Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 85: Đọc văn: Chiều tối (Mộ - Hồ Chí Minh)

Phiên âm

Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,

Cô vân mạn mạn độ thiên không;

Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,

Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng

Dịch thơ

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,

Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không;

Cô em xóm núi xay ngô tối,

Xay hết lò than đã rực hồng.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 22/12/2020 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 85: Đọc văn: Chiều tối (Mộ - Hồ Chí Minh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 1:KIỂM TRA BÀI CŨý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 2:KIỂM TRA BÀI CŨý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 3:Gi¸o viªn: nguyÔn thÞ n¨mtr­êng THpt S¥N §éNG 1Bµi Gi¶ngNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê, th¨m líp !CHIÒU TèItiÕt 85(Mé)- hå chÝ minh -chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:hå chÝ minh(1890 - 1969)chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:Bót tÝch trang b×a vµ trang cuèi cña tËp "NhËt ký trong tï".chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:倦 鳥 歸 林 尋 宿 樹 孤 雲 慢 慢 度 天 空 山 村 少 女 磨 包 粟 包 粟 磨 完 爐 已 烘Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,Cô vân mạn mạn độ thiên không;Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng.MộchiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,Cô vân mạn mạn độ thiên không;Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng.Phiên âmChim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không;Cô em xóm núi xay ngô tối,Xay hết lò than đã rực hồng.Dịch thơSo sánh, đối chiếu bản dịch thơ với nguyên tác:chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,Cô vân mạn mạn độ thiên không;Hai câu đầu:(Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không;)- “Chim hôm thoi thót về rừng” (Nguyễn Du).- “Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi” (Bà huyện Thanh Quan)- “Chúng điểu cao phi tận” (Bầy chim một loạt bay cao) (Lí Bạch)chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:Cánh chim trong thơ cổ:- “Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt” (Nguyễn Khuyến).- “Bạch vân thiên tải không du du”(Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay) (Thôi Hiệu).- “Cô vân độc khứ nhàn” (Lưng trời thơ thẩn đám mây một mình) (Lí Bạch).Chòm mây trong thơ cổ: Cánh chim được cảm nhận ở trạng thái vận động bên ngoài, gợi sự lo âu xa xăm, vô định. Chòm mây gợi sự vĩnh viễn, mơ hồ, thoát tục.chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng.Hai câu sau:(Cô em xóm núi xay ngô tối,Xay hết lò than đã rực hồng.)Nội dungNghệ thuật Bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách nghệ sĩ - chiến sĩ HCM:- Giàu tình yêu thương: Yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống.- Tinh thần “thép”: Kiên cường vượt lên hoàn cảnh, luôn ung dung, tự tại và lạc quan trong mọi cảnh ngộ đời sống. Màu sắc cổ điển kết hợp với tính hiện đại: - Cổ điển: Đề tài, thể thơ, bút pháp chấm phá, hình ảnh ước lệ, nhân vật trữ tình ung dung, sự hài hòa giữa cảnh và người.- Hiện đại: Bút pháp tả thực rất giản dị, chân thật; Con người lao động là trung tâm; Tứ thơ vận động đi lên; Tâm hồn , nghị lực của người chiến sĩ.III. TỔNG KẾTchiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:BÀI TẬP CỦNG CỐchiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:ý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 1:BÀI TẬP CỦNG CỐchiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:ý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 2:chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:ý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 3:BÀI TẬP CỦNG CỐBÀI TẬP CỦNG CỐchiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:ý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 4:chiÒu tèi(Mé)- Hå ChÝ Minh -TiÕt 85:ý thøc lÔ phÐp t«n träng thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín Tuæi, cã tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.Néi dung nµo kh«ng cã trong bµi th¬ “ChiÒu tèi” cña Hå ChÝ Minh?Tu©n thñ c¸c néi quy mÆc ®ång phôc, s¬ vin, ®eo huy hiÖu §oµn, ®i giÇy hoÆc dÐp quai hËu.§Çu tãc gän gµng, kh«ng nhuém tãc xanh tãc ®á, cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n vµ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnCâu 5:BÀI TẬP CỦNG CỐBµi häc kÕt thócXin c¶m ¬n c¸c thÇy c« cïng c¸c em!

File đính kèm:

  • pptCHIEU_TOI.ppt