Bài giảng Tin tiểu học: Gõ từ đơn giản

Câu hỏi 1: Vì sao em phải tập gõ 10 ngón ? Để gõ bàn phím bằng 10 ngón tay em cần phải làm gì ?

Câu hỏi 2: Em hãy nêu cách đặt tay lên bàn phím ?

Câu hỏi 3: Phần mềm Mario giúp em làm gì ?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 14/10/2016 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin tiểu học: Gõ từ đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chaøo möøng quí thaày coâ veà döï hoäi giaûngGIAÙO VIEÂN :HOAØNG HOAØI THU Thöù naêm ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2006 Tin hoïc Kieåm tra baøi cuõCaâu hoûi 1: Vì sao em phải tập gõ 10 ngón ? Để gõ bàn phím bằng 10 ngón tay em cần phải làm gì ?Caâu hoûi 2: Em hãy nêu cách đặt tay lên bàn phím ?Caâu hoûi 3: Phần mềm Mario giúp em làm gì ?Gõ từ đơn giản Thöù naêm ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2008Tin hoïc 1.Gõ từ - Các từ đơn giản là những từ gồm một , hai hoặc ba chữ cái. - Các từ được gõ cách nhau một dấu cách. Cách gõ từ : 	- Để gõ một từ , em gõ từng chữ cái theo trật tự của nó. 	- Khi gõ xong một từ em cần gõ phím cách nếu muốn gõ từ tiếp theo .	- Sau đó đưa các ngón tay trở lại hàng phím cơ sở . Hôm nay, em đi lao động .Luyện tậpT1. Luyện gõ các từ đơn giản sau: con nai chim non hoa senphong lan ban mai bao la T2. Luyện gõ các từ đơn giản Keo ca keo ketKeo ca keo ketTay em dua deu Ba gian nha nhoDay tieng vong keu Gõ từ đơn giản Thöù naêm ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2008Tin hoïc 1.Gõ từ 2. Tập gõ từ đơn giản với hàng phím cơ sở . Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario trên màn hình Các bước thực hiện :	1. Nháy chuột để chọn Lessons  Home Row Only.2. Nhaùy chuoät taïi khung tranh soá 2 (döôùi nöôùc ).3. Goõ chöõ hoaëc töø xuaát hieän treân ñöôøng ñi cuûa Mario .Các bước thực hiện :	1. Nháy chuột để chọn Lessons  Home Row Only.	2. Nhaùy chuoät taïi khung tranh soá 2( döôùi nöôùc ) .	3. Goõ chöõ hoaëc töø xuaát hieän treân ñöôøng ñi cuûa Mario. 	2. Tập gõ từ đơn giản với hàng phím cơ sở . Löu yù : Khi taäp goõ , treân ñöôøng ñi cuûa Mario xuaát hieän caùc chöõ hoa , em caàn nhaán phím Shift hoaëc phím Caps Lock.Cuûng coá Giaûi oâ chöõ :abcdØNHINHMAØBNPHÍMBEÅUTÖNÔÏGCUOÄTCuûng coá Giaûi oâ chöõ :Haøng doïc : Moät töø coù 7 chöõ caùi .a) Keát quaû laøm vieäc cuûa maùy tính hieän ra ôû ñaây. Cuûng coá Giaûi oâ chöõ :Haøng ngang :Moät töø coù 7 chöõ caùi.b) Boä phaän duøng ñeå goõ chöõ vaøo maùy tính .Cuûng coá Giaûi oâ chöõ :Haøng ngang :Moät töø coù 9 chöõ caùi.c) Nhöõng hình veõ nho treân maøn hình maùy tính. Cuûng coá Giaûi oâ chöõ :Haøng ngang :Moät töø coù 5 chöõ caùi .d) Moät thieát bò duøng ñeå ñieàu khieån maùy tính.Chaøo möøng quí thaày coâ veà döï hoäi giaûngGiaùo Vieân :Hoaøng Hoaøi Thu 

File đính kèm:

  • pptbai.ppt
Bài giảng liên quan