Chuyên đề Hướng nghiệp 9 - Chủ đề 4: Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương

 Bản Mô Tả Nghề

1. Tên nghề.

2. Đặc điểm hoạt động của nghề.

a. Đối tượng lao động.

b. Nội dung lao động.

c. Công cụ lao động.

d. Điều kiện lao động.

3. Các yêu cầu của nghề đối với người lao động.

4. Những chống chỉ định y học.

5. Nơi đào tạo nghề.

6. Triển vọng phát triển của nghề.

 

ppt37 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 16/07/2018 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hướng nghiệp 9 - Chủ đề 4: Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HÖÔÙNG NGHIEÄP 9CHUYEÂN ÑEÀCHAØO MÖØNGQUÍ THAÀY CO ÑEÁN DÖÏ GIÔØLÔÙP 9.1GVCN : THAÙI NGOÏC DIEÃMChủ đề 4: TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ NGHỀ Ở ĐỊA PHƯƠNGHãy kể tên những nghề ở địa phương mà em biếtTROØ CHÔIGIAÛI O CHÖÕLÀMVƯỜNTHỢMAYGIÁOVIÊNPHICÔNGBÁCSĨNUÔICÁÑaây laø moät oâ chöõ goàm 7 chöõ caùi. Saûn phaåm cuûa ngheà naøy laø caùc loaïi rau, hoa, quaû, caây caûnh, goã213456Ñaây laø moät oâ chöõ goàm 6 chöõ caùi. Saûn phaåm cuûa ngheà naøy laø caùc loaïi quaàn aùoÑaây laø moät oâ chöõ goàm 8 chöõ caùi. Ngheà naøy cung caáp vaø truyeàn ñaït kieán thöùc cho moïi ngöôøi, nhaát laø lôùp treûÑaây laø moät oâ chöõ goàm 8 chöõ caùi. Nhieäm vuï cuûa ngheà naøy laø ñöa moïi ngöôøi töø nôi naøy sang nôi khaùc baèng ñöôøng haøng khoâng.Ñaây laø moät oâ chöõ goàm 5 chöõ caùi. Chaêm soùc vaø ñieàu trò cho beänh nhaânÑaây laø moät oâ chöõ goàm 6 chöõ caùi. Ñaây laø ngheà phoå bieán ôû vuøng soâng nöôùc Long XuyeânNgành DượcDu lịchBác sĩThư kíGiáo viênNghề nôngCông nhânNghề hớt tócĐầu bếpThợ mayBán hàng NghÒ lµm v­ênLái xeLàm vườnNghề dệt thổ cẩmNghề đóng ghe xuồng Nghề nuôi vịtNghề mộcNghề nuôi cá bèNghề sửa xe máy Bản Mô Tả Nghề1. Tên nghề.2. Đặc điểm hoạt động của nghề.a. Đối tượng lao động.b. Nội dung lao động.c. Công cụ lao động.d. Điều kiện lao động.3. Các yêu cầu của nghề đối với người lao động.4. Những chống chỉ định y học.5. Nơi đào tạo nghề.6. Triển vọng phát triển của nghề.Ngheà nuoâi caùTên nghề:2. Đặc điểm hoạt động của nghề:	a. Đối tượng lao động:	b. Nội dung lao động: 	c. Công cụ lao động: 	d. Điều kiện lao động:3. Các yêu cầu của nghề đối với người lao động:4. Những chống chỉ định y học:5. Nơi đào tạo nghề: 6. Triển vọng phát triển của nghề:1)Tªn nghÒ :NghÒ nu«i c¸2) §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña nghÒa) §èi t­îng lao ®éng Lµ c¸c lo¹i c¸ nu«i vµ mèi quan hÖ cña nã víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn.Trong tù nhiªn cã tíi vµi ngµn loµi c¸ , song ®Ó nu«i ®­îc chØ cã mét sè Ýt loµi .Nh÷ng loµi c¸ ®­îc chän lµm ®èi t­îng c¸ nu«i th­êng cã ­u ®iÓm sau:- C¸ chãng lín, thÞt ngon, ®­îc nh©n d©n ­a chuéng.- C¸ sinh s¶n tù nhiªn hoÆc cã thÓ cho ®Î nh©n t¹o ®­îc ®Ó s¶n xuÊt gièng, víi sè l­îng lín nh÷ng loµi cã kh¶ n¨ng thÝch nghi vµ ph¸t triÓn ë ao hå phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng; thøc ¨n nu«i c¸ ®¬n gi¶n rÎ tiÒn, phï hîp víi kh¶ n¨ng mµ ®Þa ph­¬ng cã .b)Néi dung lao ®éng TËn dông c¸c mÆt n­íc hoang ho¸ ®Ó nu«i c¸ vµ thay ®æi tËp qu¸n th¶ c¸ cña d©n sang nu«i quy tr×nh kÜ thuËt, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc vµ kÜ thuËt ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt, s¶n l­îng c¸ thÞt, t¹o ra cµng nhiÒu thùc phÈm t­¬i sèng cho ng­êi tiªu dïng vµ t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n . Mét sè lo¹i c¸ ®­îc nu«iC¸ ba sa C¸ ®iªu hång C¸ traC¸c c«ng viÖc chñ yÕu gåm :-Sö dông hîp lÝ mÆt n­íc nu«i c¸, chän ®óng ®èi t­îng c¸ nu«i ,tËn dông thøc ¨n mµ ®Þa ph­¬ng cã s½n .-VËn chuyÓn c¸ gièng, th¶ c¸ gièng vµo ao nu«i.-Cho c¸ ¨n thøc ¨n tinh vµ thøc ¨n th«.-Qu¶n lÝ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ n¬i nu«i c¸: lµm vÖ sinh, gia cè bê ao kh«ng ®Ó lë bê rß rØ c¸ ®i mÊt, ph¸t hiÖn c¸ bÞ bÖnh thiÕu «xi vµ t×m c¸ch kh¾c phôc, ®¸nh gi¸ mµu n­íc ao ®Ó gi¶i quyÕt ®Þnh t¨ng gi¶m khÈu phÇn thøc ¨n trong ngµy, thùc hiÖn c«ng viÖc phßng vµ ch÷a mét sè bÖnh th«ng th­êng, kiÓm tra sinh tr­ëng...-Thu ho¹ch c¸: thùc hiÖn c¸c thao t¸c kÐo l­íi, b¾t c¸, c©n c¸, chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô, b¶o ®¶m c¸ t­¬i sèng hoÆc cÊt gi÷ b¶o qu¶n ®«ng l¹nh, chÕ biÕn...c)C«ng cô lao ®éng L­íi, vît, cuèc, xÎng, ®¨ng, giai, lång, bÌ, x«, chËu, liÒm, dao, m¸y b¬m n­íc...d) §iÒu kiÖn lao ®éng - Ho¹t ®éng chñ yÕu ngoµi trêi, chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, m­a, giã, tiÕp xóc th­êng xuyªn víi c¸c chÊt ho¸ häc nh­ v«i bét, ph©n h÷u c¬, ph©n v« c¬, bïn ao, n­íc.Cã c¸c sù cè nguy hiÓm x¶y ra nh­ say n¾ng, chÕt ®uèi...- T­ thÕ lµm viÖc: thay ®æi theo tõng c«ng viÖc, kÕt hîp víi ®i l¹i, ®øng, ngåi ®Ó thao t¸c c«ng viÖc, quan s¸t theo dâi c¸...mét c¸ch chu ®¸o.3) C¸c yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ng­êi lao ®éng:-Cã søc khoÎ tèt, dÎo dai, chÞu ®ùng ®­îc nh÷ng thay ®æi cña khÝ hËu, thêi tiÕt, sãng giã, vµ lµm viÖc d­íi n­íc.-Yªu thÝch nghÒ nu«i c¸,cã tÝnh kiªn tr×, cÇn cï chÞu khã, cÈn thËn .Cã kh¶ n¨ng quan s¸t ph©n tÝch, tæng hîp, ®¸nh gi¸, lùa chän .-Cã mong muèn thµnh th¹o nghÒ nu«i c¸, t¹o ra ®­îc nh÷ng gièng c¸ tèt vµ kinh doanh nu«i c¸ giái.- §Æc biÖt lµ ph¶i cã nguån vèn ®Ó ®Çu t­ l©u dµi.4) Nh÷ng chèng chØ ®Þnh y häcNh÷ng ng­êi m¾c c¸c bÖnh thÊp khíp, thÇn kinh, bÖnh ngoµi da sî n­íc, kh«ng biÕt b¬i ...5) N¬i ®µo t¹o nghÒ NghÒ nu«i c¸ th­êng ®­îc ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng ,®¹i häc N«ng NghiÖp hoÆc thuû s¶n.Ngoµi ra cßn ®­îc ®µo t¹o t¹i c¸c tr¹m quèc doanh nu«i c¸, c¸c viÖn nghiªn cøu thuû s¶n, c¸c c«ng ty liªn doanh nu«i c¸ víi n­íc ngoµi, trung t©m kÜ thuËt – tæng hîp – h­íng nghiÖp.-TØnh An Giang: cã tr­êng §¹i Häc An Giang (c¬ së 2) ë Ch©u Phó.6) TriÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒTrong sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hiÖn nay, nghÒ nu«i c¸ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®­îc nh©n d©n tham gia ®«ng ®¶o v× hä thÊy râ viÖc nu«i c¸ cho s¶n l­îng cao h¬n h¼n tËp qu¸n th¶ c¸.ViÖc ®­a nh÷ng tiÕn bé khoa häc, kÜ thuËt vµo nu«i c¸ ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tèt, nhÊt lµ trong kh©u s¶n xuÊt gièng, lai t¹o, thøc ¨n.M« h×nh nu«i c¸Cho c¸ ¨n.Thu ho¹ch c¸ChÕ biÕn c¸C¸c mãn ¨n ngon ®­îc chÕ biÕn tõ c¸.Trß ch¬i: NGHE NHAÏC ÑOAÙN TEÂN BAØI HAÙT VAØ CHO BIEÁT MOÄT NGHEÀ COÙ TRONG BAØI HAÙT ÑOÙCHUÙNG TA COÙ BOÁN BAØI HAÙTBài 1: Nhớ Ơn Thầy CôBài 2: Bạn TôiBài 3: Hát về cây lúa hôm nayBài 4: Bài ca may áoMột nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa cho thấy: ô nhiễm nước thải ở các làng nghề là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rõ rệt tới sức khoẻ của người lao động, dân cư và một số khu vực xung quanh. Các bệnh về đường hô hấp, đau mắt, bệnh ngoài da... gia tăng thậm chí dẫn tới các bệnh mãn tính nguy hiểm như ung thư, quái thai, nhiễm độc kim loại nặng. Lưu ý : Chúng ta phải bảo vệ môi trường xung quanh. Đối với người sản xuất và cộng đồng tại các làng nghề tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền vận động về vệ sinh môi trường, an toàn lao động đến tận hộ sản xuất cá thể và tổ chức xã hội. Đối với người chủ sản xuất tại các làng nghề cần tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường một cách chặt chẽ.BIỆN PHÁP LÀM GIẢM Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNGĐưa cá tra vào danh sách đỏ: Quyết định thiếu cơ sở! (LĐ) - Trang web của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP) 03/12/2010 vừa đăng tải thông tin về Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) đưa sản phẩm cá tra vào danh sách đỏ (những loại thuỷ sản không được tiêu dùng) thuộc Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thuỷ sản. Thông tin này đã thực sự gây sốc với ngành thuỷ sản Việt Nam.Chưa có bằng chứng cụ thể về việc cá tra gây ảnh hưởng đến môi trường sống.“Tẩy chay” cá tra?Thông tin này không chỉ gây sốc đối với nông dân theo nghề nuôi cá tra ở Việt Nam mà đối với toàn thế giới. “Nguyên nhân chính vẫn là do các trại nuôi gây ô nhiễm môi trường tự nhiên với mức độ lo ngại ngày càng lớn. Thức ăn, hóa chất và thuốc trừ sâu được thải trực tiếp ra sông và hồ khiến nguy cơ lây bệnh của cá tra sang các loài cá tự nhiên rất cao”. Việc Quỹ Động vật hoang dã thế giới liệt cá tra vào danh sách đỏ gây bất ngờ và bức xúc cho nhiều người nuôi cá Việt Nam .Phản đối Trước các thông tin trên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản đã chính thức lên tiếng phản đối quyết định của Quỹ Động vật hoang dã thế giới .Cơ quan này nhấn mạnh, hiện hầu hết doanh nghiệp chế biến và XK cá tra VN đã xây dựng các hệ thống xuyên suốt từ con giống tới sản phẩm XK nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm “từ trang trại đến bàn ăn”. Một số nhà máy và vùng nuôi cá tra VN đã được cấp chứng nhận Gobal GAP. Sản phẩm cá tra Việt Nam đã và đang chiếm lĩnh thị trường của 120 quốc gia trên thế giới, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của EU, Australia, Mỹ, Nhật Bản...“Cá tra bị liệt vào danh sách đỏ, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị mất một trong ba mảng XK chủ lực của ngành thuỷ sản. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất cá tra ĐBSCL”. Được biết, mỗi năm kim ngạch XK từ cá tra đạt trung bình trên 1 tỉ USD, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động ở khu vực ĐBSCL.     -BiÕt mét sè th«ng tin c¬ b¶n cña mét sè nghÒ gÇn gòi trong cuéc sèng hµng ngµy .-BiÕt c¸ch thu thËp th«ng tin nghÒ khi t×m hiÓu mét nghÒ cô thÓ .-Cã ý thøc tÝch cùc vµ chñ ®éng t×m hiÓu th«ng tin ®Ó chuÈn bÞ cho sù lùa chän nghÒ trong t­¬ng lai.KẾT LUẬNTìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của trung ương và địa phương. Chủ đề 5: - Taøi lieäu tham khaûo:+ Danh muïc caùc tröôøng TH chuyeân nghieäp vaø daïy ngheà (taøi lieäu cuûa Boä GD- ÑT)+ Nhöõng ñieàu caàn bieát veà tuyeån sinh THCN (taøi lieäu cuûa Boä GD- ÑT)+ Danh muïc caùc tröôøng daïy ngheà daøi haïn (taøi lieäu toång cuïc daïy ngheà)TIẾTHỌC KẾTTHÚC Xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ kÝnh chóc søc khoÎquý thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em

File đính kèm:

  • pptHN9-chu de 4.ppt
  • docTIM HIEU THONG TIN MOT SO NGHE O DIA PHUONG.doc