Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Tình yêu và thù hận (Trích Romeo và Juliet - Sếch-xpia)

Đoạn trích đã ca ngợi tình yêu chân chính của con người đó cũng chính là khẳng định con người một cách mạnh mẽ nhất. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm.

Ngôn ngữ kịch đẹp, truyền cảm đã mang đến cho người đọc những cảm xúc tinh tế mà sâu sắc về tình yêu và giá trị con người.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 26/12/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Tình yêu và thù hận (Trích Romeo và Juliet - Sếch-xpia), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tình yeâu vaø thuø haänTINH YEU VA THU HANNguyen Thi Hang NgaSexpiaTRICH " RÔMÊÔ VA JUYLIET"- SEXPIA Seách – xpiaI- TÁC GIẢUy-li-am Sêxpia (1564-1616) là nhà soạn kịch thiên tài của nước Anh và thế giớiTừ một người giữ chuồng ngựa, người kéo màn trong rạp hát, nhờ có niềm say mê và tài năng ông đã trở thành người nhắc vở, diễn viên và cuối cùng là nhà soạn kịch.Ông để lại 37 vở kịch gồm kịch lịch sử, bi kịch, hài kịch. Tất cả đều là kiệt tác của nhân loại.Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của khát vọng tự do,của lòng nhân ái bao la, của lòng tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và vươn tới tương lai của con ngườiII. Ñoïc - hieåu vaên baûn : > Chuyeän tình ñöôïc xaây döïng treân neàn haän thuø cuûa hai doøng hoï Moân-ta-giu vaø Ca-piu-leùt. 1. Hình thöùc caùc lôøi thoïai:-Töø lôøi thoaïi 1- 6 : Lôøi ñoäc thoaïi thoå loä tình yeâu thaàm kín cuûa Roâ-meâ-oâ vaø Giu-li-eùt.-Töø lôøi thoaïi 7- heát: Lôøi ñoái thoaïi cuûa Roâ-meâ-oâ & Giu-li-eùt.2. Taâm trạng cuûa Roâ-meâ-oâ:-Vaàng döông ñeïp töôi.-Hôn caû haèng nga.Giu-li-eùt nhö :Ñoâi maét nhö : - Hai ngoâi sao ñeïp nhaát baàu trôøi. - Thieát tha nhôø maét naøng laáp laùnh.Ñoâi goø maù nhö :- AÙnh saùng ban ngaøy. Roïi khaép khoâng gian  Vôùi Roâ-meâ-oâ, Giu-li-eùt laø hieän thaân cuûa nhöõng caùi ñeïp nhaát trong thieân nhieân.Khi noùi moät mình : (ñoäc thoaïi) Lôøi thoaïi duøng nhieàu caâu caûm, caâu hoûi.Caûm giaùc choaùng ngôïp, say ñaém tröôùc veû ñeïp tuyeät vôøi cuûa Giu-li-eùt. “OÂi ! Öôùc gì ta laø chieác bao tay, ñeå ñöôïc môn trôùn goø maù aáy!”Tình yeâu say ñaém laøm naûy sinh khao khaùt gaàn guõi ngöôøi yeâu. Khi noùi vôùi Giu-li-eùt : (ñoái thoaïi)- “Toâi seõ thay teân ñoåi hoï” >Saün saøng töø boû hoï teân cuûa mình ñeå ñöôïc yeâu.-”maáy böùc töôøng ñaù ngaên sao ñöôïc tình yeâu” > Vöôït qua böùc töôøng cao, nguy hieåm ñeå ñeán vôùi ngöôøi yeâu.  Sức mạnh tình yeâu vöôït leân treân moïi noãi sôï haõi, hieåm nguy, vì “caùi gì tình yeâu coù theå laøm laø tình yeâu daùm laøm”.Toùm laïi : Roâ-meâ-oâ laø chaøng trai maïnh meõ, ñeán vôùi tình yeâu moät caùch chaân thaønh, say ñaém vaø daùm vöôït leân treân taát caû moïi trôû ngaïi ñeå ñöôïc soáng thaät vôùi rung caûm cuûa con tim.3. Taâm traïng cuûa Giu-li-eùt : Khi noùi moät mình : (ñoäc thoaïi)- “Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi.”- “Chàng ơi, hãy vứt bỏ họ tên của chàng đi. Đổi lấy cả em đây !” Lôøi boäc baïch chaân thaønh khoâng caàn che giaáu, suy nghĩ chín chắn, chấp nhận tình yêu nhưng vẫn ám ảnh mối thù hận của hai dòng họ. Khi noùi vôùi Roâ-meâ-oâ: (ñoái thoaïi)- “Tường vườn này cao, rất khó trèo qua ; và nơi tử địa.”“Họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết chết anh.”Khi yeâu Juliet lo sôï cho tính maïng cuûa Roâ-meâ-oâ.Toùm laïi : Giu-li-eùt laø thieáu nöõ chaân thaønh, trong saùng, ñoùn nhaän tình yeâu baát chaáp söï haän thuø cuûa hai doøng hoï. Ñoù laø khaùt voïng ñöôïc soáng thaät vôùi con ngöôøi cuûa chính mình.III- KẾT LUẬNĐoạn trích đã ca ngợi tình yêu chân chính của con người đó cũng chính là khẳng định con người một cách mạnh mẽ nhất. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm.Ngôn ngữ kịch đẹp, truyền cảm đã mang đến cho người đọc những cảm xúc tinh tế mà sâu sắc về tình yêu và giá trị con người.Cñng cèTình yeâu chaân thaønh,trong saùng, maõnh lieät seõ xoaù ñi loøng thuø haän. Baát chaáp haän thuø, vöôït leân treân loøng thuø haän.-Em caûm nhaän theá naøo veà söùc maïnh tình yeâu ?-Chuyeän tình cuûa Romeùo &Juliet,Sech xpia muon goi den chung ta thong diep gi ?

File đính kèm:

  • pptTINH_YEU_VA_THU_HAN.ppt