Bài giảng Tin học 7 tiết 19 Bài thực hành 4: bảng điểm của lớp em

Để nhập hàm vào trong ô tinh thì:

1. Chọn ô tính

2. Gõ dấu =

3. Gõ hàm theo đúng cú pháp

4. Nhấn Enter

 

ppt27 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 14/10/2016 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học 7 tiết 19 Bài thực hành 4: bảng điểm của lớp em, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO!Chào các em học sinh!Tiết 19Bài Thực hành 4BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBiết nhập công thức và hàm vào ô tínhBiết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MINI. Mục tiêu:Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNII. Kiểm Tra bài cũEm hãy nêu cách nhập hàm vào trong ô tính.Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNCác cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?a. = SUM(5, A3, B1)b. =Sum(5, A3, B1)c. =sum(5, A3, B1)d. =Sum (5, A3, B1)Để nhập hàm vào trong ô tinh thì:1. Chọn ô tính2. Gõ dấu =3. Gõ hàm theo đúng cú pháp4. Nhấn EnterTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcYêu cầuKhởi động Excel và mở bảng tính có tên là Danh sach lop em (đã được lưu ở Bài thực hành 1)a) Nhập điểm thi các môn của lớp em tương tự như 30b) Söû duïng coâng thöùc thích hôïp ñeå tính trung bình cuûa caùc baïn trong coät Ñieåm trung bìnhc) Tính ñieåm trung bình cuûa caû lôùp vaø ghi vaøo oâ  döôùi cuøng cuûa coät ñieåm trung bình.d) Löu baûng tính vôùi teân Bang diem lop em.Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcKhôûi ñoäng chöông trình baûng tính Excel vaø môû baûng tính coù teân Danh sach lop em (ñaõ ñöôïc löu trong baøi thöïc haønh 1)Khôûi ñoäng: Start  Programs  Microsoft ExcelMôû baûng tính Danh sach lop em :Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứca) Nhaäp ñieåm thi caùc moân nhö hình 30Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcÑieåm trung bình: (ñieåm Toaùn + ñieåm Vaät lí + ñieåm Ngöõ vaên)/4b) Söû duïng coâng thöùc thích hôïp ñeå tính ñieåm trung bình cuûa caùc baïn trong coät Ñieåm trung bình.Điểm trung bình được tính như thế nào (giả sử các môn còn lại hệ số 1?BÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcb) Söû duïng coâng thöùc thích hôïp ñeå tính ñieåm trung bình cuûa caùc baïn trong coät Ñieåm trung bình.Coâng thöùc tính ñieåm trung bình cuûa baïn Hoaøng AnCoâng thöùc tính ñieåm trung bình cuûa baïn Hoaøi An=(C4*2+D4+E4)/4Haõy vieát vaø nhaäp coâng thöùc cho taát caû caùc baïn coøn laïi.Haõy vieát coâng thöùc tính ñieåm trung bình cuûa baïn Ñinh Vaïn Hoaøng An ?=(C3* 2+D3+E3)/4Ñieåm trung bình cuûa baïn Leâ Thò Hoaøi An ñöôïc tính nhö theá naøo?Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcBảng kết quảTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcTính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột trung bìnhHãy viết công thức để tính điểm trung bình của cả lớp?=(F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12+F13+F14+F15)/13 Điểm trung bình được tính:Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcBảng kết quảTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 1Lập bảng tính và sử dụng công thứcd) Löu baûng tính vôùi teân Bang diem lop em.Để lưu bảng tính em dùng lệnh gì?Để lưu bảng tính: File  SaveĐể lưu bảng tính với tên khác em dùng lệnh gì?Để lưu bảng tính với tên khác File  Save asTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 2Mở bảng tính So theo doi the luc đã được lưu trong Bài tập 4 của Bài thực hành 2 và tính chiều cao trung bình, cân nặng trung binh của các bạn trong lớp em. Lưu trang tính sau khi đã thực hiện các tính toán theo yêu cầu.Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 2Hãy viết chiều cao trung bình và cân nặng trung bình vào bảng tính so theo doi the lucChiều cao trung bình=(D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15)/13Cân nặng trung bình=(E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14+E15)/13Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 2Bảng kết quảCách thực hiệnTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 3Dử dụng hàm AVERAGE, MAX, MINa) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả trong Bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thưcb) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng Điểm trung bình môn họcc) Hãy sử dụng hàm MAX và hàm MIN để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhấtTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 3Dử dụng hàm AVERAGE, MAX, MINa) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả trong Bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thứcTheo các em ta nên sử dụng hàm gì để tính trung bình cho các bạnTa sử dụng hàm AVERAGE để tính trung bình cho các bạnYêu cầu Thực hànhMở bảng tình Bang Diem lop emXóa dữ liệu ở cột trung bìnhSử dụng hàm AVERAGE để tính lại cột trung bìnhSo sánh với cách tính băng công thức ở bài tập 1Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 3Dử dụng hàm AVERAGE, MAX, MINa) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả trong Bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thứcTheo em điểm trung bình của bạn Hoàng An được tính như thế nào?Điểm trung bình của bạn Hoàng An được tính:=AVERAGE(C3,D3,E3) hoaëc =AVERAGE(C3:E3)Theo em điểm trung bình của bạn Hoài An được tính như thế nào?Điểm trung bình của bạn Hoài An được tính:=AVERAGE(C4,D4,E4) hoaëc =AVERAGE(C4:E4)So sánh kết quả với cách tính bằng công thức ở bài tập 1Giống kết quả sử dụng công thức ở bài tập 1 Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 3Dử dụng hàm AVERAGE, MAX, MINb) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng Điểm trung bình môn họcTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 3Dử dụng hàm AVERAGE, MAX, MINb) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng Điểm trung bình môn họcĐiểm trung bình môn toán được tính như thế nào?Điểm trung bình môn toán được tính:=AVERAGE(C3:C15)Điểm trung bình môn Vật lí được tính:Điểm trung bình môn Vật lí được tính như thế nào?=AVERAGE(D3:D15)Điểm trung bình môn Ngữ Văn được tính như thế nào?Điểm trung bình môn Ngữ Văn được tính:=AVERAGE(E3:E15)Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bài cũIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNBÀI TẬP 3Dử dụng hàm AVERAGE, MAX, MINBảng kết quảTiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bàiIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNIV. CUÛNG COÁ BAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3 3a 3b 3c Tiết 19Bài thực hành 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EMNội dungI. Mục TiêuII. Kiểm Tra bàiIII.BAØI TAÄP THBAØI TAÄP 1BAØI TAÄP 2BAØI TAÄP 3IV. CUÛNG COÁ V. HDVNIV. HDVN Xem lại các bài thực hành vừa làmXem lại cú pháp của hàm Sum, Min, Max, AverageXem trước và viết công thức theo yêu cầu của bài tập 3c, 4.Chuẩn bị cho bài thực hành tiết sau 

File đính kèm:

  • pptbai thuc so 4.ppt