Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Thao tác lập luận bác bỏ

Bác bỏ là dùng lí lẽ và chứng cứ để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác, từ đó, nêu ý kiến của mình để thuyết phục người nghe (người đọc).

 

ppt7 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Thao tác lập luận bác bỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 TỔNG KẾT: Bác bỏ là dùng lí lẽ và chứng cứ để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác, từ đó, nêu ý kiến của mình để thuyết phục người nghe (người đọc).Ví dụ:1a. Bác bỏ ý kiến: “Nguyễn Du là một con bệnh thần kinh”.1b. Bác bỏ ý kiến: tiếng mẹ đẻ nghèo nàn.1c. Bác bỏ ý kiến: chỉ người hút thuốc mới bị bệnh. Có thể bác bỏ luận điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách: nêu tác hại: chæ ra nguyeân nhaân Phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xáccủa luận điểm, luận cứ, lập luận ấy.VD 1a. Nhöõng khía caïnh sai leäch cuûa luaän ñieåm “Nguyeãn Du laø moät con beänh thaàn kinh” Nguyeãn Du chæ bò beänh chöù khoâng bò beänh thaàn kinh Nhöõng ngöôøi maéc beänh vaãn coù tö töôûng saùng suoát.(Vd: Paxcan).VD 1b.  Nhöõng khía caïnh sai leäch cuûa luaän ñieåm: “Tieáng meï ñeû ngheøo naøn” ngoân ngöõ cuûa Nguyeãn Du raát phong phuù Ngöôøi An Nam dòch ñöôïc taùc phaåm cuûa ngöôøi Trung Quoác CHÚ Ý: Khi bác bỏ, cần tỏ thái độ khách quan đúng mực.VD 1c: Nêu tác hại của việc hút thuốc:  aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ngöôøi huùt  aûnh höôûng ñeán ngöôøi xung quanhBaøi thuyeát trình cuûa lôùp 11A3 ñeàn ñaây laø heát! Caùm ôn thaày coâ vaø caùc baïn ñaõ quan taâm theo doõi.

File đính kèm:

  • pptthao_tac_lap_luan_bac_bo.ppt