Bài giảng Tin học 5 Bài 5: Thực hành tổng hợp (tiết 2)

Lưu ý: Khi vẽ tranh cần vẽ các cảnh vật theo thứ tự từ xa đến gần cụ thể như sau :

•Các ngọn núi

•Cánh đồng cỏ

•Con đường

•Hàng cây

•Chiếc xe búyt

•Dòng chữ “Cổ Loa”

 

ppt12 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 5 Bài 5: Thực hành tổng hợp (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Chào mừng các thầy cô về dự tiết hội giảngGiaùo vieân :Hoaøng Hoaøi Thu Lôùp : 5A4 Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học 1. Kieåm tra baøi cuõ: Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học Baøi 5: Thöïc haønh toång hôïp (tieát 2)Luyện tập:T1: Vẽ bức tranh như hình mẫu dưới đây: Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học Baøi 5: Thöïc haønh toång hôïp (tieát 2)Böôùc 1: Quan saùt vaø nhaän xeùtCaùc böôùc thöïc hieän Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học Baøi 5: Thöïc haønh toång hôïp (tieát 2)Böôùc 1: Quan saùt vaø nhaän xeùtCaùc böôùc thöïc hieän Löu yù: Khi vẽ tranh cần vẽ các cảnh vật theo thứ tự từ xa đến gần cụ thể như sau :Các ngọn núiCánh đồng cỏCon đườngHàng câyChiếc xe búytDòng chữ “Cổ Loa” Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học Baøi 5: Thöïc haønh toång hôïp (tieát 2)Böôùc 1: Quan saùt vaø nhaän xeùtCaùc böôùc thöïc hieän Böôùc 2: Löïa choïn coâng cuï caàn thieát cuûa Paint ñeå veõ tranh Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học Baøi 5: Thöïc haønh toång hôïp (tieát 2)Böôùc 2: Löïa choïn coâng cuï caàn thieát cuûa Paint ñeå veõ tranh Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học Baøi 5: Thöïc haønh toång hôïp (tieát 2)Böôùc 1: Quan saùt vaø nhaän xeùtCaùc böôùc thöïc hieän Böôùc 2: Löïa choïn coâng cuï caàn thieát cuûa Paint ñeå veõ tranhBöôùc 3: Toâ maøu Böôùc 4: Trau chuoát hình veõ Löu yù: Khi veõ sai hoaëc toâ nhaàm em neân nhaán toå hôïp phím Ctrl vaø Z ñeå phuïc hoài laïi. Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009Tin học Baøi 5: Thöïc haønh toång hôïp (tieát 2)Böôùc 1: Quan saùt vaø nhaän xeùtCaùc böôùc thöïc hieän Böôùc 2: Löïa choïn coâng cuï caàn thieát cuûa Paint ñeå veõ tranhBöôùc 3: Toâ maøu Böôùc 4: Trau chuoát hình veõ T2: Duøng caùc coâng cuï thích hôïp ñeå veõ böùc tranh mieâu taû phong caûnhh queâ höông em theo maãu sau:Chuùc caùc thaày coâ maïnh khoûe! Chuùc caùc em chaêm ngoan hoïc gioûi!

File đính kèm:

  • pptThuc hanh tong hop T2 lop 5.ppt
Bài giảng liên quan