Bài giảng Học vần 1: Im - Um

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

 

ppt21 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Học vần 1: Im - Um, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên: chµo Mõng c¸c thÇy c« gi¸o ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 1CM«n TiÕng ViÖt trẻ quemềmghế kemđệm emmạiThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnCon cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống aoThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nmmiiuchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nmmiuchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nmmchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨ntrốn t×mcon nhÝmtñm tØmmòm mÜmcon nhím Thứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nmmmmtrốn t×mcon nhÝmtñm tØmmòm mÜmThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nmmmmtrốn t×mcon nhÝmtñm tØmmòm mÜmThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nmmmmtrốn t×mcon nhÝmtñm tØmmòm mÜmThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnchimchim c©uimThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnumtrïmtrïm kh¨nmmmmtrốn t×mcon nhÝmtñm tØmmòm mÜmThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnimchim c©uimumtrïmtrïm kh¨nThứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2011Học vầnimchim c©uimumtrïmtrïm kh¨numimim lặngUm tùmCái kìmChùm khếCây kimSum vầytrß ch¬iChim bồ câuTôm hùm Xin kÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh m¹nh khoÎ !TiÕt häc kÕt thóc

File đính kèm:

  • pptHoc van IM UM lop 1.ppt