Bài giảng Tin học 4 Bài 5: Sao chép văn bản

Giáo án điện tử Khối 4:Biên soạn: Vũ Mạnh Điệp-TrườngTHTT Đồi Ngô

 

ppt4 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 4 Bài 5: Sao chép văn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Thø hai ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2008*Tin häcBµi 5:Sao chÐp v¨n b¶nDate1Giáo án điện tử Khối 4:Biên soạn: Vũ Mạnh Điệp-TrườngTHTT Đồi Ngô* Em h·y ®äc vµ quan s¸t kÜ hai khæ th¬ sau:Thø hai ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2008*Tin häcBµi 5:Sao chÐp v¨n b¶nDate2Giáo án điện tử Khối 4:Biên soạn: Vũ Mạnh Điệp-TrườngTHTT Đồi NgôThø hai ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2008*Tin häc1. Sao chÐp:* C¸c b­íc thùc hiÖn:1. Chän b«i ®en phÇn v¨n b¶n cÇn sao chÐp.VÝ dô=>2. Nh¸y chuét ë nót Sao ®Ó ®­a néi dung vµo bé nhí.3. §Æt con trá t¹i n¬i cÇn sao chÐp.4. Nh¸y chuét ë nót D¸n ®Ó ®­a néi dung tõ bé nhí vµo.Bµi 5:Sao chÐp v¨n b¶nDate3Giáo án điện tử Khối 4:Biên soạn: Vũ Mạnh Điệp-TrườngTHTT Đồi Ngô*Tin häc* Em cã thÓ nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+C thay cho viÖc* Yªu cÇu: 1. Gâ ®Çy ®ñ tªn cña m×nh råi sao chÐpThø hai ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 20082. * Yªu cÇu:2. Gâ thªm hai khæ th¬ sau ®©y cña bµi th¬Bµi 5:Sao chÐp v¨n b¶n3. Cñng cè dÆn dß:- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.- VÒ nhµ häc tËp vµ tù «n, rÌn luyÖn thªm.Date4Giáo án điện tử Khối 4:Biên soạn: Vũ Mạnh Điệp-TrườngTHTT Đồi Ngô

File đính kèm:

  • pptsao chep van ban BAI DAY TUAN 1K420082009ppt.ppt
Bài giảng liên quan