Bài giảng Vật lý 9 - Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

1. Từ phổ là gì ? Các đường sức từ bên ngoài thanh nam châm có chiều được xác định như thế nào ?

 Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ.

 Các đường sức từ bên ngoài thanh nam châm có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào từ cực Nam của nam châm.

2. Vẽ chiều của đường sức từ bên ngoài thanh nam châm ở hình vẽ sau:

 

ppt24 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vật lý 9 - Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Trường THCS TÂN TÂYGV:Phaïm Thò Thaûo SöôngSN Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ.1. Từ phổ là gì ? Các đường sức từ bên ngoài thanh nam châm có chiều được xác định như thế nào ?KIEÅM TRA BAØI CUÕ Các đường sức từ bên ngoài thanh nam châm có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào từ cực Nam của nam châm.2. Vẽ chiều của đường sức từ bên ngoài thanh nam châm ở hình vẽ sau:SNSNBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệmBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệmTiến hành thí nghiệm:	B1/ Lắc nhẹ mạt sắt trên tấm nhựa chứa ống dây dẫn	B2/ Đặt trên mặt phẳng ngang, lắp vào nguồn điện 12V	B3/ Gõ nhẹ lên tấm nhựa. C1: So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống nhau, khác nhau. a) Quan sát từ phổ vừa được tạo thành bên trong và bên ngoài ống dây. Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệmC1: So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống nhau, khác nhau.Từ phổ của ống dây có dòng điệnTừ phổ của thanh nam châmNS a) Quan sát từ phổ vừa được tạo thành bên trong và bên ngoài ống dây.  Gioáng nhau :Töø phoå beân ngoaøi oáng daây coù doøng ñieän chạy qua vaø beân ngoaøi nam chaâm laø gioáng nhau. Khaùc nhau: Trong loøng oáng daây coù caùc ñöôøng maït saét gaàn nhö song song nhau.Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệmb) Dựa vào các đường mạt sắt, vẽ một vài đường sức từ của ống dây ngay trên tấm nhựa.+-	C2. Nhận xét hình dạng của các đường sức từ.c) Đặt các kim nam châm nối tiếp nhau trên một trong các đường sức từ vừa vẽ được. Hãy vẽ mũi tên chỉ chiều của đường sức từ.C3.Nhận xét về chiều đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm.Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệmb) Dựa vào các đường mạt sắt, vẽ một vài đường sức từ của ống dây ngay trên tấm nhựa.	C2. Nhận xét hình dạng của các đường sức từ.+-Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kínBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệm12 V+-c) Đặt các kim nam châm nối tiếp nhau trên một trong các đường sức từ vừa vẽ được. Hãy vẽ mũi tên chỉ chiều của đường sức từ.Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệmGiống như thanh nam châm, tại 2 đầu ống dây, các đường sức từ cũng có chiều đi vào một đầu và đi ra từ đầu kiaSNSNc) Tại hai đầu ống dây, các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu (cực Nam) và đi ra ở đầu kia (cực Bắc).b) Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín.Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.1. Thí nghiệma) Phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài thanh nam châm giống nhau. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ, được sắp xếp gần như song song với nhau.2. Kết luậnSNSNSNBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào?12 V+-SNBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào?Kết luận: Chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây.2. Quy tắc nắm tay phảiBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào?2.Quy tắc nắm tay phảiIChiều dòng điện Chiều đường sức từ SNNắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều các đường sức từ trong lòng ống dây Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào?2.Quy tắc nắm tay phảiBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.Đổi chiều dòng điện thì đường sức từ có chiều như thế nào?Dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ?Chiều đường sức từ Chiều dòng điện SNABBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.III. Vận dụng.C4: Cho oáng daây AB coù doøng ñieän chaïy qua. Moät nam chaâm thöû ñaët ôû ñaàu B cuûa oáng daây, khi ñöùng yeân naèm ñònh höôùng nhö hình veõ. Xaùc ñònh teân caùc töø cöïc cuûa oáng daây.SNSNBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.III. Vận dụng.24513C5: Trên hình vẽ có một kim nam châm bị vẽ sai chiều. Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng. Dùng qui tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.Chiều đường sức từ Chiều dòng điện SNBài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.II. Quy tắc nắm tay phải.III. Vận dụng.C6: Hình veõ cho bieát chieàu doøng ñieän chaïy qua caùc voøng daây. Haõy duøng qui taéc naém tay phaûi ñeå xaùc ñònh teân caùc töø cöïc cuûa oáng daây.ABNSNắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều các đường sức từ trong lòng ống dây Höôùng daãn veà nhaø+Học bài+Luyện tập+Làm các bài tập 24.1 đến 24.5 SBT+Đọc “có thể em chưa biết”Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều các đường sức từ trong lòng ống dây Quy tắc nắm tay phải.CAÛM ÔN QUÍ THAÀY COÂVAØCAÙC EM HOÏC SINH

File đính kèm:

  • pptTU TRUONG CUA ONG DAY.ppt
Bài giảng liên quan