Bài giảng Chương 5: Các chức năng khác

Tim kiếm

Tim kiếm một hay một nhĩm từ ta thực hiện như sau:

 Edit – Find hay nhắp tổ hợp phím Ctrl – F.

 Nhập nội dung cần tìm trong khung Find What,

Khung Search: Xc định khoảng tìm kiếm.

Chọn mục Match Case nếu muốn trong qu trình tìm kiếm cĩ phn biệt chữ hoa v thường

Chọn mục ? Find whole words only: Để qui định nội dung l một từ ring biệt chứ khơng phải thnh phần của một từ lớn.

 Nhắp nt ? Find next bắt đầu tìm, sau khi tìm thấy Word sẽ đnh dấu từ tìm được trn văn bản, nếu muốn tìm tiếp nhấn nt Find next , nhấn nt Cancel để kết thc.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 5: Các chức năng khác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
1. Tim kiếmTim kiếm một hay một nhóm từ ta thực hiện như sau:Edit – Find hay nhắp tổ hợp phím Ctrl – F. Nhập nội dung cần tìm trong khung Find What, Khung Search: Xác định khoảng tìm kiếm.Chọn mục  Match Case nếu muốn trong quá trình tìm kiếm có phân biệt chữ hoa và thườngChọn mục  Find whole words only: Để qui định nội dung là một từ riêng biệt chứ không phải thành phần của một từ lớn.Nhắp nút  Find next bắt đầu tìm, sau khi tìm thấy Word sẽ đánh dấu từ tìm được trên văn bản, nếu muốn tìm tiếp nhấn nút Find next , nhấn nút Cancel để kết thúc.2. Thay thếEdit – Replace hay nhắp tổ hợp phím Ctrl – H Nhập nội dung cần tim trong khung Find WhatNhập nội dung muốn thay thế trong khung Replace WithNhắp nút Find next để bắt đầu tìm, nếu tìm thấy từ đó sẽ bị đánh dấu.Để thay thế từ vừa tìm thấy nhắp vào nút Replace, thay thế hết các từ nhắp nút Replace All. Sau khi thay thế xong word xuất hiện thông báo đề nghị nhắp OK để chấp nhận Nhắp Close để kết thúcVào EditGo to hoặc CTrl +GChọn mục Page trong khung Go to whatNhập số trang cần di chuyển tới trong khung Enter page number. Có thể nhập dấu “+” hay “-“ trước số trang để di chuyển xuống hay lên bao nhiêu trang tính từ trang hiện hành.Nhắp nút Next để di chuyểnNhắp Close để đóng lại1. Khái quátTrộn thư (Mail merge) là chức năng lắp ghép nội dung từ 2 tập tin văn bản thành một tập tin thứ 3 hay chỉ pha trộn tới đâu in ra tới đó. Chức năng này rất thuận lợi nếu ta muốn gửi đi một thư mời, giấy báo nhập học... Xeựt baứi toaựn sau: Trong coõng vieọc tuyeồn sinh cuỷa trửụứng THPT Hửụựng Hoựa sau khi ủaừ coự keỏt quaỷ thi tuyeồn sinh thỡ nhaứ trửụứng phaỷi gửỷi giaỏy baựo nhaọp hoùc cho caực thớ sinh ủaừ vửụùt qua kyứ thi tuyeồn sinh cuỷa trửụứng.	Coõng vieọc in giaỏy baựo ủoự neỏu giaựo cho vaờn phoứng nhaởt tửứng teõn thớ sinh vaứ caực thoõng tin lieõn quan cuỷa thớ sinh ủoự vaứ ủieàn vaứo tửứng tụứ giaỏy baựo nhaọp hoùc moọt thỡ quaỷ laứ maỏt thụứi gian vaứ coự khớ coứn nhaàm laón. ẹeồ khaộc phuùc nhửừng khoự khaờn treõn Word ủaừ cung caỏp cho ta moọt coõng cuù ủoự laứ leọnh troọn vaờn baỷn Mail Merge.2. Caực bửụực ủeồ sửỷ duùng leọnh troọn vaờn baỷn Mail mergeBửụực 1: Taùo nguoàn dửừ lieọu	ẹaàu tieõn mụỷ moọt vaờn baỷn mụựi, sau ủoự taùo moọt baỷng chửựa caực dửừ lieọu seừ troọn. Haứng ủaàu tieõn cuỷa baỷng seừ chửựa teõn trửụứng ụỷ caực coọt. Sau khi taùo baỷng dửừ lieọu xong ghi file leõn ủúa vụựi teõn vaứ vũ trớ xaực ủũnh Chuự yự: khoõng ủửụùc coự caực doứng troỏng ụỷ ủaàu baỷng bieồu – nghúa laứ, trong file nguoàn dửừ lieọu chổ thuaàn tuựy chửựa caực dửừ lieọu chớnh seừ cheứn vaứo vaờn baỷn chớnh.Bửụực 2: Taùo vaờn baỷn chớnhTạo vaờn baỷn maứ chuựng ta caàn troọn nguoàn dửừ lieọu vaứoBửụực 3: Khai baựo daùng troọnVaứo ToolLetters and MailingsShow Mail Meger Toobar ủeồ thanh Mail Meger hieọn ra Choùn Open data sour treõn thanh Mail MegerChoùn ủửụứng daón ủeỏn file ủaừ taùo ụỷ bửụực 1Choùn Open Bửụực 4: Laỏy nguoàn dửừ lieọuẹaởt con troỷ ụỷ vũ trớ caàn cheứn vaứ choùn chửực naờng Insert Meger Field treõn thanh coõng cuù Mail Meger cho ủeỏn heỏt vũ trớ caàn cheứnChoùn Highlight Meger Fields ủeồ noự toõ maứu cho nhửừng gỡ vửứa mụựi cheứn vaứo, choùn next record ủeồ xem tieỏp, choùn Previous record xem Record trửụực ủoự.chọn View Merged data để xem hiển thị dữ liệu

File đính kèm:

  • pptcac chuc nang khac trong word.ppt
Bài giảng liên quan