Bài giảng Tin học lớp 4/4: Tạo bảng trong văn bản

Các bước thực hiện

•Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ.

•Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cho bảng.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học lớp 4/4: Tạo bảng trong văn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 döï giôø moân tin hoïcLôùp 4/4TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN BChaøo möøng quyù thaày coâGiaùo vieân: Leâ Huyønh Phöông ThanhTAÏO BAÛNG TRONG VAÊN BAÛNBaøi 2Thöù saùu ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2011Các bước thực hiệnChọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ.Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cho bảng.1. Tạo bảngThời khóa biểuTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu1Chào cờToánThể dụcToánTLV2Tin họcTập đọcToánTLVThể dục3ToánLT&câuĐạo đứcĐịa líToán4Chính tảKĩ thuậtLịch sửAnh vănKhoa họcThời khóa biểuTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu1Chào cờToánThể dụcToánTLV2Tin họcTập đọcToánTLVThể dục3ToánLT&câuĐạo đứcĐịa líToán4Chính tảKĩ thuậtLịch sửAnh vănKhoa họcTAÏO BAÛNG TRONG VAÊN BAÛNBaøi 2Thöù saùu ngaøy 15 thaùng 4 naêm 20112. Thao tác trên bảng* Chèn hàng:Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng.Chọn Table  Insert  Rows Above ( chèn phía trên)	 Hoặc Rows Below (chèn phía dưới)Thời khóa biểuTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 1Chào cờToánThể dụcToánTLV2Tin họcTập đọcToánTLVThể dục3ToánLT & câuĐạo đứcĐịa líToán4Chính tảKĩ thuậtLịch sửAnh vănKhoa học5Mĩ thuậtÂm nhạcLT & câuChính tảSHTT* Xoùa haøng: Ñaët con troû soaïn thaûo vaøo haøng caàn xoaù. Choïn Table -> Delete -> Rows.Chuù yù: Neáu nhaán phím Delete treân baøn phím thì em chæ xoùa ñöôïc noäi dung cuûa caùc oâ trong haøng chöù khoâng xoùa ñöôïc haøng cuûa baûng. Thời khóa biểuTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 1Chào cờToánThể dụcToánTLV2Tin họcTập đọcToánTLVThể dục3ToánLT & câuĐạo đứcĐịa líToán4Chính tảKĩ thuậtLịch sửAnh vănKhoa học5Mĩ thuậtÂm nhạcLT & câuChính tảSHTTThời khóa biểuTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 1Chào cờToánThể dụcToánTLV2Tin họcTập đọcToánTLVThể dục3ToánLT & câuĐạo đứcĐịa líToán4Chính tảKĩ thuậtLịch sửAnh vănKhoa học5Mĩ thuậtÂm nhạcLT & câuChính tảSHTT* Caên leà vaên baûn trong oâ cuûa baûng: Ñaët con troû soaïn thaûo vaøo moät oâ cuûa baûng. Nhaùy chuoät vaøo moät trong caùc nuùt leänh caên leà THÖÏC HAØNH* T4: Em haõy taïo vaø trình baøy tôø Lòch thaùng 1 naêm 2008 theo maãu sau: Thứ hai7142128Thứ ba18152229Thứ tư29162330Thứ năm310172431Thứ sáu4111825Thứ bảy5121926CHỦ NHẬT6132027* T5: Em haõy taïo moät baûng ghi ñieåm kieåm tra caùc moân Toaùn, Tieáng Vieät vaø Tin hoïc trong thaùng vöøa qua cuûa caùc baïn trong nhoùm. 

File đính kèm:

  • pptTao bang TT.ppt
Bài giảng liên quan