Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 56: Tiếng Việt: Bản tin

CẤU TRÚC BÀI HỌC :

I/MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BẢN TIN.

II/CÁCH VIẾT BẢN TIN.

III/GHI NHỚ

IV/LUYỆN TẬP

ppt13 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 56: Tiếng Việt: Bản tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
LÀM VĂN 11Tiết 56/ Tuần 14B¶n tinGV NGUYỄN THỊ THANH THỦY.CẤU TRÚC BÀI HỌC :I/MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BẢN TIN.II/CÁCH VIẾT BẢN TIN.III/GHI NHỚIV/LUYỆN TẬP B¶n tin B¶n tin 1: Héi th¶o “M«i tr­êng trong mèi quan hÖ víi søc khoÎ vµ quyÒn con ng­êi” ®· ®­îc khai m¹c vµo ngµy 13.12 t¹i Hµ Néi, do ViÖn Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi – Häc ViÖn ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh phèi hîp víi Quü B¶o tån thiªn nhiªn Quèc tÕ (IUCN) tæ chøc. Héi th¶o diÔn ra trong hai ngµy 13 vµ 14.12. (B¸o Lao ®éng, ngµy 14- 12- 2007 ) B¶n tin 2: (SGK tr. 160)I - Môc ®Ých, yªu cÇu c¬ b¶n cña b¶n tinTin v¾nTin th­êngB¶n tinI - Môc ®Ých, yªu cÇu c¬ b¶n cña b¶n tin :-Bản tin và mục đích của bản tin ?-Kể các loại bản tin ?-Những yêu cầu cơ bản của bản tin ?1/Bản tin một thể loại báo chí nhằm ®­a tin kÞp thêi, chÝnh x¸c nh÷ng sù kiÖn thêi sù cã ý nghÜa trong ®êi sèng x· héi.-Bản tin có nhiều loại :tin vắn, tin thường,tin tường thuật, tin tổng hợp, 2/Các yêu cầu cơ bản của Bản tin :-Có ý nghĩa xã hội ; đảm bảo tính thời sự ; ngắn gọn.-Tin tức phải chính xác về thời gian, địa điểm, sự việc , con người và kết quả .Bản tin trang 160:* Thông báo tin : đội tuyển Ô-lim-pích toán Việt Nam dự cuộc thi Ô-lim-píchToán quốc tế lần thứ 45, tổ chức tại A-ten, Hi-lạp, được xếp thứ tư toàn đoàn, vừa mới trở về .*Tin này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành GD nói chung và HSVN nói riêng.*Tin trên có tính chất thời sự vì cuộc thi mới kết thúc 3 ngày(16-7-2004) thì 19-7-2004 đưa tin.*Không cần đưa vào những chi tiết bổ sung vì đây là tin ngắn và nội dung đã rõ ràng , đầy đủ ý nghĩa.*Việc đưa tin cụ thể, chính xác thời gian, địa điểm và kết quả cuộc thi có tác dụng khẳng định tính chân thực tăng sức thuyết phục.II/CÁCH VIẾT BẢN TIN(Tin thường)1. Khai th¸c vµ lùa chän tin-Những sự kiện được lựa chọn đưa tin phải được xã hội quan tâm , sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa đối với toàn XH.-Những nội dung cơ bản cần làm rõ trong bản tin là : +Việc gì ?xảy ra ở đâu ? Khi nào ? ai làm ? Xảy ra như thế nào ? kết quả ra sao ?2. ViÕt b¶n tin* CÊu tróc:Tiªu ®ÒPhÇn më ®ÇuPhÇn triÓn khai2. ViÕt b¶n tin C¸ch ®Æt tiªu ®Ò b¶n tin+ Tiªu ®Ò cña c¶ hai b¶n tin trªn ®Òu kh¸i qu¸t néi dung cña tin: sù kiÖn vµ kÕt qu¶ cña sù kiÖn. + C¸c tiªu ®Ò:Ai giÕt Tæng thèng Ken- n¬- ®i?CÇu thñ ®¾t gi¸ nhÊt Bra-xinHµnh lµ chÝnh§Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®­îc x· héi quan t©m - nh÷ng th«ng tin hÊp dÉn, míi mÎ, g©y sù chó ý ë ng­êi ®äc.-Về Néi dung: Côm tõ: HoÆc dïng nghÖ thuËt ch¬i ch÷ C©uC©u nghi vÊn C©u trÇn thuËt- VÒ h×nh thøc vµ kÕt cÊu:Ng¾n gän nh­ng ®a d¹ng.côm ®éng tõ côm danh tõ. b) C¸ch më ®Çu b¶n tin - PhÇn më ®Çu: b¶n tin 1: Hai c©u më ®Çu“§Õn ngµy 17 th¸ng 7so víi cïng k×” b¶n tin 2: C©u ®Çu cña b¶n tin“Có ®¸nh ®Çu dòng m·nh mét ®ît ph¶n c«ng nhanh” C¸c phÇn më ®Çu trªn th«ng b¸o nh÷ng néi dung chÝnh cña sù kiÖn vµ kÕt qu¶ cña sù kiÖn, chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin quan träng nhÊt cña b¶n tin. C¸ch ®Æt tiªu ®Ò b¶n tinc) TriÓn khai chi tiÕt b¶n tin PhÇn triÓn khai cña hai b¶n tin trªn ®Òu triÓn khai chi tiÕt cho néi dung quan träng nhÊt (néi dung chÝnh) ë phÇn më ®Çu.- Cã nhiÒu c¸ch triÓn khai kh¸c nhau:B¶n tin 1: PhÇn triÓn khai ®i theo h­íng c¾t nghÜa nguyªn nh©n ®­a ®Õn kÕt qu¶ cña sù kiÖn ®­îc ®­a tin.B¶n tin 2: PhÇn triÓn khai ®i theo h­íng t­êng thuËt chi tiÕt sù kiÖn dÉn ®Õn kÕt qu¶.III. Cñng cè-Tõ nh÷ng ®iÒu ®· t×m hiÓu ë trªn vÒ b¶n tin, em rót ra ®­îc bµi häc g×?- (Ghi nhí: SGK trang 163.)IV. LuyÖn tËp-Bài tập 1:( HS chọn và giải thích lí do lựa chọn sự kiện BÀI TẬP 2/163:-Điểm giống nhau giữa quảng cáo , phóng sự điều tra với bản tin : +Cung cấp tin tức mới , những vấn đề XH quan tâm.-Điểm khác nhau : + Thông tin trên quảng cáo chưa thật sự chính xác , đáng tin cậy , thông tin trên phóng sự điều tra cũng cần xác minh lại + Thông tin trên bản tin chính xác ngắn gọnDẶN DÒ -HS về nhà làm bài tập 1 ( viết thành bản tin về sự kiện mà em đã chọn ) và bài tập 3 trang 163.-Nắm vững cách viết bản tin .-Chuẩn bị tiết LUYỆN TẬP VIẾT BẢN TIN 

File đính kèm:

  • pptBAN_TIN.ppt