Cuộc thi An toàn giao thông khối 4

Quy tắc chơi như sau:

Mỗi đội được trả lời 5 câu hỏi.

- Đúng đạt 10 điểm

- Sai sẽ không được điểm

 

ppt30 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cuộc thi An toàn giao thông khối 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
AN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØCUOÄC THI AN TOAØN GIAO THOÂNG KHOÁI 4NAÊM 2009AN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØAN TOAØN LAØ BAÏN - TAI NAÏN LAØ THUØKHỞI ĐỘNGTÌNH HUOÁNG ATGT CUOÄC THI AN TOAØN GIAO THOÂNG KHOÁI 4NAÊM 2009AI NHANH HƠNÑI TÌM AÅN SOÁKHỞI ĐỘNGQuy tắc chơi như sau:Mỗi đội được trả lời 5 câu hỏi. - Đúng đạt 10 điểm- Sai sẽ không được điểmChúc mừng bạnđã hoàn thành phần thi khởi độngKHỞI ĐỘNGÑoäi AÑoäi BÑoäi CÑoäi DKHỞI ĐỘNGCUOÄC THI AN TOAØN GIAO THOÂNG KHOÁI 4NAÊM 2009Caâu 1Caâu 2Caâu 3Caâu 4Caâu 5 Ñoäi ACaâu 1: Bieån baùo treân nhaèm muïc ñích gì ?a. Caám taát caû caùc xe löu thoâng c. Caám xe cô giôùi d. Caâu b vaø caâu c ñuùngb. Caám xe ñi ngöôïc chieàu b. Caám xe ñi ngöôïc chieàu 012345678910Caâu 2:Bieån baùo beân laø bieån baùo : b.Coù voøng xuyeán c. Ñöôøng caám d. Gaàn tröôøng hoïc a. Caám queïo traùi a. Caám queïo traùi 012345678910Caâu 3: Khi caàn baêng qua ñöôøng ta phaûi ñeán vò trí naøo ?b. ÔÛ ñaâu cuõng ñöôïc c. Nôi coù chuù coâng an d. Nôi khoâng coù xe a. Nôi coù vaïch ñi boä qua ñöôøng 012345678910Caâu 4: Vì sao chuùng ta caàn bieát luaät giao thoâng ?b. Vaän ñoäng moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän toát c. Baûo ñaûm an toaøn cho mình vaø moïi ngöôøid. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng a. Ñeå thöïc hieän ñuùng luaät giao thoâng 012345678910Caâu 5: Cho bieát bieån baùo naøy thuoäc nhoùm bieån baùo gì ? b. Bieån nguy hieåm c. Bieån baùo giao thoâng ñöôøng thuyû d. Bieån thoâng baùo a. Bieån caám 012345678910KIEÁN THÖÙC ATGTCUOÄC THI AN TOAØN GIAO THOÂNG KHOÁI 4NAÊM 2009Caâu 1Caâu 2Caâu 3Caâu 4Caâu 5 Ñoäi BCaâu 1:Theo bieån baùo naøy xe ñaïp coù ñöôïc chaïy hay khoâng ?b. Khoâng ñöôïc chaïy c. Khoâng bieát d. 3 caâu treân ñuùnga. Ñöôïc quyeàn chaïy 012345678910Caâu 2: Khi caàn baêng qua ñöôøng ta phaûi ñeán vò trí naøo ?a. Nôi coù vaïch ñi boä qua ñöôøng b. Nôi coù xe chaïy chaäm c. Nôi coù chuù coâng an d. Nôi coù ngöôøi ñang ñi. 012345678910Caâu 3: Tín hieäu ñeøn naøy coù nghóa laø gì ? b. Caùc loaïi xe phaûi chaïy chaäm laïi c. Caùc loaïi xe phaûi döøng laïi (tröø xe öu tieân)d. Caû 3 caâu treân ñeàu sai a. Caùc loaïi xe ñöôïc löu thoâng 012345678910Caâu 4: Em haõy cho bieát 3 bieån baùo treân thuoäc nhoùm bieån baùo :a. Bieån baùo chæ daãn b. Bieån baùo caám c. Bieån baùo nguy hieåm d. Caû 3 yù treân 012345678910Caâu 5: Cho bieát haønh ñoäng naøo sau ñaây laø an toaøn ? b. Qua ñöôøng moät mình c. Duøng keùo doaï baïn d. Naém tay ngöôøi lôùn khi qua ñöôøng a. Treøo caây 012345678910KIEÁN THÖÙC ATGTCUOÄC THI AN TOAØN GIAO THOÂNG KHOÁI 4NAÊM 2009Caâu 1Caâu 2Caâu 3Caâu 4Caâu 5 Ñoäi CCaâu1: Nôi moïi ngöôøi vaø xe coä qua laïi laø gì ?b. Quaùn aên c. Cöûa haøng d. Vóa heø a. Ñöôøng phoá 012345678910Caâu 2: Em haõy cho bieát 3 bieån baùo treân thuoäc nhoùm bieån baùo :a. Bieån baùo chæ daãn b. Bieån baùo caám d. Caû 3 yù treân c. Bieån baùo nguy hieåm 012345678910Caâu 3: Bieån baùo naøy cho bieát ñoaïn ñöôøng boä tieáp giaùp ñöôøng saét coù haøng raøo chaén khoâng ?b. Khoâng coù haøng raøo chaén c. Khoâng tieáp giaùp ñöôøng saét d. Khoâng bieát a. Coù haøng raøo chaén 012345678910Caâu 4: Muoán ñi boä an toaøn phaûi:a/ Ñi veà phía tay phaûi döôùi loøng ñöôøng vaø naém tay ngöôøi lôùn.b/ Ñi veà phía tay traùi döôùi loøng ñöôøng vaø naém tay ngöôøi lôùn.c/ Ñi treân væa heø.012345678910Caâu 5: thôøi gian gaàn ñaây, chính phuû quy ñònh ngöôøi tham gia giao thoâng baèng phöông tieän xe gaén maùy, caàn phaûi:Ñoäi noùnB Ñoäi noùn baûo hieåmc. Ñoäi noùn coù daây coät.d.	Caâu a vaø c ñuùng.012345678910KIEÁN THÖÙC ATGTCUOÄC THI AN TOAØN GIAO THOÂNG KHOÁI 4NAÊM 2009Caâu 1Caâu 2Caâu 3Caâu 4Caâu 5 Ñoäi DCaâu 1: Trong caùc con ñöôøng sau con ñöôøng naøo chöa ñaûm baûo ñieàu kieän an toaøn cho ngöôøi tham gia giao thoâng, laø ñöôøng:a/ Phaúng, ñöôøng thaúng coù phaân chia laøn xe chaïy, coù bieån baùo hieäu giao thoâng.b/ Coù loøng ñöôøng heïp, xe coä chaïy hai chieàu,væa heø heïp hoaëc coù nhieàu vaät caûn, ngöôøi ñi boä phaûi ñi xuoáng loøng ñöôøng.c/ Coù ñeøn chieáu saùng, ôû ngaõ tö coù tín hieäu ñeøn vaø vaïch ñi boä qua ñöôøng. 012345678910Caâu 2:Caùc baïn HS tham gia giao thoâng ôû hình beân ñuùng hay sai ?(coù giaûi thích)b. Sai a. Ñuùng 012345678910Caâu 3 : Tröôøng hôïp naøy xe naøo ñöôïc quyeàn ñi tröôùc ?a. Xe maùy b. Xe oâ toâ c. Caû 2 xe 012345678910Caâu 4:Em haõy hoaøn taát veá coøn laïi cuûa caâu thaønh ngöõ sau:“Nhanh moät giaây, chaäm...” b. moät ñôøi c. moät laànd. moät phuùt a. moät ñöôøng012345678910Caâu 5: Khi ñeøn ñoû nhöõng xe naøo ñöïôc pheùp ñi qua:b. Xe cöùu thöông khoâng coù tín hieäu ñeønc. Xe cöùu hoûa ñang ñi laøm nhieäm vuï d. Khoâng ñaùp aùn naøo ñuùng a. Xe tang.012345678910SAI ROÀI ÑOÄI BAÏN BÒ MAÁT QUYEÀN ÖU TIEÂNcâu1Bcâu2Acâu2bcâu3ccâu3bcâu5Acâu3Acâu4ACâu1A câu1dcâu4ccâu5ccâu3dCâu2c câu5bcâu1ccâu4bcâu2dcâu4dcâu5dChính xaùc!Xin chuùc möøng baïn !câu1Bcâu2Acâu2bcâu3dcâu3bcâu5Acâu3Acâu4ACâu1A câu1dcâu4ccâu5ccâu3dcâu2ccâu5bcâu1ccâu4bcâu2dcâu4dcâu5d

File đính kèm:

  • pptThi ATGT cuc hay va ki luonmg.ppt
Bài giảng liên quan