Bài giảng Tự nhiên và xã hộI 2: Các thành viên trong nhà trường

Em nói về trường mình:

Trường em là trường Tiểu học HƯƠNG XUÂN

Trường em có vườn trường ,sân trường và rât

Nhiều phòng .Phòng hiệu trưởng , phòng phó hiệu trưởng,phòng hội đồng , phòng học ,phòng

Truyền thống ,phòng y tế ,phòng thư viện, phòng mĩ thuật ,phòng âm nhạc

Trường học em rất đẹp .Em rất yêu trường của em.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 28/07/2018 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tự nhiên và xã hộI 2: Các thành viên trong nhà trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
M«n:Tù nhiªn x· héiGi¸o viªn : Nguyễn Thị Thanh ToànChµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê líp 2 AKiểm tra bài cũ Em nói về trường mình:Tù nhiªn x· héiThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013Trường em là trường Tiểu học HƯƠNG XUÂNTrường em có vườn trường ,sân trường và rât Nhiều phòng .Phòng hiệu trưởng , phòng phó hiệu trưởng,phòng hội đồng , phòng học ,phòng Truyền thống ,phòng y tế ,phòng thư viện, phòng mĩ thuật ,phòng âm nhạcTrường học em rất đẹp .Em rất yêu trường của em.Tù nhiªn x· héiC¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013Tù nhiªn x· héiThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013Hoạt động 1C©u hái: Quan sát các hình :1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK, trang 34, 35)*Chỉ và nói về công việc của các thành viên trong nhà trường- Th¶o luËn theo nhãm 2Tù nhiªn x· héiThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013C¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngTù nhiªn x· héiThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013C¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngHình 1Hình 2Hình 3Hình 4Hình 6Hình 5Hình1HiÖu tr­ëng: Lµ ng­êi qu¶n lý, l·nh ®¹o Nhµ tr­êngHọc sinhHình 2Gi¸o viªn: lµ ng­êi truyÒn ®¹t kiÕn thøc, trùc tiÕp d¹y häcHình 3Bác bảo vệ:là người trông coi, giữ gìn trường lớp, học sinh và đảm bảo an ninhHình 4Cô y tá: là người chăm sóc sức khoẻ cho học sinhHình 5Bác lao công: là người quét dọn, làm cho trường học luôn sạch đẹpHÌNH 6Cô thư viện: là người phụ trách quản lý thư viện, điều phối sách đến học sinh ,còn gọi là thủ thưKÕt luËnTrong trường tiểu học gồm có các thành viên:thầy(cô) hiệu trưởng, hiệu phó; thầy, cô giáo, học sinh và các cán bộ công nhân viên khác-Thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó là những người lãnh đạo, quản lý nhà trường; thầy cô giáo dạy học sinh; bác bảo vệ trông coi, giữ gìn trường lớp; bác lao công quét dọn nhà trường và chăm sóc cây cối.Tù nhiªn x· héiThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013C¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngHiệu trưởng, hiệu phó.Giáo viênBác lao công Bác bảo vệ Chống kẻ gian, bảo vệ tài sản của nhà trườngĐiều hành, lãnh đạo nhà trườngQuét dọn, làm vệ sinhQuản lí, tổ chức, dạy dỗ, hướngdẫn học sinh học tập, rèn luyệnHọc sinhHọc tập, rèn luyện, vui chơiNối ô chữ cho phù hợpNói về các thành viên trong Nhà trường và các công việc của họ trong trường mìnhCâu hỏi:Trong trường mình có những thành viên nào? Họ làm những việc gì ? Xem hình, thảo luận theo nhóm bàn và ghi vào bảng conHoạt động 2Tù nhiªn x· héiThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013C¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngĐây là ai?Cô Hiệu trưởng: Đặng Thị Thu HàĐây là ai ?Cô phó Hiệu trưởngPhạm Thị Trà và Lê Thị LanBan Giám Hiệu là những người do Nhà nước phân công quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường.Cô Hiệu Trưởng, cô Phó Hiệu trưởng gọi chung là: Ban Giám HiệuĐây là những ai ?Thầy giáo, cô giáo và các nhân viên trong nhà trường: gọi là hội đồng nhà trườngCô Hoài Tổng phụ trách ĐộiCô Tổng phụ trách Đội :Quản lý, tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng,Đội thiếu niên của trường. Đây là ai ? Cô Quyên Thư việnĐây là ai ?Coâ Huyền laøm keá toaùnĐây là ai ?Coâ Trang laøm Y teáCô y tế, bác bảo vệ, cô kế toán ,cô phục vụ là những nhân viên trong Nhà trườngThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013Tù nhiªn x· héiC¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngHình 1Hình 2Học sinhNhững ai đang đi diễu hành và vui chơiNhững ai đang nghe giảng bài ?Câu hỏi:*Em có tình cảm gì đối với các thành viên trong Trường của mình?Xưng hô lễ phép, biết chào hỏi khi gặp, biết giúp đỡ khi cần thiết, cố gắng học tập thật tốt, giữ gìn vệ sinh trường lớp,giúp đỡ bạn trong học tập..Là học sinh các em phải kính trọng và biết ơn tất cả các thành viên trong nhà trường, biết yêu thương quý mến và đoàn kết với các bạn trong trường.*Để thể hiện lòng yêu qúy và kính trọng các thành viên trong Nhà trường, chúng ta nên làm gì?Tù nhiªn x· héiThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013C¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngTù nhiªn x· héiC¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngThứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013Tù nhiªn x· héiC¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êngRung chu«ng vµngTrß ch¬i иp ¸n: AC©u 1:HÕt giê0001020304050607080910Ng­êi ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o nhµ tr­êng?HiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng.Gi¸o viªn.Tæng phô tr¸ch §éi иp ¸n: AC©u 1:HÕt giê0001020304050607080910Ng­êi ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o nhµ tr­êng?HiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng.Gi¸o viªn.Tæng phô tr¸ch Đéi иp ¸n: CC©u 2:HÕt giê0001020304050607080910 Ng­êi qu¶n lý, tæ chøc, d¹y dç, h­íng dÉn häc sinh häc tËp, rÌn luyÖn. B¸c b¶o vÖ. C« ý t¸. Gi¸o viªn.иp ¸n: BC©u 3:HÕt giê0001020304050607080910 Ng­êi qu¶n lÝ, tæ chøc Sao nhi ®ång, Đéi thiÕu niªnA. B¸c lao c«ng.B. Tæng phô tr¸ch ĐéiC. C« th­ viÖnkÝnh chµo quý thÇy c« vµ c¸c emChóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái !KÝnh chóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ !

File đính kèm:

  • ppttuan 15 lop 2.ppt
Bài giảng liên quan