Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 53: Đọc văn: Chí Phèo (Nam Cao)

Cấu trúc bài học :

 I. GIỚI THIỆU.

II. Đọc hiểu văn bản.

 1. Làng Vũ Đại.

 2. Nhân vật Bá Kiến.

 3. Nhân vật Chí Phèo.

 4. Đặc sắc nghệ thuật.

 III. CHỦ ĐỀ.

 IV. TỔNG KẾT.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 22/12/2020 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 53: Đọc văn: Chí Phèo (Nam Cao), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÍ PHÈONAM CAO
 (1915 – 1951)Nhµ v¨nTiÕt 53.Môc tiªu. 1. Néi dung: gióp häc sinh hiÓu: - Nhan ®Ò. - H×nh ¶nh Thu nhá cña x· héi VN tr­íc C¸nh m¹ng T8. - B¶n chÊt cña B¸ KiÕn – kÎ ®¹i diÖn cho tÇng líp thèng trÞ thêi ®ã ( kiÕn thøc träng t©m bµi häc ). 2. KÜ n¨ng: gióp häc sinh cã kÜ n¨ng ®äc hiÓu, ph©n tÝch nh©n vËt. B. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc. §äc, hái, th¶o luËn ( nhãm), tr¶ lêi.C. Ph­¬ng tiÖn. SGK, SGV, GA, M¸y chiÕu,M¸y nghe.D. TiÕn tr×nh. 1. æn ®Þnh líp (1p). 2. KiÓm tra bµi cò ( 8p). 3. Lêi dÉn nhËp (30s). 4. Bµi míi (34p). 5. Cñng c« vµ dÆn dß (1p30s). Áp phích phim: “Làng Vũ Đại ngày ấy” Cấu trúc bài học : I. GIỚI THIỆU. II. §äc hiÓu v¨n b¶n. 1. Làng Vũ Đại. 2. Nhân vật Bá Kiến. 3. Nhân vật Chí Phèo. 4. Đặc sắc nghệ thuật. III. CHỦ ĐỀ. IV. TỔNG KẾT.I. GIỚI THIỆU 1. Nhan đề : - Tên ban đầu : “Cái lò gạch cũ”. - 1941 : “Đôi lứa xứng đôi”. - 1946 : “Chí Phèo”. 2. Đề tài : Người nông dân nghèo ở nông thôn Việt Nam trước CMT8 nh­ng khai thác ở hướng mới : họ bị tàn phá về nh©n h×nh, bị huỷ ho¹i cả nhân tính nhưng cuối cùng thøc tØnh. 3. Tóm tắt : ChÝ PhÌo sinhChÝ PhÌo ®i tï( Qu¸ tr×nh tha ho¸)ChÝ PhÌo l­u manhGÆp thÞ NëThÌm l­¬ng thiÖn(Qu¸ tr×nh thøc tØnh)Kh«ng ®­îcChÝ PhÌo chÕtI. GIỚI THIỆUII. PHÂN TÍCH 1. Làng Vũ Đại - Địa lí : ë vµo thế “quần ngư tranh thực” - Thành phần cư dân : phức tạp, chia thành nhiều loại: + Vai vế bề trên : Bá Kiến, tư Đạm, đội Tảo, bát Tùng + Cùng đinh tha hóa : Chí Phèo, Năm Thọ, Binh Chức. + Dân làng : người lao động hiền lành, an phận. - Quan hệ xã hội : + Thống trị > < bị trị  thờ ơ, thiếu cảm thông.  Làng xã phong kiến khép kín, tù đọng. §ã lµ h×nh ảnh chân thực thu nhỏ của xã hội nông thôn Việt Nam trước CMT8. I. GIỚI THIỆUII. PHÂN TÍCH 1. Làng Vũ Đại 2. Nhân vật Bá Kiến - LÝ lÞch: + 4 ®êi lµm tæng lÝ. + B¶n th©n lµm: LÝ tr­ëng, Ch¸nh tæng, B¸ hé, Ch¸nh héi ®ång k× hµo, B¾c k× nh©n d©n ®¹i biÓu  §Ønh cao cña danh väng. - Đặc điểm dÔ nhËn biÕt vÒ con người : + TiÕng qu¸t rất sang. + Tiếng cười Tµo Th¸o. + Giäng nói ngọt nhạt.  §Çy c¸ tÝnh vµ rất ấn tượng.I. GIỚI THIỆUII. PHÂN TÍCH 1. Làng Vũ Đại 2. Nhân vật Bá Kiến - LÝ lÞch. - Đặc điểm dÔ nhËn biÕt vÒ con người . - Phương châm, thủ đoạn thống trị : + Sợ kẻ anh hùng ,kẻ cố cùng liều thân. + “Mềm nắn rắn buông”. + “Bám thằng có tóc, kh«ng bám thằng trọc đầu”. + §ẩy người xuống sông, rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn...”.  Khôn ngoan, xảo quyệtI. GIỚI THIỆUII. PHÂN TÍCH 1. Làng Vũ Đại 2. Nhân vật Bá Kiến - LÝ lÞch. - Đặc điểm dÔ nhËn biÕt vÒ con người . - Phương châm, thủ đoạn thống trị . - Chính sách dùng người : + Trị không lợi thì dùng. + Dùng thằng đầu bò trị thằng đầu bò. + Thu dụng những thằng bạt mạng, không sợ chết và không sợ đi tù.  Cáo già thâm độc.I. GIỚI THIỆUII. PHÂN TÍCH 1. Làng Vũ Đại 2. Nhân vật Bá Kiến - LÝ lÞch. - Đặc điểm dÔ nhËn biÕt vÒ con người . - Phương châm, thủ đoạn thống trị . - Chính sách dùng người . - Đời tư : + 4 vợ, 1 con trai ®ang lµm lÝ tr­ëng. + Sî vî. + Hay ghen. + Ngo¹i t×nh.  §ª tiÖn,bØ æi, d©m «, nh©n c¸ch th¶m h¹i.  B¸ KiÕn lµ nh©n vËt ®iÓn h×nh cho giai cÊp thèng trÞ ®­¬ng thêi víi bé mÆt tµn ¸c, x¶o quyÖt, gian hïng, xÊu xa, ®ª tiÖn nhÊt. I. GIỚI THIỆU.II. PHÂN TÍCH 1. Làng Vũ Đại 2. Nhân vật Bá Kiến * Cñng cè ( 45s). H×nh t­îng nh©n vËt ®iÓn h×nh B¸ KiÕn. * S¸ch tham kh¶o(45s). 

File đính kèm:

  • pptChi_Pheo.ppt