Bài giảng Tin học 3 bài 3: Vẽ đoạn thẳng (9)

Em nêu các bước thực hiện tô màu bằng màu nền ?

1. Nháy chuột trái chọn công cụ tô màu

2. Nháy chuột phải để trọn màu tô

3. Nháy chuột phải vào vùng muốn tô màu

 

ppt16 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 3 bài 3: Vẽ đoạn thẳng (9), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPGiáo viên: Nguyễn Đắc NamPhòng GD & ĐT huyện Quế VõMôn : Tin họcTrường tiểu học Chi Lăng3. Nháy chuột phải vào vùng muốn tô màu1. Nháy chuột trái chọn công cụ tô màuEm nêu các bước thực hiện tô màu bằng màu nền ?Kiểm tra bài cũ2. Nháy chuột phải để trọn màu tôThứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013VEÕ ÑOAÏN THAÚNGBaøi 3:Chương: IVLaøm vieäc theo nhoùm maùyTìm hieåu caùc buôùc thöïc hieän veõ ñoaïn thaúng (Ñoïc SGK trang 63)Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013VEÕ ÑOAÏN THAÚNGBài 3 Coâng cuï ñöôøng thẳng Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013Bài 3: Vẽ đoạn thẳng Các bước thực hiện:1. Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ. 2. Chọn màu vẽ 3. Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng. Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 4. Keùo thaû chuoät töø ñieåm ñaàu tôùi ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng.Löu yù: Muoán veõ ñoaïn naèm ngang hoaëc thaúng ñöùng, em nhaán giöõ phím trong khi keùo thaû chuoät.ShiftVị trí phím Shift trên bàn phímShift(Síp)Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013Bài 3: Vẽ đoạn thẳng I.Caùc böôùc thöïc hieän:Choïn coâng cuï ñöôøng thẳng trong hoäp coâng cuï.2. Choïn maøu veõ.3. Choïn neùt veõ (phía duôùi hoäp coâng cuï).4. Keùo thaû chuoät töø ñieåm ñaàu tôùi ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúngThứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013Bài 3: Vẽ đoạn thẳng Löu yù: Muoán veõ ñoaïn naèm ngang hoaëc thaúng ñöùng, em nhaán giöõ phím trong khi keùo thaû chuoät.ShiftBài 1: Veõ tam giaùc theo maãu, toâ maàu xanh dương cho phaàn trong cuûa tam giaùc.II.Thöïc haønh: Duøng coâng cuï veõ ñöôøng thaúng thöïc haønh veõ. Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013Bài 3: Vẽ đoạn thẳng Bài 2: Veõ caùi thang theo maãu (Hình 70 trang 64 SGK)II.Thöïc haønh: Duøng coâng cuï veõ ñöôøng thaúng thöïc haønh veõ. Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 12TRÒ CHƠI : AI NHANH AI ĐÚNG Saép xeáp caùc yù sau ñeå coù ñöôïc caùc böôùc veõ ñoaïn thaúng1.Choïn coâng cuï ñöôøng thaúng trong hoäp coâng cuï2.Choïn neùt veõ ôû phía döôùi hoäp coâng cuï3.Keùo thaû chuoät töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng4.Choïn maøu veõca1,2,3,4b1,4,3,21,4,2,3 Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát:Muoán veõ ñoaïn thaúng naèm ngang hoaëc thaúng ñöùng, em nhaán giöõ phím gì trong khi keùo thaû chuoät?caShiftbCtrlEnterDAËN DOØ-Veà nhaø hoïc baøi-Thöïc haønh laïi caùc baøi taäp trong SGK Chuaån bò baøi 4: Taåy, xoaù hìnhKính chúc các thầy côCác em chăm ngoan, học giỏi

File đính kèm:

  • pptVe doan thang.ppt
Bài giảng liên quan