Bài giảng Vật lý 6 - Tiết 9: Lực đàn hồi

B1: Đo chiều dài tự nhiên (l0) của lò xo (lò xo chưa bị

 biến dạng).

B2: Móc 1 quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo, đo chiều dài (l1) của lò xo khi bị biến dạng rồi ghi kết quả vào bảng 9.1 .

B3: Tương tự như B2 nhưng thay 1 quả nặng bằng 2; 3 quả nặng giống nhau loại 50g, đo chiều dài (l2; l3) rồi ghi vào bảng.

B4: Tháo các quả nặng ra, đo chiều dài của lò xo lúc này. So sánh với chiều dài tự nhiên của lò xo.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vật lý 6 - Tiết 9: Lực đàn hồi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ Một loø xo vaø một sợi daây cao su coù tính chất naøo giống nhau?_ Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 ) * Hãy nêu tên các dụng cụ có trong hình 9.2?Hình 9.2 Giá đỡ  Thước thẳng  Lò xo  Các quả nặng TIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒII.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạng1.Biến dạng của một lò xo:Các thao tác tiến hành thí nghiệm theo trình tự sau:lo --------------l1 =?l2 =? -------------- --------------l3 = ?B1: Đo chiều dài tự nhiên (l0) của lò xo (lò xo chưa bị biến dạng).B2: Móc 1 quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo, đo chiều dài (l1) của lò xo khi bị biến dạng rồi ghi kết quả vào bảng 9.1 .B3: Tương tự như B2 nhưng thay 1 quả nặng bằng 2; 3 quả nặng giống nhau loại 50g, đo chiều dài (l2; l3) rồi ghi vào bảng.Các thao tác tiến hành thí nghiệm theo trình tự sau:loB1: Đo chiều dài tự nhiên (l0) của lò xo (lò xo chưa bị biến dạng).B2: Móc 1 quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo, đo chiều dài (l1) của lò xo khi bị biến dạng rồi ghi kết quả vào bảng 9.1 .B3: Tương tự như B2 nhưng thay 1 quả nặng bằng 2; 3 quả nặng giống nhau loại 50g, đo chiều dài (l2; l3) rồi ghi vào bảng.B4: Tháo các quả nặng ra, đo chiều dài của lò xo lúc này. So sánh với chiều dài tự nhiên của lò xo.Sè qu¶ nÆng 50g mãc vµo lß xoTæng träng l­îng cña c¸c qu¶ nÆng ChiÒu dµi cña lß xo§é biÕn d¹ng cña lß xo0 0 (N)l0 = ..... (cm) 0(cm)1 qu¶ nÆng................(N)l1 = ..... (cm) l1 - l0 = ....(cm)2 qu¶ nÆng................(N)l2 = ..... (cm) l2 - l0 = ....(cm)3 qu¶ nÆng................(N)l3 = ..... (cm) l3 - l0 = ....(cm)PHIẾU HỌC TẬP0,511,5811109- Khi tháo các quả nặng ra, chiều dài của lò xo bằng.. cm, .. chiều dài tự nhiên của lò xo. 8bằng C1 .Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Khi bị trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1). . . . . .., chiều dài của nó (2). . . ... . . .. Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) . . .. . . chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.dãn ra tăng lênbằng 1.Biến dạng của một lò xo:_ Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 )_ Kết luận:Biến dạng của lò xo là biến dạng đàn hồi. Lò xo là vật có tính chất đàn hồi.I.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạngTIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒI1.Biến dạng của một lò xo:_Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 )_ Kết luận:Biến dạng của lò xo là biến dạng đàn hồi. Lò xo là vật có tính chất đàn hồi.2.Độ biến dạng của lò xo: Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo: l - loC2 Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp trong bảng 9.1.Số QN treo vào lò xoTrọng lượng các quả nặngChiều dài lò xo§é biÕn d¹ng cña lß xo00 (N)l0 = 8 (cm)0 (cm)1 quả 0,5 (N)l1 = 9(cm)l1- l0 = (cm)2 quả 1 (N) l2 = 10 (cm) l2- l0 = (cm)3 quả 1,5 (N)l3 =11(cm)l3- l0 = (cm)123I.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạngTIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒIĐộ biến dạng (độ dãn hoặc nén) của lò xo.l – l0l0 – l1.Biến dạng của một lò xo:_ Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 )_ Kết luận: 2.Độ biến dạng của lò xo:II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó:Lực đàn hồi: - Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là lực đàn hồi.C3 Khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với Như vậy cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng với cường độ của Trọng lựcLực đàn hồilực nào?trọnglực tác dụng lên quả nặng.trọng lực (trọnglực nào?lượng của vật)I.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạngTIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒI1.Biến dạng của một lò xo:_ Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 )_ Kết luận:2. Độ biến dạng của lò xo:II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó:Lực đàn hồi: - Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là lực đàn hồi.2. Đặc điểm của lực đàn hồi:C4: Chọn câu đúng trong các câu sau : Lực đàn hồi không phụ thuộc độ biến dạng.B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng. Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hồi càng lớn.I.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạngTIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒI1.Biến dạng của một lò xo: _Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 )_ Kết luận:2. Độ biến dạng của lò xo:II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó:Lực đàn hồi:2. Đặc điểm của lực đàn hồi:III. Vận dụng:C5: Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)  b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2)  tăng gấp batăng gấp haiC6: Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bàiTrả lời: Sợi dây cao su và lò xo cùng có tính chất đàn hồi.I.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạngTIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒI1.Biến dạng của một lò xo:_ Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 )_ Kết luận:2. Độ biến dạng của lò xo:II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó:Lực đàn hồi:2. Đặc điểm của lực đàn hồi:III. Vận dụng:I.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạngPh©n biÖt biÕn d¹ng vµ biÕn d¹ng ®µn håiBiÕn d¹ng BiÕn d¹ng ®µn håi BiÕn d¹ng ®µn håiBiÕn d¹ng TIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒI1.Biến dạng của một lò xo:_Thí nghiệm (Hình 9.1- 9.2 )_ Kết luận:2. Độ biến dạng của lò xo:II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó:Lực đàn hồi:2. Đặc điểm của lực đàn hồi:III. Vận dụng:I.Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạngNªu mét sè øng dông biÕn d¹ng ®µn håi trong ®êi sèng?TIẾT 9: LỰC ĐÀN HỒIGHI NHÔÙLoø xo laø moät vaät ñaøn hoài. Sau khi neùn hoaëc keùo daõn noù moät caùch vöøa phaûi, neáu buoâng ra, thì chieàu daøi cuûa noù laïi trôû laïi baèng chieàu daøi töï nhieân. Khi loø xo bò neùn hoaëc keùo daõn thì noù seõ taùc duïng löïc ñaøn hoài leân caùc vaät tieáp xuùc (hoaëc gaén) vôùi hai ñaàu cuûa noù .  Ñoä bieán daïng cuûa loø xo caøng lôùn, thì löïc ñaøn hoài caøng lôùn. Các em học thuộc phần ghi nhớ . Đọc phần có thể em chưa biết Làm bài tập 9.1 đến 9.4 Tìm hiểu trước Baøi 10 “Lực kế - Phép đo lực”+Lực kế là dụng cụ dùng để làm gì?+ Cách sử dụng lực kế như thế nào?T1. Lực hút Trái Đất tác dụng lên vật.2. Đại lượng chỉ lượngvật chất chứa trong vậtRỌNGLỰCKHỐILƯỢNGCÁICÂNLỰCĐÀNHỒIARTRANTHƯỚCDÂYMở12Mở33. Cái gì dùng để đo khối lượng44. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta khi tay ép lò xo lạiMởMởMởMở55. ĐÂY LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ XẢY RA KHI CHO MỘT VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC VÀO BÌNH TRÀN CHỨA ĐẦY NƯỚC.6. Dụng cụ thợ may dùng để lấy số đo cơ thể khách hàng6896968Trò chơi ô chữLỰCĐẨYTừ hàng dọcStart20191817161514131211109876543210Hết thời gianTrò chơi ô chữ

File đính kèm:

  • pptlucdanhoihoi giang.ppt
Bài giảng liên quan