Bài giảng Tiết 10 - Bài 8: Khoan dung (tiếp)

. Thế nào là tôn sư trọng đạo ? Tại sao chúng ta phải tôn sư trọng đạo ?

2. Đoàn kết, tương trợ là gì ? Nêu ý nghĩa của doàn kết, tương trợ ?

3. Hãy kể một việc làm của em hoặc bạn em thể hiện đức tính tôn sư trọng đạo ?

 

ppt24 trang | Chia sẻ: mercy | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 10 - Bài 8: Khoan dung (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TiÕt 10: Bµi 8: Khoan Dung Gi¸o viªn : Anh ThơKIỂM TRA BÀI CŨ1. Thế nào là tôn sư trọng đạo ? Tại sao chúng ta phải tôn sư trọng đạo ?2. Đoàn kết, tương trợ là gì ? Nêu ý nghĩa của doàn kết, tương trợ ?3. Hãy kể một việc làm của em hoặc bạn em thể hiện đức tính tôn sư trọng đạo ?Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.	Hãy cho biết bức tranh thể hiện câu tục ngữ nào ?TiÕt 10: Bµi 8: Khoan Dung TiÕt 10, bµi 8: Khoan Dung"h·y tha lçi cho em"Th¸i ®é vµ viƯc lµm cđa b¹n Kh«iTh¸i ®é vµ viƯc lµm cđa c« gi¸o V©nLĩc ®ÇuVỊ sauKh«i chøng kiÕn c¶nh c« tËp viÕt. Kh«i cĩi ®Çu, rím n­íc m¾t, giäng nghÌn nghĐn. Xin c« tha lçi. Th¸i ®é, viƯc lµm cđa Kh«i vµ c« gi¸oV©n- Nãi to, tá th¸i ®é khã chÞu- C« V©n lỈng ng­êi, m¾t chíp, mỈt ®á-> t¸i, phÊn r¬i - C« xin lçi häc sinh-C« V©n tha thø cho häc sinh.Em cã nhËn xÐt g× vỊ viƯc lµm vµ th¸i ®é cđa c« gi¸o V©n ? Qua c©u chuyƯn trªn em rĩt ra bµi häc g× cho b¶n th©n?* Bµi häc: Kh«ng nªn véi vµng khi nhËn xÐt ng­êi kh¸c.- CÇn biÕt chÊp nhËn vµ tha thø cho ng­êi kh¸c.Em hiểu thế nào là khoan dung ?* Bµi häc: 1. Khái niệm:Khoan dung có nghĩa là rộng tha thứNgười có lòng khoan dung thì : Luôn tôn trọng và thông cảm với người khác;- Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.Trao giÊy chøng nhËn ®Ỉc x¸ tha tï vµ tỈng phÈm cho c¸c ph¹m nh©n c¶i t¹o tèt.C©u hái th¶o luËn nhãm:Nhãm 1: V× sao cÇn ph¶i biÕt l¾ng nghe vµ chÊp nhËn ý kiÕn cđa ng­êi kh¸c ?Nhãm 2: Lµm thÕ nµo ®Ĩ cã thĨ hỵp t¸c nhiỊu h¬n víi c¸c b¹n trong viƯc thùc hiƯn nhiƯm vơ ë líp, tr­êng ?Nhãm 3: Ph¶i lµm g× khi cã sù bÊt ®ång hiĨu lÇm hoỈc xung ®ét x¶y ra?Nhãm 4: Khi b¹n cã khuyÕt ®iĨm, ta nªn xư sù nh­ thÕ nµo ?	CÇn biÕt l¾ng nghe, chÊp nhËn ý kiÕn cđa ng­êi kh¸c v×: Cã nh­ vËy míi kh«ng hiĨu lÇm, kh«ng g©y sù bÊt hoµ, kh«ng ®èi xư nghiƯt ng· víi nhau. Tin t­ëng vµ th«ng c¶m víi nhau, sèng ch©n thµnh vµ cëi më h¬n. §©y lµ b­íc ®Çu h­íng tíi lßng khoan dung.Nhãm 1		Muèn hỵp t¸c víi b¹n: Tin vµo b¹n, ch©n thµnh cëi më víi b¹n, l¾ng nghe ý kiÕn gãp ý ch©n thµnh, kh«ng ghen ghÐt, ®Þnh kiÕn sèng ®oµn kÕt, th©n ¸i.Nhãm 2	Khi cã xung ®ét: B×nh tØnh, t×m nguyªn nh©n, gi¶i thÝch. T×m c¸ch ®Ĩ gi¶ng hoµ.Nhãm 3	Khi b¹n cã khuyÕt ®iĨm:T×m nguyªn nh©n, gi¶i thÝch, thuyÕt phơc, gãp ý víi b¹n, tha thø, th«ng c¶m, kh«ng ®Þnh kiÕn víi b¹n.Nhãm 4	Sau khi chiến thắng quân Minh, Lê Lợi đã ra lệnh tha cho 10 vạn quân địch được an toàn trở về với quê hương xứ sở, lại còn cung cấp cho thuyền, ngựa, lương thực và sửa sang đường sá để cho chúng rút về nước. Quân Minh hết sức cảm động, kéo đến dinh Bồ Đề để lạy tạ những người lãnh đạo của nghĩa quân Lam SơnTheo em, việc làm của Lê Lợi có ý nghĩa gì?Khoan dung có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?* Bµi häc: 1. Khái niệm:Khoan dung có nghĩa là rộng tha thứNgười có lòng khoan dung thì : Luôn tôn trọng và thông cảm với người khác;- Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.2. Ý nghĩa :+ Đối với bản thân : Khoan dung là đức tính quí báu. Người có lòng khoan dung được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt.+ Đối với xã hội : Nhờ có lòng khoan dung, cuộc sống xã hội và quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái dễ chịu.Câu truyện : Túi khoai tây Một lần, cơ giáo dặn tất cả học sinh của mình mang theo một túi rỗng vào lớp. Cơ giáo mang ra một ra một rổ khoai tây to và bảo : “ Hãy viết tên tuổi mỗi người mà các em khơng thể tha thứ lên một củ khoai tây và cho vào túi của mình . Các em luơn phải giữ túi bên mình ”.Vì luơn phải mang bên mình nên túi khoai tây càng to thì càng mang lại nhiều rắc rối . Hơn thế nữa sau vài ngày thì khoai tây bị phân hủy và cĩ mùi khĩ chịu . Sau một tuần cơ giảo bảo học sinh hãy quẳng túi khoai tây đi cùng với sự tha thứ cho những người mà họ căm ghét . Túi khoai tây được vứt đi rồi , tất cả học sinh đều thấy nhẹ nhõm và khơng phải lo lắng nhiều nữa .Mọi người thường nghĩ rằng tha thứ là sự ban ơn dành cho người khác , nhưng hơn hết , nĩ cũng là mĩn quà dành cho chính bản thân chúng ta . Nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y thĨ hiƯn lßng khoan dung? Bµi tËp b)1. Bá qua lçi nhá cđa b¹n;2. T×m c¸ch che giÊu khuyÕt ®iĨm cho b¹n;3. Nh­êng nhÞn b¹n bÌ vµ em nhá;4. M¾ng nhiÕc ng­êi kh¸c nỈng lêi khi kh«ng võa ý;5. ¤n tån thuyÕt phơc, gãp ý giĩp b¹n sưa ch÷a khuyÕt ®iĨm;6. Hay chª bai ng­êi kh¸c;7. Ch¨m chĩ l¾ng nghe ®Ĩ hiĨu mäi ng­êi;8. Hay tr¶ ®ịa ng­êi kh¸c;9. §ỉ lçi cho ng­êi kh¸c.Bµi tËp c)	Trong líp, H»ng vµ Lan ngåi c¹nh nhau . Mét lÇn H»ng v« ý lµm d©y mùc ra vë cđa Lan. Lan nỉi c¸u, m¾ng H»ng vµ cè ý vÈy mùc vµo ¸o H»ng. Em h·y nhËn xÐt vỊ th¸i ®é vµ hµnh vi cđa Lan?*H·y s¾p xÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh c©u tơc ng÷ nãi vỊ lßng khoan dung.Bá	 b. Lµmc. ChÝn	d. M­êi§¸p ¸n: b->a->d->c ChÝn bá lµm m­êiChÝn ®iỊu	b. Mét ®iỊuc. NhÞn	d. Lµnh§¸p ¸n: b->c->a->d Mét ®iỊu nhÞn, chÝn ®iỊu lµnhH­íng dÉn häc ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi míi	1. Häc néi dung bµi häc SGK 2. Lµm bµi tËp : a, d, ® ( trang 25, 26 sgk)3. T×m hiĨu tr­íc bµi 9: X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸4. S­u tÇm “ B¶n quy ­íc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng”.	kÝnh chĩc søc khoỴC¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptGDCD Lop7.ppt
Bài giảng liên quan