Bài giảng Tin học 3 bài 3: Vẽ đoạn thẳng (6)

Em hãy nhắc lại cách chọn maøu vẽ, màu nền?

• Em chọn màu vẽ bằng cách nháy nút chuột trái lên một ô màu trong hộp màu.

• Em chọn màu nền bằng cách nháy nút chuột phải lên một ô màu trong hộp màu

 

ppt16 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 bài 3: Vẽ đoạn thẳng (6), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ MÔN: TIN HỌCGiáo viên: Ngô Thanh Nguyên Em chọn màu nền bằng cách nháy nút chuột phải lên một ô màu trong hộp màu Em chọn màu vẽ bằng cách nháy nút chuột trái lên một ô màu trong hộp màu.Em hãy nhắc lại cách chọn maøu vẽ, màu nền?kiÓm tra bµi còThứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012Bài 3: Vẽ đoạn thẳng1. Các bước thực hiện2. Thực hànhCông cụ đường thẳng Làm việc theo nhóm đôiKhởi động phần mềm PAINTTìm hiểu các bước thực hiện vẽ đoạn thẳng(Đọc SGK trang 60)2. Nháy chuột chọn màu vẽ1. Nháy chuột chọn công cụ đường thẳng3. Nháy chuột chọn nét vẽ4. Keùo thaû chuoät töø ñieåm ñaàu tôùi ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng.Điểm đầuĐiểm cuốiCaùc böôùc thöïc hieän:Choïn coâng cuï ñöôøng thẳng trong hoäp coâng cuï.2. Choïn maøu veõ.3. Choïn neùt veõ (phía dưôùi hoäp coâng cuï).4. Keùo thaû chuoät töø ñieåm ñaàu tôùi ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúngLöu yù: Muoán veõ ñoaïn naèm ngang hoaëc thaúng ñöùng, em nhaán giöõ phím trong khi keùo thaû chuoät.ShiftVị trí phím Shift trên bàn phímHãy tìm vị trí phím Shift trên bàn phím?Vẽ hai đường thẳng màu đỏ, nét vẽ thứ hai như mẫuDuøng coâng cuï thöïc haønh veõ: 12TRÒ CHƠI : AI NHANH AI ĐÚNG Saép xeáp caùc yù sau ñeå coù ñöôïc caùc böôùc veõ ñoaïn thaúng1.Choïn coâng cuï ñöôøng thaúng trong hoäp coâng cuï2.Choïn neùt veõ ôû phía döôùi hoäp coâng cuï3.Keùo thaû chuoät töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng4.Choïn maøu veõca1,2,3,4b1,4,3,21,4,2,3 Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát :Muoán veõ ñoaïn thaúng naèm ngang hoaëc thaúng ñöùng, em nhaán giöõ phím gì trong khi keùo thaû chuoät?caShiftbCtrlEnterKÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ

File đính kèm:

  • pptVe doan thang of Bap.ppt
Bài giảng liên quan