Bài giảng Tin tiểu học: Tập gõ phím ở hàng trên

Các ngón tay lần lượt được đặt ở hàng cơ sở như bài trước, sau đó vươn ra để gõ các phím ở hàng trên theo thứ tự như sau:

 + Ngón út tay trái gõ phím Q

 + Ngón nhẫn của tay trái gõ phím W

 + Ngón giữa của tay trái gõ phím E

 + Ngón trỏ của tay trái gõ phím R và T

 + Ngón trỏ của tay phải gõ phím Y và U

 + Ngón giữa của tay phải gõ phím I

 + Ngón nhẫn của tay phải gõ phím O

 + Ngón út của tay phải gõ phím P, [, ]

 

ppt7 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin tiểu học: Tập gõ phím ở hàng trên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tr­êng TiÓu Häc ThÞ TrÊn ATIN HỌCTËp gâ phÝm ë hµng trªnThực hiện: Lan Phưong KIỂM TRA BÀI CŨEm h·y ®iÒn vµo chç chÊm:C¸c phÝm ë hµng phÝm c¬ së lµ: - Hai phÝm cã gai lµ phÝm  vµ (2. Em h·y nªu vµ thùc hiÖn c¸c b­íc ®Ó khëi ®éng phÇn MARIO.)TIN HỌC* Giíi thiÖu l¹i bµn phÝmHµng phÝm sèHµng phÝm trªnHµng phÝm c¬ sëHµng phÝm d­íiPhÝm c¸chHai phÝm ShiftHai phÝm cã gai lµ F vµ Jc) C¸ch ®Æt tay vµ gâ: wCác ngón tay lần lượt được đặt ở hàng cơ sở như bài trước, sau đó vươn ra để gõ các phím ở hàng trên theo thứ tự như sau: + Ngón út tay trái gõ phím Q + Ngón nhẫn của tay trái gõ phím W + Ngón giữa của tay trái gõ phím E + Ngón trỏ của tay trái gõ phím R và T + Ngón trỏ của tay phải gõ phím Y và U + Ngón giữa của tay phải gõ phím I + Ngón nhẫn của tay phải gõ phím O + Ngón út của tay phải gõ phím P, [, ] Hình 51Tay tráiTay phải QWERTYUIOPThùc Hµnh: nhÊp ®óp chuét ë biÓu t­îng .TËp gâ c¸c phÝm ®· häc . Gâ phÝm c¸ch sau khi gâ mét sè phÝm WQRRT YTIPO YUWQO UYRTU YYI TTUTU UYU KÝnh chóc søc khoÎ c¸c EM

File đính kèm:

  • pptTap go phim hang tren.ppt
Bài giảng liên quan