Chương trình Rung Chuông Vàng - Lớp 5 Trường tiểu học thị trấn Gia Lộc

Hãy chọn mỗi tiếng ở cột A ghép với một tiếng ở cột B để tạo thành những từ ghép, từ láy thích hợp:

Sắp xếp lại trật tự những từ sau đây để được một thành ngữ:

kính, bạn, thầy, yêu

 

ppt7 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình Rung Chuông Vàng - Lớp 5 Trường tiểu học thị trấn Gia Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
rung chu«ng vµng------------------------------------Tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn gia léchäc sinh líp 5 n¨m häc 2009 - 2010Tho¸tCâu 1:Câu 2:Câu 3:Câu 4:Câu 5:§¸p ¸n:Thời gianHÕt giê1234567891011121314151617181920Rung chu«ng vµng líp 5 n¨m häc 2009 - 2010Hãy chọn mỗi tiếng ở cột A ghép với một tiếng ở cột B để tạo thành những từ ghép, từ láy thích hợp:tinchiÕnkÕttựth¾ng®oµnBA®oµn kÕt - tù tin - chiÕn th¾ngSắp xếp lại trật tự những từ sau đây để được một thành ngữ:kÝnh, b¹n, thÇy, yªuKÝnh thÇy yªu b¹nGhi l¹i c¸c tõ ®ång ©m trong c©u sau:Nhµ b¸c Êy ë bªn ®­êng, chuyªn bu«n b¸n ®­êng.®­êng - ®­êngNgµy khai tr­êng ®Çu tiªn ë n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ diÔn ra vµo th¸ng n¨m nµo?Th¸ng 9 n¨m 1945 Ghi l¹i kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh sau:2009 x 51 – 2009 x 4120090 Tho¸tCâu 6:Câu 7:Câu 8:Câu 9:Câu 10:§¸p ¸n:Thời gianHÕt giê1234567891011121314151617181920Rung chu«ng vµng líp 5 n¨m häc 2009 - 2010nªnTõ cßn thiÕu trong c©u thµnh ng÷ sau lµ tõ nµo?Mét c©y lµm ch¼ng  nonBa c©y chôm l¹i  hßn nói cao.Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?	chän läc, trän vÑn, chän ®êi, kÐn chänchän ®êi HiÖn nay anh h¬n em 6 tuæi. Hái 6 n¨m n÷a anh h¬n em mÊy tuæi?6 tuæi3 con mÌo ¨n hÕt 3 con chuét trong 3 phót. Hái 10 con mÌo ¨n hÕt 10 con chuét trong mÊy phót?3 phótĐiền vào mỗi ô trống một tiếng để được một thành ngữ: lµmmíi TrängTräng thÇy míi ®­îc lµm thÇy Câu 11:Câu 12:Câu 13:Câu 14:Câu 15:§¸p ¸n:Thời gianHÕt giê1234567891011121314151617181920Rung chu«ng vµng líp 5 n¨m häc 2009 - 20104 lµn §Ó lªn tÇng thø n¨m cña mét ng«i nhµ cao tÇng ta ph¶i ®i qua mÊy lµn cÇu thang? (Mçi tÇng mét lµn cÇu thang) Mèi quan hÖ cña tõ “thµnh” trong c¸c c©u sau lµ g×?N­íc bèc thµnh h¬i.ViÖc t«i lµm kh«ng thµnh.Hai céng hai thµnh bèn.®ång ©m §Çu n¨m häc c« gi¸o dù tÝnh s¾p chç ngåi cho líp em. C« dù ®Þnh mçi bµn 3 em nh­ng nh­ vËy th× 4 em kh«ng cã chç ngåi cßn nÕu xÕp 4 em ngåi mét bµn th× cßn trèng 1 bµn. TÝnh sè bµn? 8 bµn Tõ “®Êt” trong nh÷ng c©u nµo d­íi ®©y ®­îc dïng theo nghÜa chuyÓn ? §Êt lÒ quª thãi. §Êt ë ®©y thËt mµu mì. ë ®©y t«i kh«ng cã ®Êt dông vâ.A vµ C§éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh ®­îc thµnh lËp vµo ngµy th¸ng n¨m nµo?15-5-1941 Tho¸tCâu 16:Câu 17:Câu 18:Câu 19:Câu 20a:§¸p ¸n:Thời gianHÕt giê1234567891011121314151617181920Rung chu«ng vµng líp 5 n¨m häc 2009 - 2010Ch÷ sè 1 TÝch sau cã tËn cïng lµ ch÷ sè mÊy?9 x 19 x 29 x  x 99 PhÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta tiÕp gi¸p víi nh÷ng n­íc nµo?Trung Quèc, Lµo, Cam-pu-chiaTrung Quèc, Lµo, Th¸i LanLµo, Cam-pu-chia, Th¸i LanA Trong các từ sau, những từ nào không phải là từ láy?IÆng lÏ, chËm ch¹p, t­¬i c­êi, vui vÎ, bùc tøct­¬i c­êi, bùc tøc Cho c¸c ch÷ sè : 0 ; 1 ; 6 ; 8. Hái lËp ®­îc bao nhiªu sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ 4 ch÷ sè trªn?18 sè Hµ Néi ®­îc chän lµm kinh ®« n­íc ta tõ n¨m nµo? Khi Êy kinh ®« cã tªn lµ g×? 1010 – Th¨ng Long Tho¸tCâu 20b:Câu 21:Câu 22:Câu 23:Câu 24:§¸p ¸n:Thời gianHÕt giê1234567891011121314151617181920Rung chu«ng vµng líp 5 n¨m häc 2009 - 2010thî nÒ, ngoµi lÒ Nh÷ng tõ nµo viÕt ®óng chÝnh t¶ ?no ©u, nÒ lèi, thî nÒ, lÒ nÕp, ngoµi lÒGhi l¹i 2 cÆp tõ tr¸i nghÜa lµ danh tõVD: ngµy-®ªm, x­a-nay,  Ghi l¹i gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau :9654 x 61 + 9654 x 40 – 9654 =  965400 ViÕt l¹i chÝnh x¸c tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ cña bài Quèc ca ViÖt Nam. TiÕn qu©n ca- V¨n CaoNguyÔn TÊt Thµnh ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc vµo ngµy th¸ng n¨m nµo?Câu 25a:5-6-1911 §iÒn vµo chç trèng tiÕng chøa ch hay tr?Lo¹i hµng nµy thËm  võa b¸n võa cho còng kh«ng ai mua.Ng­êi cã  th× nªnNhµ cã nÒn th× v÷ng.chÝ Câu 25b:Trong ®ît thi ®ua nµy, tuÇn thø nhÊt Lan ®­îc 14 ®iÓm 10, tuÇn thø 2 Lan ®­îc 15 ®iÓm 10. Hái tuÇn thø 3 Lan ph¶i ®­îc bao nhiªu ®iÓm 10 ®Ó trung b×nh mçi tuÇn Lan ®­îc 12 ®iÓm 10? 7 ®iÓm 102122232425c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh!xin ch©n thµnh c¶m ¬n

File đính kèm:

  • pptRung chuong vang(2).ppt
Bài giảng liên quan