Đề tài Phát huy vai trò chỉ đạo của cán sự lớp trong tiết học thể dục

Như chúng ta đã biết, ngày 27/03/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện TDTT. Từ đó phong trào luyện tập TDTT ngày càng được phát triển mạnh mẽ hơn.

Từ năm 1992 Đảng và Nhà nước ta đã thấy được tầm quan trọng của TDTT trong chiến lược phát triển con người nên đã đưa vào kế hoạch phát triển giáo dục trong các trường học: “Công tác giáo dục thể chất trong các trường học các cấp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người mới, phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sẳn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 Hiện nay, toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học, cùng với các môn khoa học khác giáo dục thể chất cũng được quan tâm đổi mới. Với chương trình đổi mới đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp giáo dục: Giảm lý thuyết tăng thực hành, phát huy khả năng của học sinh trong đó có sự tự quản lý chỉ đạo và tự đánh giá nhận xét của các em.

 Qua thực tế tôi thấy việc phát huy hết vai trò chỉ đạo của Ban cán sự lớp trong tiết học thể dục còn ít nên giáo viên thường mệt mỏi đồng thời tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh, ít gây hứng thú học tập nên chất lượng tiếp thu của học sinh chưa cao

 

doc32 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 16/12/2014 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát huy vai trò chỉ đạo của cán sự lớp trong tiết học thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
c nhá 10-15m
- Ch¹y n©ng cao ®ïi 10-15m.
- Ch¹y ®¹p sau 10-15m
- XuÊt ph¸t thÊp -ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng 20-30m.
- ¤n luyÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao ch¹y gi÷a qu·ng 50m.
Hoµn thiÖn kü thuËt :4 giai ®o¹n KT, n©ng cao dÇn thµnh tÝch.
* Giíi thiÖu LuËt §iÒn kinh:
+Khi ch¹y ,V§Vph¶i ch¹y theo « qui ®Þnh cña m×nh .
V§V®­îc c«ng nhËn lµ ch¹y hÕt cù li, khi bÊt k× bé phËn nµo cña c¬ thÓ (trõ ®Çu ,cæ tay,bµn ch©n) ®· ch¹m tíi mÆt ph¼ng t¹o bëi mÆt ®Ých.
+ NÕu V§VbÞ ng· tr­íc khi ®Õn ®Ých , nh­ng nhê qu¸n tÝnh, toµn bé c¶ thÓ ®· l¨n qua v¹ch ®Ých ,vÉn ®­îc c«ng nhËn ®· ch¹y hÕt cù li.
+ Thµnh tÝch ®.c c«ng nhËn lµ thµnh tÝch cã thêi gian Ýt nhÊt( giê- phót- gi©y)…
- Cñng cè nhËn xÐt:Néi dung võa häc song.
2/Bµi thÓ dôc
*¤n:-Tõ nhÞp 1- 34(n÷)
 -Tõ nhÞp 1- 40(nam)
*Häc +Tõ nhÞp 35- 40(n÷).
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kü thuËt tõng ®.t¸c, sau ®ã h« vµ tæ chøccho h/s TL ( theo nhãm Nam- N÷ ).
TL hoµn thiÖn c¸c ®.t¸c ®· häc:
+ Nam tõ nhÞp 1- 40.
+ N÷ tõ nhÞp 1- 40.
- Cñng cè : Nh÷ng néi dung võa häc song. 
3/ Ch¹y bÒn :
LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 
+ Nam ch¹y: 300m 
+ N÷ chay : 200m.
Cã tÝnh thêi gian.
- Cñng cè : Nh¾c häc sinh c¸ch ch¹y.
28-30phót
1-2lÇn
1-2lÇn
1-2lÇn
1-2lÇn
2- 3lÇn
2-4 lÇn
2-3 lÇn
2-4 lÇn
1-2 lÇn
 ‘’
1 lÇn
- Tõ ®éi h×nh hµng ngang GV cho quay thµnh 4 hµng däc ®Ó «n luyÖn.
 €GV € € € € 
 € € € €
 € € € €
 € € € €
 € € € €
§H tËp luyÖn:
- GV h« ,tæ chøc cho h/s tËp luyÖn 1-2 lÇn sau ®ã h­íng dÉn HS «n luyÖn vµ gi¶ng gi¶i lµm mÉu néi dung míi. 
- GV h« ,tæ chøc cho h/s tËp luyÖn ,sau ®ã giíi thiÖu 1 sè ®iÒu luËt c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu m«n ch¹y nhanh.
§H giíi thiÖu
 € (GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV chia nhãm cho HS «n luyÖn theo 4 vßng trßn.
 € € € € 
 € € € € 
€ Nhãm1 € € Nhãm 2 € 
 € € € € 
 € € € € 
GV:
- GV h« ,tæ chøc cho h/s tËp luyÖn 1-2 lÇn sau ®ã h­íng dÉn HS «n luyÖn kÕt hîp söa sai cho HS yÕu.
- GV cã nhËn xÐt sau mçi lÇn tËp
- Tõ ®éi h×nh vßng trßn vÒ tËp hîp thµnh 4 hµng ngang.
€ (GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
- Cho ch¹y theo nhãm giíi tÝnh.
Tõ 5-7 h/s theo ®éi h×nh sau.
* * * *
* * * * 
* * * *
* * * *
Y/c: hoµn thµnh cù ly, kh«ng ®­îc bá cuéc.
+ Nam h/s kh«ng qóa 3phót
+ N÷ h/s kh«ng qu¸ 2phót30”
C/ PhÇn kÕt thóc:
- Th¶ láng: 
+ Cói ng­êi th¶ láng .
+ Duçi ch©n th¶ láng .
+ Rò vai th¶ láng.
- GV nhËn xÐt cñng cè giê häc.
- Bµi tËp vÒ nhµ:
+ ¤n ch¹y nhanh, bµi thÓ dôc vµ ch¹y bÒn. 
5-7phót
§H th¶ láng, håi tÜnh:
§H kÕt thóc:
 € (GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
Gi¸o ¸n ®èi chøng 02: TD líp 9
“Phát huy vai trò chỉ đạo của Cán sự lớp trong tiết học thể dục” .
Ngµy so¹n: 10/10/2009.
Ngµy d¹y: 14/10/2009. TiÕt : 15
bµi thÓ dôc - ch¹y nhanh – ch¹y bÒn.
I/Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Ch¹y nhanh:¤n luyÖn mét sè ®.t¸c bæ trî vµ TL kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao ch¹y gi÷a qu·ng 50m. Giíi thiÖu LuËt §iÒn kinh.
- Bµi thÓ dôc :¤n tõ nhÞp 1- 34(n÷), 1- 40(nam); Häc tõ nhÞp 35- 40(n÷).
- Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 
2. Kü n¨ng: 
- Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ tù gi¸c tÝch cùc tËp luyÖn, n©ng cao dÇn thµnh tÝch .
3. Th¸i ®é:
- Nghiªm tóc chÊp hµnh tèt kû luËt tæ chøc giê häc vµ yªu thÝch bé m«n.
4. Träng t©m:
+ HiÓu vµ thùc hiÖn ®­îc mét sè ®éng t¸c c¬ b¶n vÒ bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung- LT ch¹y nhanh 50m- luþªn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
II/§Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: 
S©n thÓ dôc nhµ tr­êng:
Bµn ®¹p xuÊt ph¸t thÊp, ®ång hå bÊm gi©y.
III/ TiÕn tr×nh giê häc:
 Néi dung
§.L­îng
Ph­¬ng ph¸p lªn líp
1/PhÇn më ®Çu:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
- Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè vµ søc kháe cña häc sinh
- GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.
2. Khëi ®éng chung vµ ch.m«n:
+ Bµi TD 5 ®éng t¸c ph¸t triÓn chung.
+ T¹i chç xoay c¸c khíp.
+
- KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn tõ nhÞp 1-34(n÷), 1- 40(nam).
+ Gäi 2 em lªn kiÓm tra:1nam ,1n÷. 
8-10phót
- Líp tr­ëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV vµ ®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe.
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
- Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho c¸c em b­íc réng tr­íc- sau c¸ch nhau1 s¶i tay thµnh §H k/®éng:
 §H khëi ®éng:
 (Do C¸n sù líp ®iÒu khiÓn).
- Tõ ®éi h×nh k/® tiÕn hµnh kiÓm tra bµi cò.
B/ PhÇn c¬ b¶n
1/ Ch¹y nhanh :
*.¤n
- Ch¹y b­íc nhá 10-15m
- Ch¹y n©ng cao ®ïi 10-15m.
- Ch¹y ®¹p sau 10-15m
- XuÊt ph¸t thÊp -ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng 20-30m.
- ¤n luyÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao ch¹y gi÷a qu·ng 50m.
Hoµn thiÖn kü thuËt :4 giai ®o¹n KT, n©ng cao dÇn thµnh tÝch.
* Giíi thiÖu LuËt §iÒn kinh:
+Khi ch¹y ,V§Vph¶i ch¹y theo « qui ®Þnh cña m×nh .
V§V®­îc c«ng nhËn lµ ch¹y hÕt cù li, khi bÊt k× bé phËn nµo cña c¬ thÓ (trõ ®Çu ,cæ tay,bµn ch©n) ®· ch¹m tíi mÆt ph¼ng t¹o bëi mÆt ®Ých.
+ NÕu V§VbÞ ng· tr­íc khi ®Õn ®Ých , nh­ng nhê qu¸n tÝnh, toµn bé c¶ thÓ ®· l¨n qua v¹ch ®Ých ,vÉn ®­îc c«ng nhËn ®· ch¹y hÕt cù li.
+ Thµnh tÝch ®.c c«ng nhËn lµ thµnh tÝch cã thêi gian Ýt nhÊt( giê- phót- gi©y)…
2/Bµi thÓ dôc
*¤n:-Tõ nhÞp 1- 34(n÷)
 -Tõ nhÞp 1- 40(nam)
*Häc +Tõ nhÞp 35- 40(n÷).
GV lµm mÉu, ph©n tÝch kü thuËt tõng ®.t¸c, sau ®ã h« vµ tæ chøc cho h/s TL ( theo nhãm Nam- N÷ ).
- §éng t¸c, KT: SGK TD 9.
TL hoµn thiÖn c¸c ®.t¸c ®· häc:
+ Nam tõ nhÞp 1- 40.
+ N÷ tõ nhÞp 1- 40.
- Cñng cè : Nh÷ng néi dung võa häc song. 
3/ Ch¹y bÒn :
LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 
+ Nam ch¹y: 300m 
+ N÷ chay : 200m.
Cã tÝnh thêi gian.
- Cñng cè : Nh¾c häc sinh c¸ch ch¹y.
28-30phót
1-2lÇn
1-2lÇn
1-2lÇn
1-2lÇn
2- 3lÇn
2-4 lÇn
2-3 lÇn
2-4 lÇn
1-2 lÇn
1 lÇn
- GV chia nhãm cho HS «n luyÖn vµ häc mãi ND bµi: sau 10 phót th× ®æi ng­îc l¹i ®Ó tiÕp tôc TL.
+ Nhãm 1(nam h/s): «n luyÖn c¸c bµi tËp bæ trî vµ KT ch¹y nhanh
 Tõ ®éi h×nh hµng ngang ë trªn GV cho quay thµnh 2 hµng däc ®Ó «n luyÖn.
 €GV € € € 
 € € 
 € € 
 € € 
 € € 
- GV h« ,tæ chøc cho h/s tËp luyÖn 1-2 lÇn, sau ®ã giao cho c¸n sù líp chi ®¹o vµ ®iÒu khiÓn c¸c b¹n TL
- GV cã nhËn xÐt sau mçi lÇn tËp 
+ Nhãm 2(n÷ h/s): ¤n vµ häc míi ®éng t¸c bµi thÓ dôc.
- GV h« ,tæ chøc cho h/s tËp luyÖn 1-2 lÇn sau ®ã h­íng dÉn HS «n luyÖn vµ gi¶ng gi¶i lµm mÉu, ph©n tÝch KT ®éng t¸c KT néi dung míi.
- GV chia nhãm 2 cho HS «n luyÖn theo 2 -4 vßng trßn.
 € € € € 
 € € € € 
€ Tæ 1 € € Tæ 2 € 
 € € € € 
 € € € € 
GV:
 € € € € 
 € € € € 
€ Tæ 3 € € Tæ 4 € 
 € € € € 
 € € € €
- GV cã nhËn xÐt sau mçi lÇn tËp
- Tõ 2 ®éi h×nh TL trªn vÒ tËp hîp thµnh 4 hµng ngang.
- GVgiíi thiÖu 1 sè ®iÒu luËt c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu m«n ch¹y nhanh.
§H giíi thiÖu
 € (GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV gäi 5- 6 HS lªn thùc hiÖn lÇn l­ît theo c¸c néi dung. GV nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm
GV chia nhãm HS luyÖn tËp ch¹y bÒn theo nhãm søc khoÎ giíi tÝnh.
Tõ 5-7 h/s vµ theo ®éi h×nh sau.
* * * *
* * * * 
* * * *
* * * *
Y/c: hoµn thµnh cù ly, kh«ng ®­îc bá cuéc.
+ Nam h/s kh«ng qóa 3phót
+ N÷ h/s kh«ng qu¸ 2phót30”
- GV cã nhËn xÐt sau mçi lÇn tËp
C/ PhÇn kÕt thóc:
- Th¶ láng: 
+ Cói ng­êi th¶ láng .
+ Duçi ch©n th¶ láng .
+ Rò vai th¶ láng.
- GV nhËn xÐt cñng cè giê häc.
- Bµi tËp vÒ nhµ:
+ ¤n ch¹y nhanh, bµi thÓ dôc vµ ch¹y bÒn. 
5-7phót
§H th¶ láng, håi tÜnh:
§H kÕt thóc:
 € (GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
- C¸n sù líp h«: Chóc- GV khoÎ.
- GV chóc h/s: KhoÎ- NghØ.
Phßng Gi¸o dôc huyÖn ba v×
Tr­êng THCS Yªn S¬n
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
PhiÕu pháng vÊn
KÝnh göi: ¤ng(bµ) ..............................................................................
Víi môc ®Ých nghiªn cøu, øng dông nghiªn cøu nh»m båi d­ìng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò C¸n sù líp.T«i ®· tiÕn hµnh lùa chän hÖ thèng biÖn ph¸p sau ®©y th­êng ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y giê thÓ dôc. RÊt mong ®­îc sù gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång chÝ.( B»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo cét thÝch hîp)
 T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña ®ång chÝ 
TT
BiÖn ph¸p sö dông
§ång ý
Kh«ng ®ång ý
1
X©y dùng kh¸i niÖm kü thuËt vµ ®Æc ®iÓm ng­êi häc (th«ng qua ph©n tÝch vµ thÞ ph¹m kü thuËt, xem ¶nh kü thuËt...)
2
Thùc hiÖn tiÕn tr×nh giê häc theo sach vë, gi¸o ¸n.
3
Gi¶ng d¹y kü thuËt, tæ chøc tËp luyÖn ë ®iÒu kiÖn cÇn cã sù tham gia cña ®éi ngò c¸n sù líp 
4
Thùc hiÖn gi¶ng d¹y mµ chØ Gi¸o viªn lµ ng­êi trùc tiÕp chØ ®¹o, tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn líp.
5
Giao cho c¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp trong nh÷ng giê «n luyÖn
6
Tham gia thùc tÕ héi diÔn, ®ång diÔn vµ thi ®Êu nhiÒu lÇn
7
CÇn thiÕt lùa chän vµ båi d­ìng nh÷ng c¸n sù cã n¨ng lùc, phÈm chÊt vµ ®¹o ®øc.
8
NhiÒu lÇn xem b¨ng h×nh, tranh ¶nh
 Ngµy ...... th¸ng ...... n¨m 2010
 Ng­êi ®­îc pháng vÊn
 Ký tªn
Tµi liÖu th¹m kh¶o
Tµi liÖu t«i ®· dïng trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu bao gåm:
 1/ NÐm bãng vµ ®Èy t¹ cña Ph¹m VÜnh Th«ng
 2/ ThÓ dôc cña §ç Ngäc M¹ch - TrÇn YÕn Hoa
 3/ §iÒn kinh (tËp 2) cña Phanh §×nh C­êng, Hoµng M¹nh C­êng
 4/ Lý luËn TDTT chñ biªn Ph¹m Danh Tèn
 5/ C¸c yÕu tè vËn ®éng cña m«n ®iÒn kinh chñ biªn gi¸o s­ Kim Minh.
 6/ Sinh lü häc TDTT - Chñ biªn L­u Quang HiÖp
 7/ T©m lý häc TDTT cña Du §Ých
 8/ T©m lý løa tuæi cña NguyÔn NhiÖt T×nh - Lª Minh H¹c.
 9/ S¸ch Gi¸o Viªn m«n ThÓ Dôc líp: 6 - 7 - 8 - 9
Môc lôc
Néi dung
Trang
1. Tªn ®Ò tµi vµ s¬ yÕu lý lÞch
01
2. Néi dung: 1.Tªn ®Ò tµi SKKN.
02
 2. Lý do chän ®Ò tµi.
02
 3. §èi t­¬ng, pham vi, thêi gian….
02
 4. Môc ®Ých nghiªn cøu.
03
 5. NhiÖm vô chÝnh.
03
3. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi:
03
 A. §Æt vÊn ®Ò:
03
 B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò:
05
 B1: Gi¶i quyªt NV1:
05
 I. C¬ së lý luËn.
05
 II. C¬ së thùc tiÔn.
10
 B2: Gi¶i quyÕt NV2: 
11
 I. C¸c biÖn ph¸p.
11
 II. §¸nh gi¸ kÕt qu¶.
13
 C. PhÇn kÕt thóc:
20
 I. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc.
20
 II. Bµi häc kinh nghiÖm.
20
III. Nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ.
21
 IV. KÕt luËn.
21
 V. §Ò xuÊt
22
4. Gi¸o ¸n ®èi chøng:
23
GA ®èi chøng 01.
23
GA ®èi chøng 02.
26
5. PhiÕu pháng vÊn
29
6.Tµi liÖu tham kh¶o.
30
7. Môc lôc.
31

File đính kèm:

  • docSKKN.doc