Bài giảng Tin học 3 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên (2)

 Ngón trỏ bàn tay trái đặt ở phím F, các ngón còn lại đặt ở 3 phím A, S, D

Ngón trỏ bàn tay phải đặt ở phím J, các ngón còn lại đặt ở 3 phím K, L, ;

 Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên (2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
VỀ DỰ TIẾT TIN HỌCGIÁO VIÊN: HỒ MINH THẤNGCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔKIỂM TRA BÀI CŨHỏi: Cách đặt tay trên bàn phím ở hàng cơ sở như thế nào? Ngón trỏ bàn tay trái đặt ở phím F, các ngón còn lại đặt ở 3 phím A, S, DNgón trỏ bàn tay phải đặt ở phím J, các ngón còn lại đặt ở 3 phím K, L, ;BÀI 2: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊNBÀI MỚI Khu vực chính của bàn phím có 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách. Quan sát tranh và chỉ ra khu vực chính của bàn phím? Hàng phím trên nằm ở hàng thứ mấy ở khu vực chính của bàn phím?Ở hàng phím thứ 2 ở khu vực chính của bàn phím1. Giới thiệu hàng phím trênHai ngãn tay c¸i ®Æt trªn phÝm c¸chVÞ trÝ ®Æt tay lªn bµn phÝmH·y chØ ra c¸c phÝm cã gaiHai phÝm cã gai F vµ JHai bµn tay ®Æt ë hµng phÝm c¬ së2. Cách đặt tay lên bàn phím3. Cách gõ ở hàng phím trênTay tráiTay phảiNgón út gõ phím QNgón kề út gõ phím WNgón giữa gõ phím ENgón trỏ gõ 2 phím R, TNgón út gõ phím PNgón kề út gõ phím ONgón giữa gõ phím INgón trỏ gõ phím Y, U3. Cách gõ ở hàng phím trênChó ý:Sau khi gâ xong mét phÝm, ph¶i ®­a ngãn tay vÒ vÞ trÝ xuÊt ph¸t trªn hµng c¬ sëB¹n ¬i! Cïng th¶o luËnTh¶o luËn nhãm ®«iB¹n bªn tr¸i ®Æt tay trªn bµn phÝm vµ gâ c¸c phÝm ë hµng phÝm trªn.L­ît 1:L­ît 2:B¹n bªn ph¶i ®Æt tay trªn bµn phÝm vµ gâ c¸c phÝm ë hµng phÝm trªn.B¹n bªn ph¶i quan s¸t.B¹n bªn tr¸i quan s¸t.B¹n ¬i! lµm tr¾c nghiÖmC©u hái tr¾c nghiÖmC©u 1: Gâ c¸c phÝm F, G, T, R do ngãn tay nµo gâ? 1. Ngãn trá tay tr¸i2. Ngãn gi÷a tay tr¸i3. Ngãn trá tay ph¶i4. Ngãn ót tay ph¶iC©u 2: Gâ c¸c phÝm H, J, Y, U do ngãn tay nµo gâ? 4. Ngãn trá tay tr¸i2. Ngãn gi÷a tay tr¸i3. Ngãn trá tay ph¶i1. Ngãn ót tay ph¶iC©u 3: Gâ c¸c phÝm D, E do ngãn tay nµo gâ? 1. Ngãn trá tay tr¸i2. Ngãn gi÷a tay tr¸i3. Ngãn trá tay ph¶i4. Ngãn ót tay ph¶iQuan sát bàn phím trả lời câu hỏiC¸ch ®Æt tay ®óng trªn bµn phÝm12B¹n ¬i! §Õn giê thùc hµnh Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng MARIOC¸ch khëi ®éng phÇm mÒm4. Tập gõ với phần mềm MARIOMµn h×nh chÝnh cña MARIO : Môc Student dïng ®Ó nhËp th«ng tin vÒ häc sinh. Môc Lessons dïng ®Ó chän bµi tËp gâ.Møc 4 - tù do lµ møc tËp gâ khã nhÊt.Møc1 - ngoµi trêi lµ møc dÔ. Møc 2 - d­íi n­íc lµ møc trung b×nh.Møc 3 - trong lßng ®Êt lµ møc khã. 4. Tập gõ với phần mềm MARIOB­íc 1: Nh¸y chuét lªn môc Lesson ë mµn h×nh chÝnh cña Mario.B­íc 2: Nh¸y chuét lªn môc Add Top Row ®Ó tËp gâ c¸c phÝm ë hµng c¬ së vµ c¸c phÝm hµng trªn.B­íc 3: Nh¸y chuét vµo khung tranh sè 1, møc ngoµi trêiB­íc 4: LÇn l­ît gâ c¸c phÝm xuÊt ph¸t trªn ®­êng ®i4. Tập gõ với phần mềm MARIOXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· ®Õn dù giê víi líp!

File đính kèm:

  • pptTAP GO CAC PHIM O HANG PHIM TREN.ppt
Bài giảng liên quan