Bài giảng Vật lý 9 - Tiết 49: Bài tập - Võ Đoàn Ngọc Bảo

Bài 3: Đặt vật sáng AB có dạng mũi tên vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự OF = 20cm, điểm A nằm trên trục chính. Hãy cho biết ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại sao? Tính khoảng cách OA’ từ ảnh đến TKHT trong hai trường hợp:

a/ Vật AB cách thấu kính một đoạn OA = 30cm.

b/ Vật AB cách thấu kính một đoạn OA = 12cm.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý 9 - Tiết 49: Bài tập - Võ Đoàn Ngọc Bảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛHUØNG VÖÔNGGV: VÕ ĐOÀN NGỌC BẢODaïy ToátHoïc Toát∆F’FO Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.- Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.KIEÁN THÖÙC CAÀN VAÄN DUÏNG1/ Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt:2/ Cách dựng ảnh của vật sáng AB:Dựng điểm B’ là ảnh của điểm B bằng cách vẽ đường truyền của hai tia sáng đặc biệt . Sau đó từ B’ hạ đường vuông góc xuống trục chính cắt trục chính tại A’ đó là ảnh của A. Ta có A’B’ là ảnh của AB qua TKHT.KIEÁN THÖÙC CAÀN VAÄN DUÏNG●●ABFF’∆OB’A’3/ Đặc điểm ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ:- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.KIEÁN THÖÙC CAÀN VAÄN DUÏNGBài 3: Đặt vật sáng AB có dạng mũi tên vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự OF = 20cm, điểm A nằm trên trục chính. Hãy cho biết ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại sao? Tính khoảng cách OA’ từ ảnh đến TKHT trong hai trường hợp:a/ Vật AB cách thấu kính một đoạn OA = 30cm.b/ Vật AB cách thấu kính một đoạn OA = 12cm.BÀI TẬPTIEÁT 49 Tóm tắt:TKHTAB (∆)OF = 20cma/ OA = 30cmb/ OA = 12cm* A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại Sao?* OA'=? (hai trường hợp)┴a/ Ảnh A'B' là ảnh thật vì vật AB nằm ngoài khoảng tiêu cự.Ta có: ∆ OA’B’ đồng dạng với ∆ OAB (g-g)Nên:	 = 	(1) ∆ F'A’B’ đồng dạng với ∆ F'OI (g-g) Nên: 	 = .Mà: OI = AB; A’F'= OA'– OF’do đó: = (2) Tóm tắt:TKHTAB (∆)OF = 20cma/ OA = 30cmb/ OA = 12cm* A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại Sao?* A'B'=? (hai trường hợp)┴từ (1) và (2) ta có: =Thay số vào ta được: = 2 OA’ = 3 OA’ – 60 OA’ = 60 (cm)Vậy ảnh A’B’ cách TKHT 60 cm 	 Tóm tắt:AB (∆)TKHOF = 20cma/ OA = 30cmb/ OA = 12cm* A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại Sao?* A'B'=? (hai trường hợp)┴b/ Ảnh A'B' là ảnh ảo vì vật AB nằm trong tiêu cự.Ta có: ∆ OA’B’ đồng dạng với ∆ OAB (g-g)Nên:	 = 	(1) ∆ F'A’B’ đồng dạng với ∆ F'OI (g-g) Nên: 	 = .Mà: OI = AB; A’F'= OA’+OF’do đó: = (2) Tóm tắt:AB (∆)TKHOF = 20cma/ OA = 30cmb/ OA = 12cm* A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại Sao?* A'B'=? (hai trường hợp)┴từ (1) và (2) ta có: = , thay số vào ta được: = 5 OA’ = 3 OA’ + 60 2 OA’ = 60 OA’ = 30 (cm)Vậy ảnh A’B’ cách TKHT 30 cm 	BÀI TẬPTIEÁT 49BÀI TẬPTIEÁT 49Bài 1: Đặt vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của TKHT và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính, ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất gì? ( chọn câu trả lời đúng nhất)a/ Ảnh thật , ngược chiều với vật.b/ Ảnh thật , cùng chiều với vật. c/ Ảnh ảo, ngược chiều với vật.d/ Ảnh ảo, cùng chiều với vật. Bài 2: Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?a/ Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của mặt trời.b/ Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của mặt trời. c/ Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của mặt trời .d/ Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của mặt trời . BÀI TẬPTIEÁT 49TRÒ CHƠI Ô CHỮTừ hàng ngang1/ Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, bị gãy khúc tại mặt phân cách của hai môi trường.2/ Chùm tia tới song song tới TKHT cho chùm tia ló như thế nào tại tiêu điểm? 3/ Tia tới song song với trục chính của TKHT thì cho tia ló đi qua đâu?4/ Tia tới đến quang tâm cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương nào? 5/ Tia Tới qua tiêu điểm thì cho tia tới song song với đường nào? K H Ú C X Ạ H Ộ I T Ụ T I Ê U Đ I Ể M T I A T Ớ I T R Ụ C C H Í N H12345BẠN MAY MẮN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT PHẦN QUÀHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Ôn lại bài củ- Xem trước bài “Thấu Kính Phân Kỳ”Kính Chaøo Quyù Thaày Coâ Tóm tắt:AB (∆)TKHTOF = 20cma/ OA = 30cmb/ OA = 12cm* A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại Sao?* A'B'=? (hai trường hợp)┴ABIFOF'A'B'

File đính kèm:

  • pptBai tap ve TKHT.ppt