Đề thi & đáp án tuyển sinh đại học năm 2010 môn: Địa lí; khối C

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm)

1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở

nước ta.

2. Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn

như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ?

Câu II (3,0 điểm)

1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển

các ngành công nghiệp trọng điểm ?

2. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông

Cửu Long. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng này, vấn đề quan trọng

hàng đầu cần phải quan tâm là gì ? Tại sao ?

pdf1 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi & đáp án tuyển sinh đại học năm 2010 môn: Địa lí; khối C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 
Câu I (2,0 điểm) 
1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở 
nước ta. 
2. Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn 
như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ? 
Câu II (3,0 điểm) 
1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển 
các ngành công nghiệp trọng điểm ? 
2. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông 
Cửu Long. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng này, vấn đề quan trọng 
hàng đầu cần phải quan tâm là gì ? Tại sao ? 
Câu III (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA 
CÁC CẢNG BIỂN CỦA NƯỚC TA DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÍ 
 Đơn vị: nghìn tấn 
 Năm 
Loại hàng 
2000 2003 2005 2007 
Tổng số 21 903 34 019 38 328 46 247 
- Hàng xuất khẩu 5 461 7 118 9 916 11 661 
- Hàng nhập khẩu 9 293 13 575 14 859 17 856 
- Hàng nội địa 7 149 13 326 13 553 16 730 
Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2008, NXB Thống kê, 2009, trang 516 
Anh (chị) hãy: 
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển 
phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 – 2007. 
2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) 
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 
Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta. Tại sao 
Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất trong cả nước ? 
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 
So sánh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và 
Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao giữa hai vùng này lại có sự khác nhau về chuyên 
môn hoá ? 
----------Hết---------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ............................................ 

File đính kèm:

  • pdfDe_Dia_C_2010.pdf
  • pdfz1.pdf
Bài giảng liên quan