Bài giảng Quốc phòng 12 - Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng nền quốc phòng, an ninh.

-Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh trong bảo vệ Tổ quốc.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quốc phòng 12 - Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 2 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN  QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN,  AN NINH NHÂN DÂNNg­êi thùc hiÖnHoµng v¨n dòngTr­êng THPT CÈm thñy 1	MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUHiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng nền quốc phòng, an ninh.Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh trong bảo vệ Tổ quốc.KHÁI NIỆM VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN AN NINH NHÂN DÂN I. t­ t­ëng chØ ®¹o cña ®¶ng thùc hiÖn nhiÖm vô QUèC PHßNG ToµN D¢N, AN NINH NH¢N D¢N1. kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa. 2. KÕt hîp quèc phßng vµ an ninh víi kinh tÕ.3. G¾n nhiÖm vô quèc phßng víi nhiÖm vô an ninh, phèi hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng quèc phßng, an ninh víi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. 4. Cñng cè quèc phßng, gi÷ v÷ng an ninh quèc gia lµ nhiÖm vô träng yÕu, th­êng xuyªn cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña toµn d©n.5. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ Tæ quèc, thÓ chÕ ho¸ c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n vµ an ninh nh©n d©n.6. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi qu©n ®éi vµ c«ng an, ®èi víi sù nghiÖp cñng cè nÒn quèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n.II. NhiÖm vô, néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng nÒn QUèC PHßNG ToµN D¢N, AN NINH NH¢N D¢N trong thêi kú míi:2.1. §Æc ®iÓm nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n hiÖn nay ë n­íc ta.( cña d©n, do d©n, v× d©n)2.2. Môc ®Ých x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.2.3. NhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.2.4. Néi dung x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.2.5. BiÖn ph¸p x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n.3. N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong x©y dùng nÒn QUèC PHßNG ToµN D¢N, AN NINH NH¢N D¢N3.1. Gi¸c ngé vÒ quèc phßng vµ an ninh.3.2. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.

File đính kèm:

  • pptQP12Bai2 Quoc phong toan dan , ANND.ppt