Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng)

1. Tác giả:

a. Cuộc đời:

Vũ Trọng Phụng (1912- 1939) sinh tại Hà Nội quê Mỹ Hào-Hưng Yên sinh trong một gia đình nghèo (nghèo gia truyền) bố mất sớm, cả cuộc đời sống trong nghèo khổ, ông bị mắc bệnh lao chết khi mới 27 tuổi.

b. Con người:

Vũ Trọng Phụng là đứa con hiếu thảo

- Học ít sớm lăn lộn với đời để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân

- Là nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại

c. Sự nghiệp sáng tác:

Vũ Trọng Phụng để lại một số lượng tác phẩm khá lớn

Thành công nhất là phóng sự (ông vua phóng sự bắc kỳ), tiểu thuyết: Số đỏ, Cạm bẫy tình, Cơm thầy cơm cô, Giông tố

ppt20 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 §äc v¨n Trích Số Đỏ - Vũ Trọng PhụngHạnh phúc của một tang giaI. Tìm hiểu chung:Taùc giaû: 	Vuõ Troïng Phuïng ( 1912 – 1939 ) Nêu vài nét về tiểu sử và sự nghiệp tác giả Vũ Trọng Phụng ?1. Tác giả:a. Cuộc đời:Vũ Trọng Phụng (1912- 1939) sinh tại Hà Nội quê Mỹ Hào-Hưng Yên sinh trong một gia đình nghèo (nghèo gia truyền) bố mất sớm, cả cuộc đời sống trong nghèo khổ, ông bị mắc bệnh lao chết khi mới 27 tuổi.b. Con người:- Vũ Trọng Phụng là đứa con hiếu thảo- Học ít sớm lăn lộn với đời để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân- Là nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đạic. Sự nghiệp sáng tác:- Vũ Trọng Phụng để lại một số lượng tác phẩm khá lớn- Thành công nhất là phóng sự (ông vua phóng sự bắc kỳ), tiểu thuyết: Số đỏ, Cạm bẫy tình, Cơm thầy cơm cô, Giông tố2. t¸c phÈm Sè ®á (1936) :a. VÞ trÝ :- Thµnh tùu xuÊt s¾c cña v¨n xu«i ViÖt Nam hiÖn ®¹i.- Mét t¸c phÈm “V« tiÒn kho¸ng hËu” (NXB V¨n häc)- T¸c phÈm “ghª gím lµm vinh dù cho mäi nÒn v¨n xu«i”(NguyÔn Kh¶i)b. Toùm taét coát truyeän.( Sgk) CUÏ COÁ TOÅHaï löu væa heøKeû voâ laïiLaùu lænh, tinh quaùi H.ñoäng voâ giaùoduïcCUÏ COÁ HOÀNG VAØ TUYEÁTVAÊN MINH VAØ TIEÄM AÂU HOÙAPHOÙ ÑOAN XUAÂN TOÙC ÑOÛNhaø caûi caùch xaõ hoäiSV tröôøng thuoácDoctor XuaânCoá vaán Baùo Goõ moõGiaùo sö quaàn vôïtCon reå coá HoàngAnh huøng cöùu quoácc. Gi¸ trÞ :- Lªn ¸n gay g¾t x· héi t­ s¶n thµnh thÞ ®ang ®ua ®ßi lèi sèng v¨n minh, lè l¨ng, ®åi b¹i ®­¬ng thêi.- NghÖ thuËt viÕt giµ dÆn, bót ph¸p trµo phóng ch©m biÕm s¾c s¶o.1. Nhan ñeà ñoaïn trích.Nhan ñeà : Haïnh phuùc cuûa moät tang gia><Nieàm vui söôùng ngaäp traønBuoàn ñau, boái roáiII. Đọc hiểu văn bản: Tieáng cöôøi baät leân  Tình huoáng traøo phuùng  ñaû kích maïnh meõ 2. Taâm traïng cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình tröôùc caùi cheát cuûa cuï coá toå.“Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm”, “Mọi người tưng bừng vui vẻ đưa giấy cáo phó”* Cè Hång - Con trai tr­ëng :“Nh¾m nghiÒn m¾t l¹i ®Ó m¬ mµng ®Õn c¸i lóc cô mÆc ®å x« gai, lô khô chèng gËy, võa ho kh¹c, võa khãc mÕu, ®Ó cho thiªn h¹ ph¶i chØ trá : - ói k×a, con giai nhín ®· giµ ®Õn thÕ kia k×a !  BÊt hiÕu. Cô ch¾c c¶ m­êi phÇn r»ng ai còng ph¶i ngîi khen mét ®¸m ma nh­ thÕ, mét c¸i gËy nh­ thÕ” ... H¸o danh* V¨n Minh - Ch¸u ®Ých t«n :“Vß ®Çu røt tãc, lóc nµo mÆt còng ®¨m ®¨m chiªu chiªu...”+ Chång : Sung s­íng v× ®­îc chia cña.+ Vî :“Sèt c¶ ruét...” Sung s­íng v× ®­îc mÆc bé ®å x« gai t©n thêi ®Ó “l¨ng xª” mèt cña tiÖm ¢u ho¸. H¸m cña vµ ®Çy m­u m«. H¸m lêi.* Tó T©n - Ch¸u trai :“...®iªn ng­êi lªn...” Sung s­íng v× ®­îc chôp ¶nh.“vÎ buån l·ng m¹n...” Sung s­íng v× ®­îc mÆc bé y phôc Ng©y Th¬. V« t©m, sÜ diÖn. L¼ng l¬.* TuyÕt - Ch¸u g¸i :* Ph¸n mäc sõng - Ch¸u rÓ :Ch©n dung mét g· ®µn «ng ®ª tiÖn, ®Òu gi¶.+ BÞ c¾m sõng  hµi lßng  thuª ng­êi tè c¸o  nhËn thÊy “gi¸ trÞ ®«i sõng v« h×nh to ®Õn thÕ”.+ TiÕng khãc “høt...høt...høt...” Nçi ®au ®ín tËn cïng diÔn viªn ®¹i tµi NiÒm vui s­íng tét ®ØnhTOÙM LAÏI:Nhöõng ngöôøi trong gia ñình cuï toå. Khaùi quaùt ôû baûn chaát : ñeåu giaû, haùo danh, vì lôïi maø queân ñi tình ruoät thòt ñaïo ñöùc bò suy thoaùi nghieâm troïng.Neùt rieâng: Trong caùch theå hieänÑieåm chung :Taát caû ñeàu toû ra vui söôùng , haïnh phuùc ñeán cöïc ñieåm bôûi ñaây laø cô hoäi ñeå moãi ngöôøi thoûa maõn yù nguyeän cuûa mình.2. Taâm traïng cuûa nhöõng ngöôøi ñi ñöa ñaùm.* Hai vieân caûnh binh: sung söôùng ñeán cöïc ñieåm* Baïn cuûa cuï coá Hoàng : - Töï haøo bôûi caùc boä Huaân – huy chöông vaø caùc kieåu ria...- “Caûm ñoäng khi nhìn thaáy laøn da traéng thaäp thoø treân caùnh tay vaø ngöïc cuûa Tuyeát..”* Hoïa só TYPN: böïc mình vì chöa thaáy söï cheá taïo cuûa mình...* Nhöõng giai thanh gaùi lòch : - “ Chim nhau, cöôøi tình, hoø heïn, bình phaåm, cheâ bai...” * Xuaân Toùc Ñoû: - Danh giaù ñöôïc taêng theâm. - Xuaát hieän ñuùng luùc vaø kòp thôøi boå sung söï long troïng cho ñaùm tang. Söï xuaát hieän cuûa Xuaân laøm cho ñaùm tang caøng theâm nhoá nhaêng, phöùc taïp.Nhö vaäy: Baûn chaát chung cuûa nhöõng ngöôøi ñeán ñöa tang laø söï bòp bôïm, ñeåu giaû, daâm oâ, haùo danh , vuï lôïi... Taát caû ñeàu khoâng toû ra ñau ñôùn tröôùc caùi cheát cuûa cuï toå , maø ngöôïc laïi ñoù laø nieàm vui söôùng haïnh phuùc toät cuøng khi taát caû ñeàu thoûa maõn yù nguyeän cuûa mình.* Quaù trình: -Ñi qua boán phoá: -Ñi ñeán ñaâu laøm huyeân naùo ñeán ñoù - Ñieäp khuùc “ Ñaùm cöù ñi “ laëp laïi Ñaùm röôùc hoäi chöù khoâng phaûi laø ñaùm ma. “ Moät ñaùm ma to taùt vaø göông maãu laøm cho ngöôøi cheát naèm trong quan taøi phaûi mæm cöôøi sung söôùng...gaät guø caùi ñaàu” ...  Ñaùm tang trôû thaønh taán ñaïi haøi kòch vôùi söï nhoá nhaêng ñoài baïi cuûa xaõ hoäi ñöông thôøi. “ Cuoäc haønh trình tôùi moä cuûa cuûa xaõ hoäi thöôïng löu ñöông thôøi” 3. Caûnh haï huyeät: * Caäu tuù Taân: baét beû töøng ngöôøi * Baïn cuûa caäu tuù Taân: “ raàm roä nhaûy leân... aûnh khoûi gioáng nhau” * Oâng Phaùn: khoùc “ Höùt ! Höùt! Höùt! Laëng ngöôøi ñi Duùi vaøo tay Xuaân tôø giaáy baïc ñeå thanh toaùn moùn nôï vaøkí giao keøo laøm aên. Baûn chaát ñoài baïi, ñeåu giaû, bòp bôïm cuûa caùc nhaân vaät ñaõ ñöôïc boäc loä troïn veïn vaø saâu saéc hôn , khaéc saâu maâu thuaãn giöõa danh vaø thöïc, giöõa veû beà ngoaøi vaø baûn chaát beân trong.4. Ñaëc saéc ngheä thuaät: * Ngheä thuaät xaây döïng chaân dung nhaân vaät bieám hoïa giöõa ñaùm ñoâng haøi höôùc . * Caùch quan saùt vöøa cuï theå vöøa coù söùc khaùi quaùt theo kyõ xaûo ñieän aûnh *Khai thaùc trieät ñeå hieäu quaû cuûa ngheä thuaät ñoái laäp * Lôøi vaên giaøu tính haøi höôùc keát hôïp thuû phaùp cöôøng ñieäu vôùi loái mæa mai, noùi ngöôïc.* Gioïng vaên ña daïng, bieán hoùa linh hoaït.

File đính kèm:

  • ppthanh_phuc_cua_mot_tang_gia.ppt
Bài giảng liên quan