Bài giảng Tin tiểu học Bài 5: Ôn tập gõ phím (2)

Canh buom vang

Canh buom la canh buom vang

Bay tu gian muop bay sang gian bau

The roi chang biet bay dau

Chi con tham tham mot mau troi xanh

 

ppt7 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin tiểu học Bài 5: Ôn tập gõ phím (2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm gåm nh÷ng hµng phÝm nµo?Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tin häc1. C¸ch ®Æt tay lªn bµn phÝm C¸c ngãn tay ®Æt lªn c¸c phÝm xuÊt ph¸t ë hµng c¬ sëThø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tin häcBµi 5: ¤n tËp gâ phÝm2. C¸ch gâMçi ngãn tay chØ gâ mét sè phÝm.Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tin häcBµi 5: ¤n tËp gâ phÝmCanh buom vangCanh buom la canh buom vangBay tu gian muop bay sang gian bauThe roi chang biet bay dauChi con tham tham mot mau troi xanhThø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tin häcBµi 5: ¤n tËp gâ phÝmTac dat tac vangOn troi mua nang phai thiNoi thi bua can, noi thi cay sau.Cong lenh chang quan bao lauNgay nay nuoc bac, ngay sau com vang.Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tin häcBµi 5: ¤n tËp gâ phÝmBµi 1Dam senTrong dam gi dep bang senLa xanh bong trang lai chen nhi vangNhi vang bong trang la xanhGan bun ma chang hoi tanh mui bun.Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tin häcBµi 5: ¤n tËp gâ phÝmBµi 2Chien thang Dien Bien Phu 7- 5- 1954Ngay quoc te thieu nhi 1- 6 Phep tinh tru 21- 7=Phep tinh cong 12+ 23=Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tin häcBµi 5: ¤n tËp gâ phÝmBµi 3

File đính kèm:

  • ppton tap go phim(1).ppt
Bài giảng liên quan