Bài giảng Tin tiểu học Bài 1: Tập gõ các phím hàng cơ sở

+ Ngón trỏ của tay trái đặt lên phím có gai F, các ngón còn lại đặt lên phím A,S,D .

+ Ngón trỏ của tay phải đặt lên phím có gai J, các ngón còn lại đặt lên phím K,L,; .

- MỗI ngón tay gõ các phím tương ứng với khi đặt tay, hai ngón cái được dùng gõ phím cách.

- Chú ý: Sau khi gõ xong các phím G hoặc H, phải đưa các ngón tay trỏ về phím xuất phát tương ứng

 

ppt6 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin tiểu học Bài 1: Tập gõ các phím hàng cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ch­¬ng 3 Em tËp gâ bµn phÝmI. C¸ch ®Æt tay trªn bµn phÝm+ Ngón trỏ của tay trái đặt lên phím có gai F, các ngón còn lại đặt lên phím A,S,D .+ Ngón trỏ của tay phải đặt lên phím có gai J, các ngón còn lại đặt lên phím K,L,; .I. C¸ch gâ phÝm hµng c¬ së - MỗI ngón tay gõ các phím tương ứng với khi đặt tay, hai ngón cái được dùng gõ phím cách. - Chú ý: Sau khi gõ xong các phím G hoặc H, phải đưa các ngón tay trỏ về phím xuất phát tương ứng3.TËp gâ víi phÇn mÒm Mariob.Khëi ®éng Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng MARIO3.TËp gâ víi phÇn mÒm Mariob.Chän bµi - Chän Lesson - Home Row Only – Khung tranh 1c.TËp gâ - Gâ c¸c phÝm xuÊt hiÖn trªn ®­êng ®i theo ngãn tay t« mÇu phÝa d­íi mµn hìnhd. Tho¸t- Chän Menu – File - Quit- NhÊn ESC trªn bµn phÝmghi nhí+ Ngón trỏ của tay trái đặt lên phím có gai F, các ngón còn lại đặt lên phím A,S,D .+ Ngón trỏ của tay phải đặt lên phím có gai J, các ngón còn lại đặt lên phím K,L,; .I. C¸ch ®Æt tay trªn bµn phÝm2. C¸ch gâ phÝm hµng c¬ së - Mỗi ngón tay gõ các phím tương ứng với khi đặt tay, hai ngón cái được dùng gõ phím cách. 

File đính kèm:

  • pptbai giang(2).ppt