Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Văn bản: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) - Phần 1: Tác giả

I/. CUỘC ĐỜI

1/. Tiểu sử

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) tự Mạch Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai

Quê quán làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay là TPHCM )

Xuất thân trong 1 gia đình nhà nho. Cha là Nguyễn Đình Huy, mẹ là Trương Thị Thiệt.

ppt15 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Văn bản: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) - Phần 1: Tác giả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘCNGUYỄN ĐÌNH CHIỂUPHẦN MỘT : TÁC GIẢI/. CUỘC ĐỜI1/. Tiểu sử- Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) tự Mạch Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai- Xuất thân trong 1 gia đình nhà nho. Cha là Nguyễn Đình Huy, mẹ là Trương Thị Thiệt.- Quê quán làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay là TPHCM )- Là người chịu nhiều bất hạnh, mất mát - Cuộc đời Đồ Chiểu là một tấm gương sáng ngời về:+ Nghị lực phi thường vượt lên số phận. + Lòng yêu nước thương dân.+ Tinh thần bất khuất trước kẻ thù. NĐC là 1 nhà nho tiết tháo, yêu nước, lá cờ đầu của thơ ca yêu nước và chống Pháp của Nam bộ2/. Đặc điểm về cuộc đời và con ngườiMộ Nguyễn Đình Chiểu và vợ Mộ nhà thơ Nguyễn Đình ChiểuNhµ thê nguyÔn ®×nh chiÓu- Lục Vân Tiên (2082 câu thơ lục bát)- Dương Từ - Hà Mậu (3456 câu thơ lục bát) Truyền bá đạo lí làm người.II/. SỰ NGHIỆPTHƠ VĂN1/. Những tác phẩm chínha/. Trước khi Pháp xâm lượcb/. Sau khi thực dân Pháp xâm lược Chạy giặc, Văn tế Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, thơ điếu Trương Định, thơ điếu Phan Tòng, Ngư, Tiều y thuật vấn đáp, Lá cờ đầu của thơ văn yêu nước chống Pháp nửa cuối TK XIX.- Thể hiện rõ trong tác phẩm Lục Vân Tiên.- Vừa mang tinh thần nhân nghĩa của đạo Nho nhưng lại rất đậm đà tính nhân dân và truyền thống dân tộc- Mẫu người lí tưởng:+ Nhân hậu, thuỷ chung. + Bộc trực, ngay thẳng. + Trọng nghĩa hiệp..2/. Nội dung thơ văna/. Lí tưởng đạo đức, nhân nghĩaThể hiện qua thơ văn yêu nước chống PhápGhi lại chân thực giai đoạn lịch sử đau thương, khổ nhục của đất nướcKhích lệ lòng yêu nước, căm thù giặc và ý chí cứu nước của nhân dân taBiểu dương, ca ngợi những anh hùng đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốcb/. Lòng yêu nước thương dân3* Quan điểm sáng tác văn chương Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà (Dương Từ Hà Mậu) Dùng văn chương để tải đạo, giúp đời, có tính chiến đấu tích cực cho sự nghiệp chính nghĩa ,cho độc lập tự do của dân tộc.Văn chương trữ tình đạo đức.Viết bằng chữ Nôm- Đậm đà sắc thái Nam Bộ:+ Ngôn ngữ: mộc mạc bình dị như lời ăn tiếng nói của nhân dân Nam Bộ.+ Nhân vật: trọng nghĩa khinh tài, nóng nảy, bộc trực nhưng đầm thắm ân tình.4. Nghệ thuật thơ vănTrß ch¬i « ch÷ HåNGNHANTrong bµi th¬ Tù t×nh tõ nµo chØ ng­êi phô n÷ ®Ñp?«TH¢NCßH×nh ¶nh nµo ®­îc Tó X­¬ng dïng ®Ó so s¸nh víi sù tÇn t¶o, lÆn léi cña bµ Tó?CH¸tNãIMét thÓ lo¹i v¨n häc kh¸ phæ biÕn ë cuèi TK18 ®Çu TK19, NguyÔn C«ng Trø lµ ng­êi cã c«ng ®em ®Õn sù rùc rì cho thÓ lo¹i nµy?HCHïaH¦¬nguQuÇn thÓ th¾ng c¶nh nµo ®­îc nãi ®Õn trong bµi ca cña Chu M¹nh Trinh?TH¤IITrong bµi th¬ Khãc D­¬ng Khuª, tõ nµo chØ mét ho¹t ®éng kh«ng cßn tån t¹i?THU§IÕU§Bµi th¬ ®iÓn h×nh cho mïa thu lµng c¶nh VN cña nhµ th¬ NguyÔn KhuyÕn?§IÓNTÝCHªChuyÖn cò, ®­îc dÉn l¹i mét c¸ch c« ®óc trong t¸c phÈm?®åCHIÓUTªn th©n mËt mµ nh©n d©n vÉn dïng ®Ó gäi NguyÔn §×nh ChiÓu?

File đính kèm:

  • pptbai.ppt