Đề kiểm tra cuối học kì I môn: Tin học – lớp 3

2. Để gõ được kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Ctrl B. Shift C. Alt

3. Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?

A. Phím Caps Lock B. Phím Shift C. Cả A và B

4. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng phím nào sau đây ?

 A. Phím Backspace B. Phím Delete C. Cả A và B

 

doc7 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I môn: Tin học – lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trường TH Quảng Tùng	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Lớp: ..	 Năm học: 2011 – 2012
Họ và tên : Môn: Tin học – Lớp 3
Điểm(bằng số)
Điểm (bằng chữ)
Người coi KT
Người chấm KT:
ĐỀ 1:
A.PHẦN THI LÝ THUYẾT (40 phút)
Bài 1: Hãy khoanh vào câu trả lời đúng( 1 Điểm)
1. Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng sau đây?
A. 	B. 	C. 
2. Để gõ được kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?
A. Ctrl	B. Shift	C. Alt
3. Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?
A. Phím Caps Lock	B. Phím Shift	C. Cả A và B
4. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng phím nào sau đây ?
 A. Phím Backspace	 B. Phím Delete	C. Cả A và B
Bài 2: Điền từ vào ô (2 iểm)
Nêu cách gõ các chữ ă,â,ê,ô,ơ,ư,ñ ( theo kieåu telex) ?
Ñeå coù chöõ
Em goõ 
Aê
Aâ
Eâ
Oâ
Ô
Ö
Ñ
2. Neâu caùch goõ daáu huyeàn,dấu saéc , daáu naëng, dấu hỏi, dấu ngã ( theo kieåu VNI) ?
Ñeå ñöôïc
Goõ số
Daáu huyeàn 
Daáu saéc 
Daáu naëng 
Daáu hoûi 
Daáu ngaõ
Bài 3: Nêu quy tắc gõ chữ có dấu( 2 điểm)
II. PHẦN THI THỰC HÀNH (40 phút)
Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word gõ và trình bày theo mẫu đoạn thơ sau theo kiểu gõ Telex(4 điểm)
Đồng Đăng có phố kì Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Gió đưa cành trúc la dà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh, nước biếc như tranh họa đồ.
Lưu đoạn thơ trên: Họ tên+ lớp của mình(1 điểm)
ĐỀ 2:
A.PHẦN THI LÝ THUYẾT (40 phút)
Bài 1: Hãy khoanh vào câu trả lời đúng( 1 Điểm)
1. Để gõ được kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím 
A. Ctrl	B. Shift	C. Alt
2. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo em sử dụng các phím nào sau đây ?
 A. Phím Backspace	 B. Phím Delete	C. Cả A và B
3. Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?
A. Phím Caps Lock	B. Phím Shift	C. Cả A và B
4. Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng sau đây?
A. 	B. 	C. 
Bài 2: Điền từ vào ô (2 điểm)
1. Nêu cách gõ các chữ ă,â,ê,ô,ơ,ư,ñ ( theo kieåu VNI) ?
Ñeå coù chöõ
Em goõ 
Aê
Aâ
Eâ
Oâ
Ô
Ö
Ñ
2. Neâu caùch goõ daáu huyeàn, saéc , daáu naëng, dấu hỏi, dấu ngã ( theo kieåu TELEX) ?
Ñeå ñöôïc
Goõ chữ
Daáu huyeàn 
Daáu saéc 
Daáu naëng 
Daáu hoûi 
Daáu ngaõ
Bài 3: Nêu quy tắc gõ chữ có dấu( 2 điểm)
II. PHẦN THI THỰC HÀNH (40 phút)
Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word gõ và trình bày theo mẫu đoạn thơ sau theo kiểu gõ Telex(4 điểm)
Đồng Đăng có phố kì Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Gió đưa cành trúc la dà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh, nước biếc như tranh họa đồ.
Lưu đoạn thơ trên: Họ tên+ lớp của mình(1 điểm)
Trường TH Quảng Tùng	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Lớp: ..	 Năm học: 2011 – 2012
Họ và tên : Môn: Tin học – Lớp 4 - 5
Điểm(bằng số)
Điểm (bằng chữ)
Người coi KT
Người chấm KT:
ĐỀ 2:
A.PHẦN THI LÝ THUYẾT (40 phút)
Bài 1: Hãy khoanh vào câu trả lời đúng( 1 Điểm)
1. Để gõ được kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?
A. Ctrl	B. Shift	C. Alt
2. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng các phím nào sau đây ?
 A. Phím Backspace	 B. Phím Delete	C. Cả A và B
3. Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?
A. Phím Caps Lock	B. Phím Shift	C. Cả A và B
4. Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng sau đây?
A. 	B. 	C. 
Bài 2: Điền từ vào ô (2 điểm)
1. Nêu cách gõ các chữ ă,â,ê,ô,ơ,ư,ñ ( theo kieåu VNI) ?
Ñeå coù chöõ
Em goõ 
aê
aâ
eâ
oâ
ô
ö
ñ
2. Neâu caùch goõ daáu huyeàn, saéc , daáu naëng, dấu hỏi, dấu ngã ( theo kieåu TELEX) ?
Ñeå ñöôïc
Goõ chữ
Daáu huyeàn 
Daáu saéc 
Daáu naëng 
Daáu hoûi 
Daáu ngaõ
Bài 3: Nêu chức năng của phím Delete và phím Backspace ( 2 điểm)
II. PHẦN THI THỰC HÀNH (40 phút)
Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word gõ và trình bày theo mẫu đoạn thơ sau theo kiểu gõ Telex(4 điểm)
Đồng Đăng có phố kì Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Gió đưa cành trúc la dà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh, nước biếc như tranh họa đồ.
Lưu đoạn thơ trên: Họ tên+ lớp của mình(1 điểm)
ĐỀ 1:
A.PHẦN THI LÝ THUYẾT (40 phút)
Bài 1: Hãy khoanh vào câu trả lời đúng( 1 Điểm)
1. Trên vùng soạn thảo có một vạch đứng nhấp nháy gọi là gì?
A. Con trỏ soạn thảo	B. Con trỏ chuột	C. Con trỏ
2. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo em sử dụng các phím nào sau đây ?
 A. Phím Backspace	 B. Phím Delete	C. Cả A và B
3. Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?
A. Phím Caps Lock	B. Phím Shift	C. Cả A và B
4. Phần mềm nào dùng để soạn thảo văn bản ?
A. Microsoft Word	B. Microsoft Excel 	C. Microsoft Access
Bài 2: Điền từ vào ô (2điểm)
Nêu cách gõ các chữ ă,â,ê,ô,ơ,ư,ñ ( theo kieåu Telex) ?
Ñeå coù chöõ
Em goõ 
aê
aâ
eâ
oâ
ô
ö
ñ
2. Neâu caùch goõ daáu huyeàn, saéc , daáu naëng, dấu hỏi, dấu ngã ( theo kieåu VNI) 
Ñeå ñöôïc
Goõ số
Daáu huyeàn 
Daáu saéc 
Daáu naëng 
Daáu hoûi 
Daáu ngaõ
Bài 3: Nêu chức năng của phím Delete và phím Backspace ( 2 điểm)
II. PHẦN THI THỰC HÀNH (40 phút)
Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word gõ và trình bày theo mẫu đoạn thơ sau theo kiểu gõ Telex(4 điểm)
Đồng Đăng có phố kì Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Gió đưa cành trúc la dà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh, nước biếc như tranh họa đồ.
Lưu đoạn thơ trên: Họ tên+ lớp của mình(1 điểm)

File đính kèm:

  • docde thi lop 3 hoc ky II.doc
Bài giảng liên quan