Bài giảng Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy - Nguyễn Văn Kim

giíi thiÖu PHÇN MÒM POWERPOINT

Là phần mềm trình diễn thông dụng nhất, phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, được sử dụng nhiều trong các công việc như hội nghị, hội thảo, dạy học, trình bày các dự án v.v

Tương đối dễ sử dụng và có khả năng biểu diễn cao: Các bước thao tác theo đúng ý định của diễn giả hoặc thiết chế độ trình diễn tự động, có thể thiết kế các hình ảnh tĩnh cũng như động

Có khả năng liên kết nhiều phần mềm, các chương trình khác nhau để minh họa sinh động cho ý định trình bày của diễn giả, như: tư liệu từ các nguồn khác nhau, hình ảnh, âm thanh, mô hình.

giíi thiÖu PHÇN MÒM POWERPOINT

Là phần mềm trình diễn thông dụng nhất, phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, được sử dụng nhiều trong các công việc như hội nghị, hội thảo, dạy học, trình bày các dự án v.v

Tương đối dễ sử dụng và có khả năng biểu diễn cao: Các bước thao tác theo đúng ý định của diễn giả hoặc thiết chế độ trình diễn tự động, có thể thiết kế các hình ảnh tĩnh cũng như động

Có khả năng liên kết nhiều phần mềm, các chương trình khác nhau để minh họa sinh động cho ý định trình bày của diễn giả, như: tư liệu từ các nguồn khác nhau, hình ảnh, âm thanh, mô hình.

ppt43 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy - Nguyễn Văn Kim, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
øng dông c«ng nghÖ th«ng tinVµo gi¶ng d¹yChương 1Chương 2Chương 5Chương 4Chương 3Chương 6Chương Trình Thiết Kế Giáo Án Điện TửNguyễn Văn Kim - Công ty cổ phần Vạn XuânCã nhiÒu phÇn mÒm ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng trªn m¸y vi tÝnh Microsoft power pointMicrosoft Front PageMicrosoft WordMacro media Flash mét sè phÇn mÒm kh¸cC¸C §IÒU KIÖN CÇN THIÕT §Ó Cã THÓ THIÕT KÕ BµI GI¶NG TR£N M¸Y VI TÝNHPhßng häc ®­îc trang bÞ mét m¸y tÝnh kÌm theo m¸y chiÕu (Projector) M¸y tÝnh ®­îc cµi ®Æt phÇn mÒm power pointM¸y tÝnh ®­îc cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh m· ho¸ tiÕng ViÖt  Là phần mềm trình diễn thông dụng nhất, phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, được sử dụng nhiều trong các công việc như hội nghị, hội thảo, dạy học, trình bày các dự án v.v Tương đối dễ sử dụng và có khả năng biểu diễn cao: Các bước thao tác theo đúng ý định của diễn giả hoặc thiết chế độ trình diễn tự động, có thể thiết kế các hình ảnh tĩnh cũng như động Có khả năng liên kết nhiều phần mềm, các chương trình khác nhau để minh họa sinh động cho ý định trình bày của diễn giả, như: tư liệu từ các nguồn khác nhau, hình ảnh, âm thanh, mô hình..giíi thiÖu PHÇN MÒM POWERPOINT  Là phần mềm trình diễn thông dụng nhất, phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, được sử dụng nhiều trong các công việc như hội nghị, hội thảo, dạy học, trình bày các dự án v.v Tương đối dễ sử dụng và có khả năng biểu diễn cao: Các bước thao tác theo đúng ý định của diễn giả hoặc thiết chế độ trình diễn tự động, có thể thiết kế các hình ảnh tĩnh cũng như động Có khả năng liên kết nhiều phần mềm, các chương trình khác nhau để minh họa sinh động cho ý định trình bày của diễn giả, như: tư liệu từ các nguồn khác nhau, hình ảnh, âm thanh, mô hình..giíi thiÖu PHÇN MÒM POWERPOINT M« h×nh bµi gi¶ng trªn PowerPointMôc 1Môc 3Môc 4Slide ShowSlide 1Slide 2Slide 2Slide 3Môc 2 C¸ch 2: Star/ Programs / Microsoft office / Microsoft PowerPoint C¸ch 1: Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t­îng PowerPoint ë mµn h×nh Windows.BÊm vµo ®©y ®Ó khëi ®éng PowerPointKHëI §éNG POWERPOINTC¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) Nót cùc tiÓu cöa sæNót cùc ®¹i cöa sæNót ®ãng cöa sæHép menu ®iÒu khiÓnTªn ch­¬ng tr×nhTªn file (do t¸c gi¶ tù ®Æt)Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) Hép menu ®iÒu khiÓnDi chuyÓn cöa sæ§Þnh l¹i kÝch th­íc cöa sæCùc tiÓu ho¸ cöa sæCùc ®¹i ho¸ cöa sæ§ãng cöa sæ (tho¸t khái ch­¬ng tr×nh)Phôc håi cöa sæ vÒ kÝch th­íc tr­íc ®ãThanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) Tªn ch­¬ng tr×nhTªn file (do t¸c gi¶ tù ®Æt)Nªn:+ LÊy tªn bµi d¹y ®Ó ®Æt tªn cho file + NÕu phßng häc GA§T cã nhiÒu ng­êi cïng sö dông th× cã thÓ g¾n thªm tªn t¸c gi¶  dÔ ph©n biÖt, dÔ nhíVÝ dô:Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) Nót cùc tiÓu cöa sæNót cùc ®¹i cöa sæNót ®ãng cöa sæThanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) 2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) 2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) 2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)4. Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Toolbar)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) 2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)4. Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Toolbar)5. Vïng lµm viÖc (Work Area)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) Nh¾p chuét vµo ®©y ®Ó nhËp tiªu ®Ò chÝnhNh¾p chuét vµo ®©y ®Ó nhËp tiªu ®Ò phô2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)4. Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Toolbar)5. Vïng lµm viÖc (Work Area)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) 6. Thanh c«ng cô vÏ h×nh (Drawing Toolbar)2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)4. Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Toolbar)5. Vïng lµm viÖc (Work Area)6. Thanh c«ng cô vÏ h×nh (Drawing Toolbar)7. Thanh tr¹ng th¸i (Status Bar)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) 2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)4. Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Toolbar)5. Vïng lµm viÖc (Work Area)6. Thanh c«ng cô vÏ h×nh (Drawing Toolbar)7. Thanh tr¹ng th¸i (Status Bar)8. Thanh cuén (Scroll bar)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) Slide hiÖn hµnh (vïng lµm viÖc)Thanh tiªu ®Ò (Title Bar)Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ngThanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)Thanh tr×nh ®¬n (Menu Bar)Khung hiÓn thÞ c¸c slideThanh cuènThanh c«ng cô vÏ h×nh (Drawing toolbar)Thanh tr¹ng th¸i (Status Bar)C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh POWERPOINT1. Thanh tiªu ®Ò cöa sæ (Title Bar) 2. Thanh tr×nh ®¬n (Menu bar)3. Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar)4. Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formating Toolbar)5. Vïng lµm viÖc (Work Area)6. Thanh c«ng cô vÏ h×nh (Drawing Toolbar)7. Thanh tr¹ng th¸i (Status Bar)8. Thanh cuén (Scroll bar)1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide C¸ch 1: Chän File  NewC¸ch 2. NhÊp chuét vµo biÓu t­îng (New) 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 1.1 Chän kiÓu bè côc cho Slide ®Çu tiªn.Slide d¹ng tiªu ®Ò (gåm mét tiªu ®Ò chÝnh vµ mét tiªu ®Ò phô) 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 1.1 Chän kiÓu bè côc cho Slide ®Çu tiªn.Slide d¹ng chØ cã 1 tiªu ®Ò 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 1.1 Chän kiÓu bè côc cho Slide ®Çu tiªn.Slide d¹ng danh s¸ch kÌm theo kÝ hiÖu ®Çu môc ®­îc chia lµm hai cét 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 1.1 Chän kiÓu bè côc cho Slide ®Çu tiªn.Slide trèng 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 1.1 Chän kiÓu bè côc cho Slide ®Çu tiªn.Slide d¹ng danh s¸ch kÌm theo kÝ hiÖu ®Çu môc 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 1.1 Chän kiÓu bè côc cho Slide ®Çu tiªn.Slide d¹ng danh s¸ch kÌm theo kÝ hiÖu ®Çu môc ®­îc chia lµm hai cét 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 1.1 Chän kiÓu bè côc cho Slide ®Çu tiªn.1.2 T« mµu nÒn cho Slide.Chän lÖnh FormatBlack ground. 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 2. Bæ sung thªm mét Slide míi vµo file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.C¸ch 1: Chän lÖnh Insert  New Slide C¸ch 2. Chän lÖnh Insert  Duplicate Slide. C¸ch 3. ®¸nh dÊu slide muèn nh©n b¶n   .1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 2. Bæ sung thªm mét Slide míi vµo file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.3. Xo¸ mét Slide khái bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.C¸ch 1: Chän lÖnh Edit  Delete Slide 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 2. Bæ sung thªm mét Slide míi vµo file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.3. Xo¸ mét Slide khái bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.C¸ch 1: Chän lÖnh Edit  Delete Slide C¸ch 2: Chän lÖnh View  Slide Sorter  Delete 1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 2. Bæ sung thªm mét Slide míi vµo file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.3. Xo¸ mét Slide khái bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.4. s¾p xÕp l¹i thø tù c¸c Slide.  Chän lÖnh View  Slide Sorter  ®Æt chuét lªn Slide cÇn thay ®æi vÞ trÝ vµ kÐo ®Õn vÞ trÝ míi cÇn bè trÝ cho Slide ®ã.1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.t¹o slide 2. Bæ sung thªm mét Slide míi vµo file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.3. Xo¸ mét Slide khái bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.4. s¾p xÕp l¹i thø tù c¸c Slide. 5. L¦U TR÷ néi dung BµI Gi¶NG §ANG THIÕT KÕ.C¸ch 1: Chän File  Save C¸ch 2. B¹n nhÊp chuét vµo biÓu t­îng lµ (Save) 5. L¦U TR÷ néi dung BµI Gi¶NG §ANG THIÕT KÕ.6. L¦U TR÷ FILE BµI Gi¶NG §ANG THIÕT KÕ VíI tªn kh¸c.Chän lÖnh File  Save as 7. Më file bµi gi¶ng ®ang l­u trªn ®Üa.C¸ch 1: Chän File  Open C¸ch 2. NhÊp chuét vµo biÓu t­îng lµ (Open) 8. ®ãng file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.C¸ch 1: Chän lÖnh File  Close C¸ch 2. NhÊp chuét vµo biÓu t­îng (Close)1. më mét file ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng míi.2. Bæ sung thªm mét Slide míi vµo file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.3. Xo¸ mét Slide khái bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.4. s¾p xÕp l¹i thø tù c¸c Slide. 5. L¦U TR÷ néi dung BµI Gi¶NG §ANG THIÕT KÕ.6. L¦U TR÷ FILE BµI Gi¶NG §ANG THIÕT KÕ VíI tªn kh¸c.7. Më file bµi gi¶ng ®ang l­u trªn ®Üa.8. ®ãng file bµi gi¶ng ®ang thiÕt kÕ.t¹o slide Xin ch©n thµnh c¶m ¬nc¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n. 

File đính kèm:

  • pptTrang chinh.ppt
  • pptBuoi 1.ppt
  • pptBuoi 2.ppt
  • pptBuoi 3.ppt
  • pptBuoi 4.ppt
  • pptBuoi 5.ppt
  • pptBuoi 6.ppt