Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 100-101: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích “Những người khốn khổ” của V.HUYGO)

I. GIÔÙI THIEÄU:

1/ Tác giả V.Huygo :

 -Vich-to-Huy-gô là nhà thơ, nhà tiểu thuyết , nhà soạn kịch lãng mạn vĩ đại của nước Pháp.

-Ông là danh nhân văn hoá của nhân loại, là người có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của nước Pháp ở thế kỷ XIX.

- Các tác phẩm của Huygo thể hiện lòng yêu thương bao la đối với người dân lao động nghèo khổ.

 Ông được mệnh danh là “nhà văn của những người khốn khổ”.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 100-101: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích “Những người khốn khổ” của V.HUYGO), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Người cầm quyền khôi phục uy quyền( Trích “Những người khốn khổ” của V.HUYGO) Tiết 100-101- Văn học PhápI. GIÔÙI THIEÄU:1/ Tác giả V.Huygo : -Vich-to-Huy-gô là nhà thơ, nhà tiểu thuyết , nhà soạn kịch lãng mạn vĩ đại của nước Pháp.-Ông là danh nhân văn hoá của nhân loại, là người có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của nước Pháp ở thế kỷ XIX.- Các tác phẩm của Huygo thể hiện lòng yêu thương bao la đối với người dân lao động nghèo khổ. Ông được mệnh danh là “nhà văn của những người khốn khổ”. - Victor Hugo (1802-1885),- Taùc phaåm: phong phú và đồ sộ, là tiếng vọng âm vang của thời đại .Các tác phẩm chính: + Thô: Laù muøa thu, Tieáng haùt buoåi hoaøng hoân, Nhöõng tieáng noùi beân trong, Tia saùng vaø boùng toái + Kòch: Hecmani, Ruy Bôle + Tieåu thuyeát: Nhöõng ngöôøi khoán khoå, Nhaø thôø Ñöùc Baø ParisChân dung của V. Huygo lúc còn trẻ2/ Tiểu thuyết “Những người khốn khổ”Your subtopic goes here=> Nhận xét : @/ Cấu trúc tác phẩm đồ sộ ( nhiều quyển, nhiều chương với hơn 2.000 trang và hàng trăm nhân vật). @/ Nội dung tác phẩm : Tái hiện lại khung cảnh Pa-ri và nước Pháp ba thập kỷ đầu thế kỷ XIX, xoay quanh số phận nhân vật Giăng Van Giăng ( từ khi được ra tù đến lúc qua đời trong quên lãng) với thông điệp cuối cùng : Trên đời , chỉ còn một điều ấy thôi ,đó là : THƯƠNG YÊU NHAUGIAVEGIAÊNG VAN GIAÊNG VAØ PHAÊNG TINTREÂN GIÖÔØNG BEÄNHGIAÊNG VAN GIAÊNG VAØ PHAÊNG TINGAËP LAÀN ÑAÀU3/ Đoạn trích : “ Người cầm quyền khôi phục uy quyền”a. Vị trí và nội dung ( sgk) b. Nhan đề : Có thể hiểu :- Gi¨ngVan-Gi¨ng ch­a mÊt h¼n uy quyÒn.- Gi¨ngVan-Gi¨ng ®· mÊt hÕt uy quyÒn tr­íc tªn thanh tra mËt th¸m Gia-ve.- Gi¨ngVan-Gi¨ng “kh«i phôc uy quyÒn” cña m×nh.c. Bố cục : 2 phần + Gia ve đến bắt Giăng Van giăng Phăng tin sợ hãiđến chết.+ Giang Van giang từ biệt linh hồn của Phăng tinII/ ĐỌC HIỂU 1/ Đọc và tìm hiểu chú thích: - Đọc thể hiện không khí căng thẳng của tình huống +Sự đắc thắng và ngạo mạn và tàn nhẫn nhưng cũng có phần e dè, sợ hãi của Gia ve. +Thái độ bình tĩnh, cương quyết, cam chịu của Giăng Van giăngvới Gia ve và sự thương xót chân thành với Phăng tin +Thái độ sợ hãi đến khủng khiếp của Phăng tin với Gia ve- Chú nắm vững các chú thích ở chân trang. 2/Moät soá thuaät ngöõ vaên hoïc caàn löu yù: * Bình luaän ngoaïi ñeà (tröõ tình ngoaïi ñeà): moät trong nhöõng yeáu toá ngoaøi coát truyeän, thuoäc ngoân ngöõ ngöôøi keå chuyeän trong taùc phaåm töï söï, trong ñoù taùc giaû hoaëc ngöôøi keå chuyeän tröïc tieáp boäc loä nhöõng tö töôûng, tình caûm, quan nieäm cuûa mình ñoái vôùi cuoäc soáng vaø nhaân vaät ñöôïc trình baøy. *Vaên hoïc laõng maïn: laø hieän töôïng vaên hoïc maø caùc nhaân vaät, tình huoáng, hình aûnh, chi tieát ñöôïc nhaø vaên saùng taïo ra nhaèm thoûa maõn nhu caàu bieåu hieän tö töôûng, tình caûm maõnh lieät cuûa mình, theo chieàu höôùng lyù töôûng hoùa  thuû phaùp thöôøng söû duïng: töông phaûn, ñoái laäp, phoùng ñaïi, khoa tröông, ngoân ngöõ môùi laï, giaøu caûm xuùc maõnh lieät.2. Phân tích: @/ Hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng- người cầm quyền khôi phục uy quyền: a. Hoàn cảnh và tâm trạng: - Không muốn sống trong giả dối, giàu sang mà lương tâm day dứt ( không muốn một người vô tội vì mình mà bị kết án oan). tự thú. - Nhưng ông lại không còn điều kiện để cứu mẹ con Phăng - tin khi ông tự thú và nộp mình cho cảnh sát. Giăng Van-giăng bị đẩy vào một hoàn cảnh thật ngặt nghèo  sự đấu tranh gay gắt giữa cái cao cả > Ông chấp nhận tự thú và nài nỉ Gia-ve gia hạn cho 3 ngày để lo việc cho Phăng- tin b. Thái độ với Gia-ve: - Khi Gia-ve hùng hổ nắm cổ áo đòi bắt: + Cử chỉ ông vẫn điềm tĩnh,ngôn ngữ vẫn nhã nhặn. + Không hề tỏ ra khiếp sợ trước Gia-ve, trước uy quyền. + Vì Phăng-tin, ông phải hạ giọng cầu xin Giave gia hạn cho 3 ngày. - Khi thái độ tàn bạo của Gia-ve làm cho Phăng-tin sợ hãi đến chết: + GiăngVan-giăng tỏ thái độ lên án mạnh mẽ, quyết liệt nhưng vẫn hết sức kìm chế sự bất nhẫn của Gia-ve. + Hành động và lời lẽ nghiêm khắc và bình tĩnh của ông làm cho Gia ve phải khiếp sợ.=> Với Gia-ve, Giăng Van-giăng là một người có nhân cách cao thượng và trong sáng.c. Với Phăng-tin: - Khi chị lâm bệnh nặng: + Ân cần chăm sóc,trân trọng, chở che . + Nhẹ nhàng an ủi,nhận tìm và chăm sóc bé Cô-det.- Khi chị chết: + Ông thật lòng đau đớn, xót xa. + Nhẹ nhàng hứa hẹn và an ủi vong linh của chị.=> Thái độ và tình cảm của GiăngVan-giăng với mẹ con Phăng-tin xuất phát từ tình yêu thương của những người cùng cảnh ngộ. Với Phăng –tin, Giăng Van-giăng là vị cứu tinh, là ân nhân, là bậc đại hiền của chúa. * Tóm lại, - Hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng thể hiện quan điểm tư tưởng và niềm tin và con đường cải tạo xã hội của V. Huy-gô : Con đường hướng đến những người lao khổ bằng sức mạnh của tình thương và lòng nhân ái vô bờ. - Giăng Van-giăng không còn là một tội phạm bị kết án khổ sai trốn lệnh truy nã, cũng không phải là một con người khốn khổ, mà là một thiên sứ, một bậc thánh - một hiền nhân cao cả. * Những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích 1. Nghệ thuật tương phản: ( sự tương phản trong tính cách thể hiện ở ngôn ngữ, cử chỉ và hành động của 2 nhân vật Gia-ve và Giăng Van-giăng làm nổi bật sự đối lập giữa cáci ác và cái thiện).2. Nghệ thuật phóng đại, so sánh, ẩn dụ, bình luận ngoại đề được sử dụng nhuần nhuyễn và có hiệu quả cao trong việc biểu đạt nội dung đoạn trích.3. Lý tưởng nhân văn - sức mạnh tình thương và sự cảm hoá không nhuốm màu sắc tôn giáo.4. Sự phân tuyến nhân vật rạch ròi, dứt khoát: Thiện –ác : +Thiện : nạn nhân- đấng cứu thế, cứu nhân. + Ác :ác nhân –tay sai phù trợ  - Thiện hy sinh, thất bại, thiệt thòi nhưng vẫn ánh lên niềm tin và hy vọng. - Ác váo vênh, tự mãn, tạm thời chiến thắng, nhưng để lại sự khinh bỉ cười chêcho người đọc. Gia-veGi¨ng V¨n- Gi¨ngKhi hai người đối diện+ Mau lªn: TiÕng thó gÇm.+ Cø ®øng l× mét chç, phãng vµo Gi¨ng V¨n- Gi¨ng cÆp m¾t nh×n nh­ c¸i mãc s¾t.+ N¾m lÊy cæ ¸o «ng thÞ tr­ëng.+ C¸i c­êi ghª tëm ph« tÊt c¶ hai hµm r¨ng. Đe doạ, uy hiếp.+ Nãi víi Ph¨ng-tin: nhÑ nhµng, ®iÒm tÜnh.+ Nãi víi Gia-ve “T«i biÕt lµ anh muèn g× råi” TrÊn an Ph¨ng-tin.+ Nãi nhá, nãi riªng víi Gia-ve.+ CÇu xin Gia-ve 3 ngµy ®Ó ®i ®ãn C«-dÐt. điềm tĩnh, nhã nhặn, không khiếp sợ trước uy quyền. 2. Phân tícha. Nh©n vËt Gia-ve vµ Gi¨ng V¨n – Gi¨ngGia -veGi¨ng V¡n- Gi¨ngTh¸i ®é tr­íc ng­êi bÖnh.+ Qu¸t th¸o trong bÖnh x¸. + Kh«ng hÒ ®Õm xØa g× ®Õn ng­êi bÖnh gÇn ®Êt xa trêi.+ Tµn nhÉn nãi to¹c ra nh÷ng th«ng tin vÒ C«-dÐt.+ Vïi dËp tia hi väng cuèi cïng cña Ph¨ng-tin b»ng lêi tuyªn bè «ng Ma-®¬ -len kh«ng cßn lµ thÞ tr­ëng.+ ©n cÇn, kh«ng muèn lµm Ph¨ng-tin bÞ tæn th­¬ng.+ Cè giÊu nh÷ng th«ng tin vÒ C«-dÐt.Gia-veGi¨ng V¨n- Gi¨ngTr­íc c¸i chÕt cña Ph¨ng-tin.+ Gia-ve vÉn tiÕp tôc qu¸t th¸o vµ dôc Gi¨ng V¨n-Gi¨ng.+ Hµnh ®éng quyÕt liÖt: GiËt thanh gi­êng b»ng s¾t ®Ó do¹ Gia-ve.+ §au ®ín tr­íc c¸i chÕt cña Ph¨ng-tin.+ Th× thÇm bªn tai ng­êi chÕt. L¹nh lïng tr­íc nçi ®au khæ cña con ng­êi. §ång c¶m, xãt xa tr­íc nçi ®au cña con ng­êi. 

File đính kèm:

  • pptbai_100101nhung_nguoi_khon_kho.ppt