Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media - Lesson 1: Reading

 VOCABULARY

• TV Series :

• Weather forecast

• Wildlife world

• Documentary

• Drama

• Comedy

• Cartoon

 

ppt25 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 28/07/2018 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media - Lesson 1: Reading, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIA HỘI HIGH SCHOOLUNIT 7: THE MASS MEDIALESSON 1: READINGENGLISH 10 ( BASIC )WELCOME TO OUR CLASS!TEACHER: NGUYỄN THỊ LÀNH WARM UPWord puzzle: Find out the mass media from the word square below :RADIOBWIFTFILMSIYTHENEWSPAP ERLEBOOKA N HLEWINEXIE OIVSOKMZMJMNIIUJAEPDETSSTGFFADLEIUALBTCOSROMCOMPUTERNRADIOTENEWSPAP ERLBOOK NEIVZIASGIAOMCOMPUTERN1/ WHAT IS IT ? 2/ WHAT IS THE MOST POPULAR ? Unit 7 THE MASS MEDIABEFORE - READING Watch the video clips and name the TV programmes :Kịch VOCABULARY TV Series : Phim truyền hinh nhiều tập Weather forecast / 'weðə'fɔ:kɑ:st / Dự báo thời tiết Wildlife world / 'waildlaif wə:ld / Thế giới tự nhiên hoang dã Documentary /,dɔkju'mentəri / Phim tài liệu Drama/ 'drɑ :mə // ' kɔmədi / Comedy Cartoon / kɑ'tu:n /Phim hoạt hìnhHài kịch , phim hài WHILE-READINGTASK 2 : TRUE OR FALSE STATEMENTS . In pairs , read the TV programmes on VTV1 , VTV2 , and VTV3 again deciding which statement is true and which one is false . Correct the wrong information .StatementsTF1There are five news programmes on the three channels.2There is a comedy programme on between 10.15 and 11.00. 3The Nature of language is a documentary programme at 15:15 on VTV2. 4The film Punishment is shown at 4:15 p.m. on VTV1.5VTV1 starts at 5:35 and ends at 23:30.√√√√√ The last programme starts at 23 : 30 VTV3.TASK 3 : ANSWERING THE QUESTIONS How many films are on on VTV1 , VTV2 and VTV3 ? There are five films are on.2. What time can you watch the news on VTV3 in the evening ?at 19.00 on VTV 33.Which channel do you recommend to someone who likes animals? VTV 2 channel4. What programme is on on VTV3 at 7:30 ?The Quiz show : Road to Olympia Peak.5. Which channel will you watch if you like folk songs ?VTV 1 channel.6. What is the last programme on VTV3 ?The last programme on VTV3 is football .Post-Reading

File đính kèm:

  • pptunit7E10CB.ppt
Bài giảng liên quan