Bài giảng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 - Chủ điểm tháng 11 - Hoạt động 2: Thảo luận về truyền thống “tôn sư trọng đạo”

VÒNG 1: PHẦN THI “ TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN”

Mỗi đội cử ra 4 bạn để tham gia thảo luận ở đội của mình, sau thời gian 5 phút , mỗi đội phải nộp lại bài thảo luận của đội mình cho DCT và BGK cho điểm mỗi đội thi.

Nội dung câu hỏi như sau:

● Câu 1: Các bạn hãy nêu những sự việc, hình ảnh đẹp về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam ta? ( mỗi hình ảnh và sự việc tương ứng với 5 điểm, sai thì không tính điểm).

● Câu 2: Các bạn hãy nêu những biểu hiện trái với truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 16/07/2018 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 - Chủ điểm tháng 11 - Hoạt động 2: Thảo luận về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑaøO TAÏO KIEÂN GIANGTRÖÔØNG THPT ÑÒNH ANHOAÏT ÑOÄNG GDNG LL 9CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11HÑ 2: THAÛO LUAÄN VEÀ TRUYEÀN THOÁNG “ TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO” VOØNG 1: PHAÀN THI “ TRAO ÑOÅI VAØ THAÛO LUAÄN”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Mỗi đội cử ra 4 bạn để tham gia thảo luận ở đội của mình, sau thời gian 5 phút , mỗi đội phải nộp lại bài thảo luận của đội mình cho DCT và BGK cho điểm mỗi đội thi.Nội dung câu hỏi như sau: ● Câu 1: Các bạn hãy nêu những sự việc, hình ảnh đẹp về truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam ta? ( mỗi hình ảnh và sự việc tương ứng với 5 điểm, sai thì không tính điểm).● Câu 2: Các bạn hãy nêu những biểu hiện trái với truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta. VOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Có 10 câu, chương trình đưa ra 1 câu đã đảo lộn trật tự và DCT đọc xong, đội nào có tín hiệu trước thì đội đó trả lời. Nếu trả lời sai thì nhường quyền ưu tiên lại cho 3 đội còn lại, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, sai thì bị trừ 5 điểm.VOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 1: söviBaùn nhaátsöïtöïtöïviÑaùp aùn nhaáttöïvi söbaùntöïvisöVOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 2: Nöõa hoïchoïcmaõihoïcÑaùp aùn Hoïc Hoïc nöõaHoïc maõiVOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 3: caâyAên quaûtroàngNhôù keûÑaùp aùn Aên quaûnhôùkeûtroàngcaâyVOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 4: maøyñoáthaàyKhoâng neânlaømÑaùp aùn Khoâng thaàyñoámaøyLaøm neânVOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 5: sangbaécthìkieàuMuoán caàuÑaùp aùn muoánsangthìbaécCaàu kieàuVOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 6: baïnkínhmeánthaàyÑaùp aùn kínhthaàymeánbaïnVOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 7: khoânghoïcthaàybaïnHoïc taøyÑaùp aùn hoïcthaàykhoângtaøyhoïcbaïnVOØNG 2: PHAÀN THI “ ÑAÛO CHÖÕ ÑoùaN NGHÓA”GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 8: hoïcleãhaäuvaênhoïctieânÑaùp aùn tieânhoïcleãhaäuhoïcvaênPHAÀN THI daønh cho khaùn giaûGDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Các bạn hãy điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để các câu sau đây có nghĩa.PHAÀN THI daønh cho khaùn giaûGDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Câu 1: Hiểu biết  mới thật sự giàu có. NhiềuCâu 2: Cơm cha,  mẹ, chữ thầy . áoCâu 3: Ai ơi . bát cơm đầy .	Dẻo thơm một hạt đắng cay . phần bưng muônCâu 4: Khi giúp đỡ người khác thực ra là chúng ta .. giúp đỡ chính mình. đangGDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Vßng 3: phÇn thi “ §o¸n « ch÷”Ô chữ của chúng ta là ô có 12 chữ cái, mỗi đội có 20 giây suy nghĩ, sau đó 4 đội phải đưa ra đáp án cùng một lúc. Đội nào đoán đúng thì được 40đ còn sai thì bị trừ 20đ. GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Vßng 3: phÇn thi “ §o¸n « ch÷”Đây là phương châm của ngành giáo dục đã trở thành mục tiêu phấn đấu của thầy và trò trong các nhà trường.Cã 12 ch÷ c¸iDAÏY TOÁT HOÏC TOÁTCOÏHTOÁTYAÏDTTOÁGDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11LuyÖn tËp vµ thùc hµnhHS có thể chọn một trong 2 câu để trả lời và không được nói lại nguyên xi câu của các bạn khác đã trình bày. Câu hỏi: 	Câu 1: Sau hoạt động này bạn thu hoạch được những gì bổ ích nhất về tôn sư trọng đạo?	Câu 2: Trong hoạt động này, điều gì làm bạn hài lòng nhất? và điều bạn thấy chưa hài lòng?GDNG LL 9 – CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11Ch­¬ng tr×nh GDNG LL h«m nay kÕt thóc !!!Xin chµo t¹m biÖt! HÑn gÆp l¹i ë ch­¬ng tr×nh th¸ng 12

File đính kèm:

  • pptGA GDNG thang 11.ppt
Bài giảng liên quan