Chân dung các nhạc sĩ thế giới và Việt Nam

Chân dung các nhạc sĩ thế giới và Việt Nam

ppt25 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chân dung các nhạc sĩ thế giới và Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhac sÜ An ThuyªnNhac sÜ Bui ®×nh Th¶oNh¹c sÜ §ç NhuËnNhacl sÜ D­¬ng ThôNh¹c sÜ Hoµng HiÖpNh¹c sÜ Hoµng V©nNh¹c sÜ Hoµng ViÖtNhac sÜ Huy DuNh¹c sÜ NguyÔn ¸nh 9Nhac sÜ NguyÔn Ngäc thiÖnNh¹c sÜ NguyÔn V¨n th­¬ngNS NguyÔn V¨n TýNS NguyÔn Xu©n Kho¸tNS Phan Huúnh §iÓuNS Phã §øc Ph­¬ngNS Phó QuangNS TrÞnh C«ng S¬nNS ThuËn YÕnNghÖ sÜ ND TrÇn HiÕuNS TrÇn HoµnNS TrÇn TiÕnNS V¨n CaoNh­ QuúnhCa SÜ B¶o YÕnNS Ph¹m Träng CÇuNS DiÖp Minh TuyÒnNS Ph¹m TuyªnNS Thanh Tïng

File đính kèm:

  • pptchan dung cac nhac si the gioi va Viet Nam rat daydu.ppt
Bài giảng liên quan