Bài giảng Hướng nghiệp 9 - Chủ đề 7: Hệ thống giáo dục THCN & đào tạo nghề của TW & địa phương

Lao động qua đào tạo & không qua đào tạo ?

Thảo luận:

* Lao động qua đào tạo có vai trò quan trọng như thế nào đối với sản xuất?

* Lao động qua đào tạo có điểm nào ưu việt so với lao động không qua đào tạo?

Mục tiêu đào tạo của hệ thống THCN – DN & tiêu chuẩn xét tuyển.

Tìm hiểu các trường THCN & các trường dạy nghề.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 14/07/2018 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hướng nghiệp 9 - Chủ đề 7: Hệ thống giáo dục THCN & đào tạo nghề của TW & địa phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIÁO ÁN:	Giáo viên: ®ç thÞ h¶I yÕn--- o0o ---h­íng nghiÖp líp 9Phßng GD&§T TP B¾c NinhTr­êng THCS Phong KhªNSYK Website:  động qua đào tạo & không qua đào tạo ?Thảo luận: * Lao động qua đào tạo có vai trò quan trọng như thế nào đối với sản xuất?* Lao động qua đào tạo có điểm nào ưu việt so với lao động không qua đào tạo?Mục tiêu đào tạo của hệ thống THCN – DN & tiêu chuẩn xét tuyển.Tìm hiểu các trường THCN & các trường dạy nghề.HỆ THỐNG GIÁO DỤC THCN & ĐÀO TẠO NGHỀChủ đề 7:--- o0o ---2* Hình thức chính qui tập trung: đào tạo từ 2 – 3 năm. Hình thức ngắn hạn: đào tạo từ 3 tháng đế 1 năm. Hình thức bồi dưỡng nâng bậc thợ: thời gian học không quá 6 tháng. Các trung tâm dạy nghề, TTKTTH-HN, các lớp dạy nghề tư nhân đều có chức năng dạy nghề đơn giản, đào tạo nghề ngắn hạn cho HS.LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO & KHÔNG QUA ĐÀO TẠO--- o0o ---3* Lao động qua đào tạo có vai trò quan trọng như thế nào đối với sản xuất?* Lao động qua đào tạo có điểm nào ưu việt so với lao động không qua đào tạo?THẢO LUẬN--- o0o ---4* Lao động qua đào tạo có kiến thức, có kĩ năng nghề trước khi bước vào lao động.* Lao động qua đào tạo tiếp cận tốt với công việc, làm việc có năng suất.* Lao động qua đào tạo có kiến thức và có kĩ năng nghề nghiệp do đó có năng suất lao động cao. THẢO LUẬN--- o0o ---5* Mục tiêu của giáo dục THCN là nhằm đào tạo kĩ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp.* Mục tiêu của dạy nghề là đào tạo người có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp phổ thông, công nhân kĩ thuật, nhân viên nghiệp vụ.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG THCNDN & TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN--- o0o ---6TÍM HIỂU CÁC TRƯỜNG THCN & CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ.1) Các trường THCN: Tên trường, truyền thống trường.Địa điểm trường.Số khoa, tên từng khoa.Đối tượng tuyển vào.Các môn thi tuyển.Khả năng xin việc sau khi tốt nghiệp.2) Đối với các trường dạy nghề:Tên trường, truyền thống của trường.Địa điểm trường.Số điện thoại trường.Các nghề được đào tạo trong trường.Đối tượng tuyển vào.Bậc tay nghề được đào tạo.Khả năng xin việc sau khi tốt nghiệp.--- o0o ---7Thöïc hieän thaùng 9 naêm 2008Baøi hoïc ñaõ KEÁT THUÙCThaân AÙi Chaøo Caùc Em8

File đính kèm:

  • pptBai 7He thong GD THCN va DT nghe.ppt