Bài giảng Tin học 4 Bài 1: Những gì em đã biết (2)

Câu 1: Để khởi động phần mềm học vẽ em nháy vào biểu tượng nào?

Để khởi động phần mềm học vẽ em nháy vào biểu thùng bút.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 4 Bài 1: Những gì em đã biết (2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo dự giờ thăm lớp Năm học 2011 - 2012Môn : Tin họcLớp : 4Giáo viên thực hiện: Trương Thị Mộng VânThứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2012Câu 1: Để khởi động phần mềm học vẽ em nháy vào biểu	 tượng nào? Kiểm tra bài cũĐể khởi động phần mềm học vẽ em nháy vào biểu	 thùng bút. Câu 1: Để khởi động phần mềm học vẽ em nháy vào biểu	 tượng nào? Kiểm tra bài cũCâu 2: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm học vẽ?12345Thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2012Bµi 1:TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BÁTNh÷ng g× em ®· biÕtHo¹t ®éng 1Khởi động phần mềm soạn thảo :bµi tËpThứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 20121. Khôûi ñoäng phaàn meàm:Thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 20121. Khôûi ñoäng phaàn meàm:B3. Em hay cho bieát hình daïng ñuùng cuûa con troû soaïn thaûo:Thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 20122. Soaïn thaûo:B4. Ñeå goõ chöõ hoa, em caàn nhaán giöõ phím naøo döôùi ñaây khi goõ chöõ:B5. Haõy ñieàn cuïm töø thích hôïp vaøo choã troáng () trong caùc caâu sau:Phím ShiftPhím EnterPhím Ctrl.Nhaán phím Delete ñeå xoùa moät chöõ ..con troû soaïn thaûo.Nhaán phím Baùchpace ñeå xoùa moät chöõ .con troû soaïn thaûo.beân phaûibeân traùiThứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2012Ho¹t ®éng 2Khởi động phần mềm soạn thảo :Ho¹t ®éng 2:T1:Khởi động phần mềm Word và quan sát màn hình để nhớ lại những gì em đả học Xem lại nội dung bài họcChuẩn bị một số đoạn văn hoặc thơ ngắn (có tên riêng).Dặn dòkÝnh chµo t¹m biÖt vµ hÑn gÆp l¹i !

File đính kèm:

  • pptchuong 5 bai 1 nhung gi em da biet.ppt
Bài giảng liên quan