b ®Òu ®óngd/ C¶ a vµ b ®Òu sai.

File đính kèm:

  • pptbai 7.ppt
Bài giảng liên quan