Bài giảng môn Ngữ văn lớp 7: Từ trái nghĩa

Ví dụ: 1

Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương.

(Tương Như dịch)

 

ppt32 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn lớp 7: Từ trái nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH !TRƯỜNG THCS TÂN PHÚC NGỮ VĂN 7GV: TRẦN THỊ HIẾUVí dụ: 1Đầu giường ánh trăng rọi,Ngỡ mặt đất phủ sương.Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,Cúi đầu nhớ cố hương.(Tương Như dịch)Trái nghĩa nhau về hướng chuyển động của đầu (lên-xuống)CúiNgẩng TrÎ ®i, giµ trë l¹i nhµ, Giäng quª kh«ng ®æi, s­¬ng pha m¸i ®Çu. GÆp nhau mµ ch¼ng biÕt nhau, TrÎ c­êi hái : “Kh¸ch tõ ®©u ®Õn lµng ?”(Trần Trọng San dịch)Tr¸i nghÜa dùa trªn c¬ së vÒ tuæi t¸c.GiµTrÎTr¸i nghÜa dùa trªn c¬ së vÒ sù tù di chuyÓn khái n¬i xuÊt ph¸t hay quay trë l¹i n¬i xuÊt ph¸t.Trë l¹i§iVÝ dô 2:T×m tõ tr¸i nghÜa víi tõ giµ trong tr­êng hîp: rau giµ, cau giµRau giµCau giµRau nonCau nonDùa trªn c¬ së chung lµ nªu lªn tÝnh chÊt cña sù vËt. QuÇn ¸o lµnh Mãn ¨n lµnh TÝnh lµnh B¸t lµnhQuÇn ¸o r¸chMãn ¨n ®écTÝnh ¸cB¸t vìH·y t×m c¸c tõ tr¸i nghÜa víi tõ lµnh trong c¸c tr­êng hîp sau:CAOTHẤP 1+TO LỚNNHỎ BÉ1+TRẺGIÀTiết 39 - Tiếng Việt : Từ trái nghĩa – Nguyễn Thị Thảo - Môn Ngữ văn 7, Trường THCS Trí Bình.1+VIỆC XẤUVIỆC TỐT1+ §Çu gi­êng ¸nh tr¨ng räi,Ngì mÆt ®Êt phñ s­¬ng. NgÈng ®Çu ng¾m tr¨ng s¸ng,Cói ®Çu nhí cè h­¬ng. (LÝ B¹ch) TrÎ ®i, giµ trë l¹i nhµ, Giäng quª kh«ng ®æi, s­¬ng pha m¸i ®Çu. GÆp nhau mµ ch¼ng biÕt nhau, TrÎ c­êi hái : Kh¸ch tõ ®©u ®Õn lµng ? (H¹ Tri Ch­¬ng) C¸ch sö dông tõ tr¸i nghÜa :NgÈngCói§iTrë l¹iT¸c dông:Kh¾c ho¹ hai hµnh ®éng tr¸i ng­îc nhau thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng th­êng trùc s©u nÆng trong t©m hån nhµ th¬.T¸c dông:ThÓ hiÖn thêi gian xa c¸ch ®»ng ®½ng vµ t×nh c¶m g¾n bã víi quª h­¬ng.TrÎGiµTrống đánh xuôi, kèn thổi ngược.Lá lành đùm lá rách.Bảy nổi ba chìm. Quan sát ảnh, tìm những thành ngữ, tục ngữ thích hợp? Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.Bảy nổi ba chìm.Lá lành đùm lá rách.=>Tạo thể đối, các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói (bài viết) thêm sinh động.Tác dụng _ Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược._ Lá lành đùm lá rách._ Bảy nổi ba chìm.Ví dụ 2:Nước non lận đận một mình, Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. Ai làm cho bể kia đầy, Cho ao kia cạn, cho gầy cò con? (Ca dao)Cuộc đời vất vả,lận đận của người nông dân trong xã hội xưa.1-Bài 1: Tìm những từ trái nghĩa trong các câu ca dao, tục ngữ sau : - Chị em như chuối nhiều tàu, Tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nhiều lời. - Số cô chẳng giàu thì nghèo Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà. - Ba năm được một chuyến sai,Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê . - Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng mười chưa cười đã tối .Cá ươn Hoa héoCá tươiHoa tươi-tươi-yếuĂn yếuHọc lực yếuĂn khoẻ-xấuChữ xấuĐất xấuChữ đẹpĐất tốt2/ Bài tập 2Học lực giỏi> lập dàn bài,nhìn vào dàn bài tập nói:luyện nói ở nhà->ở tổ->trước lớp.

File đính kèm:

  • pptTu trai nghia.ppt
Bài giảng liên quan