Bài giảng Tin học 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta (4)

 1. Thông tin dạng văn bản.

2. Thông tin dạng âm thanh.

3. Thông tin dạng hình ảnh.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta (4), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
THÔNG TIN XUNG QUANH TA* Thông tin dạng văn bản.2. Thông tin dạng âm thanh.3. Thông tin dạng hình ảnh.* Thông tin dạng văn bản.Năm nay em bắt đầu được học môn học mới đó là môn Tin học. Em học với cô giáo tên là Dương Quỳnh Trang. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.*2. Thông tin dạng âm thanh.*3. Thông tin dạng hình ảnh.*Cùng học tin học Chương 1 LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNHTIẾT 3*BÀI 3: BÀN PHÍM MÁY TÍNH. BÀN PHÍM.2. KHU VỰC CHÍNH CỦA BÀN PHÍM.* BÀN PHÍM.*Khu vöïc chính cuûa baøn phímKhu vöïc phím mũi tên.2. KHU VỰC CHÍNH CỦA BÀN PHÍM.*2. KHU VỰC CHÍNH CỦA BÀN PHÍM.a/ Hàng phím cơ sở.Hàng phím thứ ba tính từ dưới lên được gọi là hàng phím cơ sở.Hàng này có các phím.- Trên hàng phím cơ sở có hai phím gai là F và J.*2. KHU VỰC CHÍNH CỦA BÀN PHÍM.a/ Hàng phím cơ sở.b/ Hàng phím trên.Hàng phím nằm phía trên hàng phím cơ sở.Hàng này có các phím.*2. KHU VỰC CHÍNH CỦA BÀN PHÍM.a/ Hàng phím cơ sở.b/ Hàng phím trên.c/ Hàng phím dưới.Hàng phím nằm phía dưới hàng phím cơ sở.Hàng này có các phím.*2. KHU VỰC CHÍNH CỦA BÀN PHÍM.a/ Hàng phím cơ sở.b/ Hàng phím trên.c/ Hàng phím dưới.d/ Hàng phím số.Hàng phím nằm phía trên cùng của khu vực chính.Hàng này có các phím.*2. KHU VỰC CHÍNH CỦA BÀN PHÍM.Hàng dưới cùng có một phím dài nhất gọi là phím cácha/ Hàng phím cơ sở.b/ Hàng phím trên.c/ Hàng phím dưới.d/ Hàng phím số.đ/ Hàng phím chứa dấu cách.*3. CỦNG CỐTìm các phím chữ cái Q W E R T Y trên bàn phím rồi điền Đ vào ô vuông cuối câu đúng, điền S vào ô vuông cuối câu sai.	a/ Đó là phím ở hàng phím cơ sở.	b/ Đó là các phím liên tiếp nhau.	c/ Đó là các phím ở hàng phím trên.ĐĐS1. Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm gåm c¸c hµng phÝm nµo ?2. ChØ ra hai phÝm cã gai ? Hàng phím sốHàng phím trênHàng phím cơ sởHàng phím dướiPhím có gai: phím JPhím có gai: phím FKiÓm tra bµi cò:Chuét m¸y tÝnh1. Chuét m¸y tÝnh:a. T¸c dông:Chuét gióp em ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh ®­îc thuËn tiÖn vµ nhanh chãng.b. Cấu tạo:Mặt trên của chuột có 2 nút: nút trái và nút phải, giữa hai nút có một con lăn. Quan sát chuột, em hãy nêu những thành phần của chuột mà em biết?Nút tráiNút phảiCon lănChuét m¸y tÝnh2. Sö dông chuét: a) C¸ch cÇm chuét: 	CÇm chuét nh­ thÕ nµo cho ®óng? §Æt óp bµn tay ph¶i lªn chuét, ngãn trá ®Æt vµo nót tr¸i cña chuét, ngãn gi÷a ®Æt vµo nót ph¶i cña chuét. C¸c ngãn cßn l¹i cÇm gi÷ hai bªn chuét.Chuét m¸y tÝnh Trªn mµn h×nh, em thÊyh×nh mòi tªn . Mçi khi em thay ®æi vÞ trÝcña chuét th× h×nh mòi tªn còng di chuyÓn theo.Mòi tªn ®ã chÝnh lµ con trá chuét. Con trá chuét cßn cã nh÷ng d¹ng kh¸c nh­:b) Con trá chuột:Chuét m¸y tÝnh  Di chuyÓn chuét. Nh¸y chuét. Nh¸y ®óp chuét. KÐo th¶ chuétc) C¸c thao t¸c sö dông chuét:Chuét m¸y tÝnh  Di chuyÓn chuét: Nh¸y chuét: Nh¸y ®óp chuét: KÐo th¶ chuét:Thay ®æi vÞ trÝ cña chuét trªn mÆt ph¼ng.NhÊn nót tr¸i chuét råi th¶ ngãn tay. Nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn tiÕp.NhÊn vµ gi÷a nót tr¸i cña chuét, di chuyÓn con trá chuét ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt th× th¶ ngãn tay nhÊn gi÷ chuét.c) C¸c thao t¸c sö dông chuét:Chuét m¸y tÝnhBµi tËp vÒ nhµ Thùc hµnh c¸ch cÇm chuét, nhËn biÕt h×nh d¹ng cña con trá chuét. Thùc hµnh c¸c thao t¸c sö dông chuét: 	  Di chuyÓn chuét 	  Nh¸y chuét	  Nh¸y ®óp	  NÐo th¶ chuét Lµm bµi tËp trong SGK trang 22.CHUÙC CAÙC EM CHAÊM NGOAN, HOÏC GIOÛI

File đính kèm:

  • pptchuot may tinh(2).ppt
Bài giảng liên quan