Bài giảng Tin Học Bài 3: Sử dụng phím Shift

Câu 1: Em hãy nêu cách để gõ một từ đơn giản ?

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện để gõ từ đơn giản với hàng phím cơ sở trong phần mềm Mario ?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 14/10/2016 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin Học Bài 3: Sử dụng phím Shift, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
	Ngöôøi daïy: Leâ Thò Bích HoàngKính chaøo quyù thaày, coâ veà döï tieát hoïctrường TH Bàu LâmCâu 1: Em hãy nêu cách để gõ một từ đơn giản ?trường TH Bàu LâmCâu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện để gõ từ đơn giản với hàng phím cơ sở trong phần mềm Mario ?trường TH Bàu LâmThứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2009Tin HọcBài 3: Sử dụng phím Shift1. Cách gõ:* Học sinh thảo luận nhóm * - Quan sát và tìm ra vị trí các phím Shift trên bàn phím - Phím Shift thuộc phạm vi hoạt động của ngón tay nào? trường TH Bàu LâmVị trí phím Shift trên bàn phímThứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2009Tin HọcBài 3: Sử dụng phím Shifttrường TH Bàu LâmCách gõ: - Ngón út vươn ra nhấn giữ phím Shift, đồng thời gõ phím chính. Nếu gõ phím chính bằng tay phải thì ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift. Ngược lại, nếu cần gõ phím chính bằng tay trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím Shift.Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2009Tin HọcBài 3: Sử dụng phím Shifttrường TH Bàu LâmVị trí ngón út tay trái Vị trí ngón trỏ của tay phải* Cách gõ chữ M trên bàn phím*Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2009Tin HọcBài 3: Sử dụng phím ShiftTổ hợp phímtrường TH Bàu LâmThứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2009Tin họcBài 3: Sử dụng phím Shift2. Luyện gõ với phần mềm Mario:* Các bước thực hiện:Bước 1: Nháy chuột để chọn Lessons / All KeyboardBước 2: Nháy chuột tại khung tranh số 2Bước 3: Gõ chữ hoặc từ xuất hiện trên đường đi của Mario trường TH Bàu LâmTHỰC HÀNHLUYỆN GÕ VỚI PHẦN MỀM MARIOThứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2009Tin HọcBài 3: Sử dụng phím Shifttrường TH Bàu LâmTrò chơi???????????????Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Ô chữ trong trò chơi hôm nay gồm 15 chữ cái. Để giải được ô chữ này thì chúng ta phải giải đáp được 6 câu hỏi, sau mỗi câu trả lời đúng sẽ xuất hiện một từ mà trong đó có chứa các chữ cái có trong ô chữ. Mỗi nhóm chọn 2 câu hỏi. Nếu nhóm nào không trả lời đựợc hoặc trả lời sai thì quyền trả lời dành cho nhóm khác. Mỗi câu trả lời đúng đựơc 10 điểm. Nhóm nào giải đựợc ô chữ khi chưa lật hết các chữ cái sẽ đựơc cộng thêm 20 điểm.trường TH Bàu LâmTrò chơi??????????????Câu1Caâu 2Caâu 3Caâu 4Caâu 5Caâu 6Hai phím nằm ở hai đầu của hàng phím dưới là hai phím gì??????SHIFT?SHHIISTFtrường TH Bàu LâmSSHHIT1SHIFTCaâu 2Caâu 3Caâu4Caâu 5Caâu 6Vieäc goõ hai phím cuøng moät luùc ñöôïc goïi laø gì?????????????????TOÅHÔÏPPHÍMP?ÍMFTrò chơitrường TH Bàu Lâm12SSHIFTTOÅHÔÏPPÍHM?????HPÍMSHIFT hoaït ñoäng 1 cuûa baøi 2 trang44(SGK) laø gìCaâu 3????GOÕTÖØGÖ3Caâu 4Caâu 5Caâu 6Trò chơitrường TH Bàu LâmS???ÖPHÍMSGHIFTSHIFT1TOÅHÔÏPPHÍM2GOÕTÖ3Caâu 4Phím chöõ thöù 7cuûa haøng phím treân laø phím gì? Caâu 5Caâu 6? 4UUTrò chơitrường TH Bàu LâmSÖ??UGPHÍMSHIFTSHIFTTOÅHÔÏPPHÍM123GOÕTÖØ 4UCaâu 5Phần mềm nào Dùng để soạn thảo???? 5WDRODCaâu 6Trò chơitrường TH Bàu LâmSÖUD?GPHÍMSHIFTSHIFTTOÅHÔÏPPHÍMGOÕTÖØUWORD123 4 5Caâu 6Phần mềm nào dùng để vẽ?6?????PAINTNTrò chơitrường TH Bàu LâmSÖÛDUÏNGPHÍMSHIFTKeát quaû troø chôiSHIFTTOÅHÔÏPPHÍMGOÕTÖØUWORDPAINT123 4 56trường TH Bàu Lâm

File đính kèm:

  • pptsu dung phim Shift.ppt