Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Người trong bao (A.P.Sê-Khốp)

I TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả

Tóm tắt những nét chính về tác giả Sêkhôp và những cống hiến của ông cho văn học Nga cuối thế kỉ XIX

Sự nghiệp

- Hơn 500 truyện ngắn, truyện vừa và nhiều tác phẩm đặc sắc

Cốt truyện giản dị đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn

 → Một trong những đại biểu lớn cuối cùng của chủ nghĩa hiện thực Nga, nhà cách tân thiên tài trong lĩnh vực truyện ngắn và kịch nói

Cuộc đời

Antôn Paplôvic Sêkhốp (1860 1904) nhà văn Nga kiệt xuất

Vừa làm bác sĩ nông thôn vừa viết báo viết văn, tham gia nhiều công việc xã hội

- Năm 1887 nhận giải thưởng của viện hàn lâm khoa học Nga

 Năm 1900 được bầu làm viện sĩ danh dự viện hàn lâm khoa học Nga

 

ppt29 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 24/12/2020 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Người trong bao (A.P.Sê-Khốp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ	Đọc thuộc lòng bài thơ Tôi yêu em của Puskin	Bài thơ gợi cho em những cảm nghĩ gì về hồn thơ Puskin nói riêng, về tình yêu nói chung?  Người trong bao A.P. SêEÂ-KHOÁPI TÌM HIỂU CHUNG1. Tác giảCuộc đời Antôn Paplôvic Sêkhốp (1860 1904) nhà văn Nga kiệt xuấtVừa làm bác sĩ nông thôn vừa viết báo viết văn, tham gia nhiều công việc xã hội - Năm 1887 nhận giải thưởng của viện hàn lâm khoa học Nga Năm 1900 được bầu làm viện sĩ danh dự viện hàn lâm khoa học NgaSự nghiệp- Hơn 500 truyện ngắn, truyện vừa và nhiều tác phẩm đặc sắcCốt truyện giản dị đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn → Một trong những đại biểu lớn cuối cùng của chủ nghĩa hiện thực Nga, nhà cách tân thiên tài trong lĩnh vực truyện ngắn và kịch nói? Tóm tắt những nét chính về tác giả Sêkhôp và những cống hiến của ông cho văn học Nga cuối thế kỉ XIX MỘ SÊ-KHỐPI TÌM HIỂU CHUNG2. Truyện ngắn Người trong bao? Người trong bao được tác giả sáng tác vào thời gian nào? Em có nhận xét gì về bối cảnh xã hội khi tác phẩm ra đời- Sáng tác năm 1898 khi tác giả đang dưỡng bệnh ở bán đảo Crưm- Bối cảnh: Xã hội Nga đang ngạt thở trong bầu không khí chuyên chế u ám, nặng nề cuối thế kỉ XIXa) Hoàn cảnh sáng tácb) Tóm tắt Cuộc nghỉ đêm sau chuyến đi săn muộn của bác sĩ Ivan I-va-nứt và Bu- rơ- kin, Bu- rơ- kin kể về chuyện Bê-li-cốpChuyện về Bêlicốp Chân dung Câu chuyện tình yêu với Va- ren- ca Cuộc nói chuyện với Cô- va- len- cô- Cái chết của Bê-li- côpI- va- nứt kết luận: Không thể sống mãi như thế được2. Truyện ngắn Người trong baoc) Bố cục Mở truyện: cuộc trò chuyện ở gian nhà kho trong đêm đi săn về muộn giữa hai người bạn- Thân truyện: Về cuộc đời và tính cách của Bêlicốp- Kết truyện: Nhận xét của bác sĩ thú y - người nghe chuyện2. Truyện ngắn Người trong baoII ĐỌC HIỂU VĂN BẢN1. Nhân vật Bê – li - cốpTHẢO LUẬN NHÓMNhóm 1: Tìm những chi tiết nói về ngoại hình, thói quen của Bêlicốp và nhận xétNhóm 2: Tìm những chi tiết tiêu biểu cho tính cách của Bêlicốp . Em có nhận xét gì về những nét tính cách này?Nhóm 3: Lối sống của Bêlicôp ảnh hưởng đến mọi người chung quanh như thế nào? Nhóm 4: Về cái chết của Bêlicôp II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN1. Nhân vật Bê – li - cốpa) Ngoại hình, thói quen- Cặp kính đen trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhỏ bé- Nổi tiếng về cách ăn mặc, phục sức khác người: tất cả đều để trong bao, mang bao, cho vào bao + Ñoà duøng : oâ , ñoàng hoà , dao , ñeàu ôû trong bao.+ ¸o bµnh t« - dùng cæ+ ý nghÜ - giÊu vµo trong bao+ ë nhµ - ®ãng cöa, cµi then.+ Buoàng nguû - “caùi hoäp” . + Nguû - keùo chaên truøm ñaàu -> che chaén , bao boïc - hình thöùc cuûa “ caùi bao”Khát vọng mãnh liệt, kì dị của Bêlicốp: Thu mình vào trong cái vỏ, tạo cho mình một thứ bao có thể ngăn cách, bảo vệ hắn khỏi những ảnh hưởng, tác động của cuộc sống bên ngoài O TRONG BAO ÑOÀNG HOÀ TRONG BAO DAO GOÏT BUÙT CHÌ TRONG BAOb.TÝnh c¸ch - Nhót nh¸t, ngaïi giao tieáp . - Troán traùnh hieän taïi, t«n sïng qu¸ khø . - C« ®éc luoân lo laéng , sôï haõi . - Máy móc, giáo điều (chØ thÞ, th«ng t­..). - Coå huû, kh«ng hoµ nhËp ®­îc víi c¸i míi - Baèng loøng, thoaû maõn vôùi loái soáng cổ lỗ hủ lậu, kì quái cuûa mình “chui vµo bao”. 	=> TÝnh c¸ch trong bao Va-ren-ca vaø Coâ-va-len-coâ ñi xe ñaïpTrường nơi Bê-li-cốp làm việcẢnh hưởng(15 năm)Trường họcKhu phốDai dẳngKhông khí nặng nềc) Ảnh hưởng đến mọi người chung quanh d . Caùi cheát cuûa Beâ-li-coáp Nguyên nhân- Ngã - Sốc- Tiếng cười của Va-ren-ca - xấu hổChết - tất yếu Thái độ mọi người- Lúc đầu: Thoải mái- Sau đó: Nặng nề như cũ- Phổ quát- Nước Nga TK19 - Nhà tù* Nằm trong quan tài: - Tươi tỉnh- Bao bền vững nhấtKhát vọng ở trong bao Thaùi ñoä cuûa moïi ngöôøi sau khi Beâ-li-coáp cheát : - Luùc ñaàu : caûm thaáy nheï nhaøng , thoaûi maùi . - Sau ñoù : laïi naëng neà nhö cuõ . Vì : + T¸c ®éng nÆng nÒ dai d¼ng cña lèi sèng, kiÓu ng­êi Bª - li - cèp. + Vaãn coøn hieän töôïng “ngöôøi trong bao”, “loái soáng trong bao’’ trong x· héi. * Mang tÝnh phæ biÕn vµ quy luËt trong sù ph¸t triÓn cña loµi ng­êi. 	- Beâ-li-coáp laø ñieån hình cho moät kieåu ngöôøi, moät hieän töôïng xaõ hoäi ñaõ vaø ñang toàn taïi trong cuoäc soáng cuûa moät boä phaän trí thöùc Nga ñöông thôøi . Hieän töôïng ñoù chæ coù theå chaám döùt hoaëc daàn maát ñi khi xaõ hoäi thay ñoåi .? Qua phân tích nhân vật Bê li cốp em có nhận xét khái quát gì về nhân vật này1. Nhân vật Bê – li - cốpII ĐỌC HIỂU VĂN BẢN	2. Biểu tượng cái bao và chủ đề tư tưởng của truyện? Hình ảnh cái bao có ý nghĩa gì-++Cái baoDùng để bao, gói, đựng đồ vật, hàng hoá (nghĩa đen)Lối sống và tính cách của Bêlicốp (nghĩa bóng) Kiểu người trong bao, lối sống → xã hội Nga (nghĩa biểu trưng)II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN2. Biểu tượng cái bao và chủ đề tư tưởng của truyệnKhông thể sống mãi như thế đượcCảnh báo và kêu gọi mọi người cần phải thay đổi cuộc sống, cách sống: không thể sống tầm thường, hèn nhát, ích kỉ, vô vị và hủ lậu mãi như thếLên án, phê phán mạnh mẽ kiểu người trong bao, lối sống trong bao và tác hại của nó đối với hiện tại và tương lai của nước Nga? Em có suy nghĩ như thế nào về câu nói của Bu rơ kin: Không thể sống mãi như thế này đượcIII TỔNG KẾT	? Theo em truyện ngắn Người trong bao có những đặc sắc gì về nghệ thuật Chọn ngôi kểNgôi thứ nhât: Tôi (Bu rơ kin)Ngôi thứ ba: Tác giảKhách quanChân thậtGần gũi1. Nghệ thuậtGiọng kể: mỉa mai, châm biếm mà trầm tĩnh, chậm buồn Bề ngoài có vẻ khách quan, bình thản Bên trong sự bức xúc, trăn trở mạnh mẽ sâu sắcXây dựng nhân vật điển hìnhĐối lập giữa các kiểu người, các tính cách và lối sống trái ngược Xây dựng biểu tượng 2. Nội dung	Phê phán sâu sắc lối sống hèn nhát, bạc nhược, bảo thủ và ích kỉ của một bộ phận trí thức Nga	Khẩn thiết thức tỉnh mọi ngườiTHẢO LUẬN	Nêu ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao?CỦNG CỐCaâu 1 : Nhan ñeà “ngöôøi trong bao” ñuùng vôùi kieåu ngöôøi naøo sau ñaây ?Hay töï ti vaø haø tieän .Hay sôï haõi vaø soáng baïc nhöôïc Bò moïi ngöôøi xa laùnh .Khoâng thích giao tieáp vôùi moïi ngöôøi . A B C D ?Caâu 3 : Vieäc Beâ-li-coáp ñeán nhaø hai chò em Va-len-ca ñeå noùi chuyeän veà vieäc hai ngöôøi ñaõ ñi xe ñaïp , cho thaáy haén laø ngöôøi nhö theá naøo ?Khoâng muoán ngöôøi khaùc hôn mình .Baûo thuû , raát sôï caùi môùi .Coi thöôøng ngöôøi treû tuoåi hôn mình .Coi thöôøng phuï nöõ . A B C D ?Caâu 2 : Thaùi ñoä kính troïng ñoái vôùi chính quyeàn cuûa Beâ-li-coáp cuõng laø moät thöù bao nhaèm ñeå che ñaäy ñieàu gì ôû haén ? 	Taâm lí thích vuoát ve , nònh bôï nhöõng keû coù quyeàn .	Taâm lí thích doaï naït , hoáng haùch tröôùc nhöõng ngöôøi treû tuoåi .	Taâm lí heøn nhaùt , run sôï tröôùc quyeàn löïc .	Taâm lí caàu caïnh , döïa daãm vaøo quyeàn löïc . B C D ? ACaâu 4 : Sau ñaùm tang Beâ-li-coáp, moïi ngöôøi “ñeàu caûm thaáy nheï nhaøng , thoaûi maùi . Nhöng chöa ñaày moät tuaàn sau, cuoäc soáng ñaõ laïi dieãn ra nhö cuõ , naëng neà , meät nhoïc , voâ vò” . Taïi sao nhö theá ?	Bôûi vì moïi ngöôøi thÊy nhí Bª- li cèp	Bôûi vì hoàn ma Beâ-li-coáp trôû veà ñaàu ñoäc cuoäc soáng moïi ngöôøi.	Bôûi vì kieåu ngöôøi trong bao, loái soáng trong bao vaãn coøn .	Vì hoï khoâng coøn bò xeùt neùt bôûi nhöõng giaùo ñieàu. ? A B C DCaâu 5 : Qua ñoaïn trích “Ngöôøi trong bao”, nhaø vaên Seâ-khoáp muoán”:	Pheâ phaùn loái soáng heøn nhaùt, baïc nhöôïc, baûo thuû, ích kæ töø ñoù thöùc tænh moïi ngöôøi.Ca ngôïi loái soáng laäp dò, kieåu caùch, ích kyû, laïc haäu, baûo thuû.Keâu goïi moïi ngöôøi giöõ nguyeân loái soáng cuõ khoâng neân thay ñoåi noù.Keâu goïi moïi ngöôøi thay ñoåi loái soáng hieän taïi. ? A B C DCÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁOCHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

File đính kèm:

  • pptNGUOI_TRONG_BAO.ppt
Bài giảng liên quan