Bài giảng Tin học 5: Ghi nhạc bằng encore

Câu 1: Em đã biết làm những gì trên phần mềm Encore?

Câu 2: Em hãy khởi động phần mềm Encore, mở bản nhạc và hát đúng theo bài hát.

Để ghi một bản nhạc nhờ Encore, em thực hiện như sau:

1. Nháy chuột chọn mục File / New .( hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+ N) để mở một trang màn hình mới trên Encore.

2. Hộp thoại Choose page layout hiện ra.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 5: Ghi nhạc bằng encore, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chµo mõngTRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒAQUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT HỌCTIN HỌC LỚP 54GV : Lª ThÞ Ngäc MaiKiểm tra bài cũCâu 2: Em hãy khởi động phần mềm Encore, mở bản nhạc và hát đúng theo bài hát.Câu 1: Em đã biết làm những gì trên phần mềm Encore? Bài 2GHI NHẠC BẰNG ENCORE1. Trang màn hình soạn thảo1. Nháy chuột chọn mục File / New .( hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+ N) để mở một trang màn hình mới trên Encore.2. Hộp thoại Choose page layout hiện ra. Em nháy chuột vào Single Staves(khuôn đơn) và thay đổi các số trong mỗi ô.Chọn bản nhạc một bèCó 4 khuông nhạc trên một trangCó 3 ô nhịp trên một khuông nhạcKhu«ng ®¬n §Ó ghi mét b¶n nh¹c nhê Encore, em thùc hiÖn nh­ sau:Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014Bài 2GHI NHẠC BẰNG ENCOREKhi đó một khuông nhạc được mở ra Bài 2GHI NHẠC BẰNG ENCORE2. Thay ®æi sè chØ nhÞp Bản nh¹c th­êng ngÇm ®Þnh lµ nhÞp bèn-bèn. NÕu muèn thay ®æi nhÞp thµnh hai-bèn, em thùc hiÖn nh­ sau:1. Đ­a con trá so¹n nh¹c vÒ nhÞp ®Çu tiªn cña khu«ng nh¹c. 2. Nh¸y chuét chän môc MeasuresTime Signature. Hép tho¹i Set time Signature (söa nhÞp) cã thÓ nh­ sau:Nhịp hai bốnNút vạch kết bài3. Nh¸y chuét vµo nót V¹ch kÕt bµi 4. Nh¸y chuét vµo nót .5. Chän OK. Bài 2GHI NHẠC BẰNG ENCORE Chó ý : Em cã thÓ di chuyÓn c¸c khu«ng nh¹c b»ng c¸ch: ®­a trá chuét vµo gãc trªn cña cuèi dßng nh¹c thø hai, nhÊn giữ phÝm Ctrl vµ kÐo thả chuét ®Õn vÞ trÝ mong muèn.Bài 2GHI NHẠC BẰNG ENCORE§Ó ghi mét b¶n nh¹c vµo m¸y tÝnh nhê phÇn mÒm Encore, em lµm nh­ sau: 1. Dïng chuét kÐo th¶ nèt nh¹c trªn thanh Notes vµo mét dßng nh¹c hoÆc vµo khe gi÷a hai dßng nh¹c. 2. Cø lµm nh­ thÕ cho ®Õn hÕt b¶n nh¹c. 3. ChØnh söa§Ó xo¸ mét nèt nh¹c sai, em h·y ®Æt con trá so¹n nh¹c vµo vÞ trÝ bªn ph¶i nèt nh¹c, sau ®ã nhÊn phÝm Backspace.3. Ghi nốt nhạc vào khuông nhạcBài 2GHI NHẠC BẰNG ENCORE Thùc hµnhEm h·y ghi l¹i b¶n nh¹c “ThËt lµ hay” vµo m¸y tÝnh: Bài 2GHI NHẠC BẰNG ENCORE12`Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

File đính kèm:

  • pptGhi nhac bang Encore 2.ppt
Bài giảng liên quan