Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

Việc sử dụng vi mạch trong các máy ảnh đã cho ra đời một loại máy ảnh rất hiện đại là máy ảnh kỹ thuật số . Nhưng dù máy ảnh có hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu được một bộ phận quang học rất quan trọng, đó là vật kính .

 

ppt15 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 07/04/2016 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ GIÔØ Trường THCS Đạ M’RONG– Đam Rông.1. AÛnh cuûa moät vaät saùng ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính ôû trong khoaûng tieâu cöï cuûa moät TKPK laø :KIEÅM TRA BAØI CUÕ?ABAÛnh aûo, cuøng chieàu vôùi vaätAÛnh aûo, ngöôïc chieàu vôùi vaätAAÛnh aûo, cuøng chieàu vôùi vaätCAÛnh thaät, cuøng chieàu vôùi vaätDAÛnh thaät, cuøng chieàu vôùi vaät2. Vaät saùng AB ñaët taïi tieâu ñieåm cuûa TKPK seõ cho :ABAÛnh thaät cao baèng vaätAÛnh aûo cao baèng vaätCCAÛnh aûo cao baèng phaân nöûa vaätAÛnh aûo cao baèng phaân nöûa vaätDAÛnh thaät cao baèng phaân nöûa vaätKIỂM TRA BÀI CŨ?* Đánh dấu “X” vào ô thích hợp a) TKPK là thấu kính có phần giữa dày hơn phần rìa Đ S b) Chùm sáng song song tới TKPK cho chùm tia ló phân kì, nếu kéo dài các tia ló này thì chúng đều đi qua tiêu điểm của thấu kính c) Một vật đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật d) Ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK luôn nằm trong trong khoảng tiêu cự của thấu kínhXXXXBaøi 47 SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIMTRONG MAÙY AÛNHViệc sử dụng vi mạch trong các máy ảnh đã cho ra đời một loại máy ảnh rất hiện đại là máy ảnh kỹ thuật số . Nhưng dù máy ảnh có hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu được một bộ phận quang học rất quan trọng, đó là vật kính .SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGI. Cấu tạo của máy ảnh :Bằng SGK, mô hình và hình vẽ em hãy cho biết cấu tạo của máy ảnh gồm có mấy bộ phận?I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHMỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối.Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGI. Cấu tạo của máy ảnh :Bằng mô hình và hình vẽ em hãy chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và vị trí của phim .I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNH* Ghi nhớ :Buồng tốiVật kínhVị trí đặt phimSÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGII. Ảnh của một vật trên phim : 1. Trả lời các câu hỏi :I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHII. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM 1. Traû lôøi caùc caâu hoûi C1. Ảnh của vật trên tấm kính mờ (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? To hay nhỏ hơn vật ? TL : Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật . C2. Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ? TL : Hiện tượng thu được ảnh thật (ảnh trên phim) chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ .SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGII. Ảnh của một vật trên phim : 1. Trả lời các câu hỏi :I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHII. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM 1. Traû lôøi caùc caâu hoûi2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh C3. Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính . Trong hình này AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm . Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ . 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh :SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGI. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHII. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM 1. Traû lôøi caùc caâu hoûi2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh + Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim cắt PQ tại B’. 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh : + Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính cho tia ló IB’ . Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F . + Hạ B’ vuông góc với trục chính ta được A’ thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính .IFA’B’* Cách vẽ :SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGI. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHII. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM 1. Traû lôøi caùc caâu hoûi2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh C4 : Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong C1 . 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh :IFA’B’TL : Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là :* Kết luận : Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vậtSÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGI. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHII. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM 1. Traû lôøi caùc caâu hoûi2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnhIII. VAÄN DUÏNG : C5 : Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim . III. Vận dụng :Buồng tốiVật kínhVị trí đặt phimSÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH BAØI 47NOÄI DUNGI. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHII. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM 1. Traû lôøi caùc caâu hoûi2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh* Ghi nhớ :III. VAÄN DUÏNG : C6 : Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m . Phim cách vật kính 6cm . Hỏi ảnh người ấy trên phim cao bao nhiêu cm ? III. Vận dụng : TL : Áp dụng kết quả của C4 ta có ảnh A’B’ của người ấy trên phim có chiều cao là :CHAÁT DAÃN ÑIEÄN VAØ CHAÁT CAÙCH ÑIEÄN BAØI 20NOÄI DUNG Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối. Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ . Ảnh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật .I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNHII. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM 1. Traû lôøi caùc caâu hoûi2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh* Ghi nhớ :III. VAÄN DUÏNG :CHAÁT DAÃN ÑIEÄN VAØ CHAÁT CAÙCH ÑIEÄNBAØI 20Củng cố bài học* Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được 1 câu có nội dung đúngNếu lấy thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 30cm làm vật kính của máy ảnh thì Nếu buồng tối của máy ảnh không đóng kính thìNếu máy ảnh không được lắp phim thìNếu lấy thấu kính phân kì làm vật kính máy ảnh thì1. không tạo được ảnh thật trên phim2. không ghi lại được hình ảnh muốn chụp3. máy ảnh sẽ rất cồng kềnh4. phim sẽ bị lộ sáng và hỏng Các em học thuộc phần ghi nhớ . Đọc phần có thể em chưa biết Làm bài tập 47.1 đến 47.5 Ôn từ bài 33 đến bài 47 để tiết sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra một tiết.

File đính kèm:

  • pptBai 47 Su tao anh tren phim trong may anh.ppt